Съобщения по чл.32 от ДОПК до задължени лица по ЗМДТ