Съобщения


Обществено обсъждане на Частично изменение на действащия Общ устройствен план на Община град Добрич

Вторник, 9 Април 2024

По молба на възложителя Община град Добрич публикува съобщение за обществено обсъждане О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.127 ал.1 от ЗУТ УВЕДОМЯВАМ всички заинтересувани физически и…

Правила за прием в първи клас в общинските училища на територията на Община град Добрич

Вторник, 6 Февруари 2024

Приемането на Правила за прием в първи клас в общинските училища на територията на Община град Добрич има за цел да синхронизира действащата система за прием, да постигне оптимална информираност…

Обява за публичен търг с тайно наддаване за продажба на вещи общинска собственост: дървен материал за огрев

Четвъртък, 4 Януари 2024

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 35, АЛ.1 ОТ ЗОС, ЧЛ. 41, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И РЕШЕНИЕ №46 –…

Обява за публично обсъждане на инвестиционно намерение: промяна ОУП

Сряда, 13 Декември 2023

По молба на възложителя Община град Добрич публикува съобщение за обществено обсъждане: „СС АГРО ИНВЕСТ“ ЕООД гр. Велико Търново, собственик на имот с идентификатор 72624.383.57 по КККР на гр. Добрич,…

Заявление на желание от БФК и БК "Добруджа" за безвъзмездно ползване върху част от имот - публична общинска собственост

Петък, 4 Август 2023

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БОКС бул. "Васил Левски" 75, 1142 София център, София и БК "ДОБРУДЖА" ГР. ДОБРИЧ   УВАЖАЕМИ Г-Н ЙОРДАНОВ,   С настоящото писмо бих желал да заявя желанието…

Окончателен годишен списък за настаняване в общински жилища под наем на граждани с установени жилищни нужди за 2023г.

Петък, 28 Април 2023

    № ЗАЯВЛЕНИЕ № ТИТУЛЯР В СЕМЕЙСТВАТА/ДОМАКИНСТВАТА, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ БРОЙ ГРУПА  НА УСТАНОВЕНИ ЖИЛИЩНИ НУЖДИ НОРМА ЗА ЖИЛИЩНО НАСТАНЯВАНЕ 1 94С-00-1068/08.09.2022г. СНЕЖАНА ДЕЯНОВА КАРАКАШЕВА 5 първа гр., т. 4…