Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет град Добрич за мандат 2019-2023 г.

A A A

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет град Добрич за мандат 2019-2023 г.

№ по ред

Входящ регистрационен номер в Община Добрич

Заповед на областния управител № …../дата

Върнато за ново обсъждане Решение на Общински съвет град Добрич №…../дата

Предприети действия и краен резултат

1

2

3

4

5

1

93-31-1/07.02.2020 г.

С писмо от Кмета на Община град Добрич до Председателя на ОбС

Решение 4-7 от 28.01.2020 г. относно отделен текст в раздел IV, т. 3 от приетата Стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2019-2023 г., съгласно Приложение №1.

Оспорваният текст е преразгледан и изменен с Решение 5-1 от 28.02.2020 г.

2

06-00-52 #1/12.3.2020 г.

АдК-04-15/12.03.2020 г. 

Решение 5-35 от 28.02.2020 г. в частта по т. 2.

Решението не е преразгледано във върнатата му част от ОбС в законовия срок поради невъзможност за реакция в срока за кандидатстване с проект до 17.03.2020 г. То е оспорено от областен управител в Адм. съд - Добрич с жалба изх. рег. №АдК-01-15/01.04.2020 г. Образувано е АД №170/2020 г. С решение №160 от 24.06.2020 г. АС – Добрич отменя Решение 5-35 от 28.02.2020 г. на ОбС Добрич в частта по т. 2. Решението на АС – Добрич не е обжалвано пред ВАС поради отпадналия интерес от санкцията на ОбС.

3

06-00-88 #1/06.4.2020 г.

АдК-04-16/06.04.2020 г.

Решение 6-6 от 31.03.2020 г.

Решението е преразгледано от Общински съвет в указаната част на извънредно заседание. Взето е ново Решение 7-1 от 16.04.2020 г.

4

06-00-88 #1/06.4.2020 г.

АдК-04-17/06.04.2020 г.

Решение 6-2 от 31.03.2020 г.

Решението не е преразгледано от Общински съвет в законовия срок. То е оспорено от областен управител в Адм. съд - Добрич с жалба изх. рег. №РкД-39-178/24.04.2020 г. Образувано е АД №196/2020 г., насрочено за 12.10.2020 г. С Решение №320 от 03.11.20 г. Адм. съд отменя по  жалбат на Областен управител чл. 53, т. 6 и 7, новоприетия чл. 57б и изменението на чл. 58 в частта вкл. чл. 57б и отхвърля оспорването в останалата му част. Влиза в сила от 11.12.2020 г.

5

06-00-120/05.05.2020 г.

АдК-04-22/05.05.2020 г.

Решение 8-5 от 28.04.2020 г.

Решението не е преразгледано от Общински съвет в законовия срок, но и не е отнесено до съда и остава в сила.

6

 

Изх. № 429/2020 от 22.07.2020 г. на Протест от Окръжна прокуратура

Решение 5-2 от 28.02.2020 г.

Образувано е АД № 337/2020. Насроченото заседание на 13.10.2020 г. се отлага за 15.12.2020 г. Решението  е преразгледано от Общински съвет в указаната част на редовно заседание. Взето е Решение 15-1 от 24.10.2020 г. на ОбС, което отменя оспорената разпоредба на Наредбата.

7

06-00-237/01.10.2021 г.

АдК-04-24/01.10.2021 г.

Решение 25-42 от 21.09.2021 г.

Образувано е АД № 515/2021. Насрочено е заседание на 22.11.2021 г. Решението  е преразгледано от Общински съвет в указаната част на редовно заседание. Взето е Решение 27-28 от 26.10.2021 г. на ОбС, което отменя решение 25-42 от 21.09.2021 г. Изпратено е писмо до Областния управител и с Определение № 322/08.11.2021 г. е прекратено прозиводството по дело 515/2021.

8

06-00-334/29.12.2021 г.

АдК-04-35/29.12.2021 г.

Решение 29-21 от 21.12.2021 г.

Решението е върнато за ново обсъждане. Преразгледано е от Общински съвет на редовно заседание. Взето е ново решение 30-4/25.01.2022 г., с което е приета нова транспортна схема, а Решение 29-21 е отменено на следващото редовно заседание с Решение 31-27/22.02.2022 г.

9

06-00-238#2/02.11.2022 г.

АдК-04-17/02.11.2022 г.

Решение 39-17 от 25.10.2022 г.

Решението не е преразгледано от Общински съвет в законовия срок, но и не е отнесено до съда и остава в сила.

10

06-00-24#1/08.02.2023 г.

АдК-04-6/08.02.2023 г.

Решение 43-32 от 31.01.2023 г.

Решението е върнато за ново обсъждане. Преразгледано е от Общински съвет на редовно заседание. Взето е ново решение 45-5/28.02.2023 г.

11

06-00-24#1/08.02.2023 г.

АдК-04-7/08.02.2023 г.

Решение 43-23 от 31.01.2023 г.

Решението е върнато за ново обсъждане. Преразгледано е от Общински съвет на редовно заседание. Взето е ново решение 45-4/28.02.2023 г.

12

06-00-24#1/08.02.2023 г.

АдК-04-8/08.02.2023 г.

Решение 43-11 от 31.01.2023 г.

Решението е върнато за ново обсъждане. Преразгледано е от Общински съвет на редовно заседание. Взето е ново решение 45-6/28.02.2023 г.

13

06-00-24#1/08.02.2023 г.

АдК-04-9/08.02.2023 г.

Решение 43-9 от 31.01.2023 г.

Решението е върнато. Преразгледано е от Общински съвет на редовно заседание. Взето е ново решение 46-3/28.03.2023 г.

14

06-0079-#1/07.04.2023 г.

АдК-01-26/07.04.2023 г.

Решение 46-9 от 28.03.2023 г.

Решението е върнато за ново обсъждане. Общински съвет отменя изцяло свое Решение №46-9 от 28.03.2023 г. с Решение №47 – 6 от 25.04.2023 г. Общински съвет на редовно заседание взема Решение №51-14/27.06.2023 г.

15

06-00-182/04.08.2023 г.

АдК-04-33/04.08.2023 г.

Решение 52-17 от 25.07.2023 г.

Решението е върнато за ново обсъждане.

16

06-00-182/04.08.2023 г.

АдК-04-34/04.08.2023 г.

Решение 52-23 от 25.07.2023 г.

Решението е върнато за ново обсъждане.

 

Последна актуализация: 14.08.2023 г.