Проучване чрез анкета във връзка с прилагането на ИТИ в СИР

Във връзка с прилагането на новия инструмент Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) и изпълнението на интегрирани проекти през настоящия програмен период 2021-2027 г., стартира проучване сред заинтересовани страни чрез попълването на анкета. Тя има за цел да установи степента на запознатост с подхода ИТИ, областите, в които има недостатъчна информираност, и да подпомогне създаването на бъдещи партньорства за изпълнение на инвестиции за развитие на Североизточен район за планиране (СИР).

Анкетата е насочена към държавни институции на централната и местната власт, бизнеса, образователните институции, доставчиците на социални услуги, неправителствения сектор, гражданското общество и други заинтересовани.

Всяка активност е важна, за да бъде събрана достатъчна по обем информация, на която да се базира бъдещата работа по подхода ИТИ. Молим за Вашето съдействие за попълване и разпространяване на анкетата!

https://bit.ly/45fssmF   

При възникване на проблем при отварянето, моля копирайте линка и поставете в браузера, за да попълните анкетата!

Областен информационен център - Добрич е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България.