Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет град Добрич за мандат 2023-2027 г.

A A A
  Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет град Добрич за мандат 2023-2027 г.
№ по ред Входящ регистрационен номер в Община Добрич Заповед на областния управител № …../дата Върнато за ново обсъждане Решение на
Общински съвет град Добрич №…../дата
Предприети действия и краен резултат
1 №06-00-31#1/09.02.2024 г. №АдК-04-2 от 08.02.2024 г. Решение №4-5/30.01.2024 г., с което се приемат изменения и допълнения в Правилника за организация и дейността на ОбС-Добрич, в частта на чл. 19, ал. 2 и чл. 24, ал. 4.

В процес на разглеждане 

Последна актуализация: 26.02.2024 г.