Програмен период 2014-2020 г.

Проект BG16RFOP001-8.006-0014 „Подобряване и укрепване на капацитета на Община град Добрич“

Процедура: Процедура BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“ Приоритетна ос: Техническа помощ Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 Основна цел: С цел…

Проект "Развитие на Областен информационен център-Добрич"

  Встъпително публично събитие Заключителна пресконференция Проект Развитие на Областен информационен център - Добрич се реализира по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.001-0018-С01 по “Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, Приоритетна ос…

Проект „Функциониране на Областен информационен център – Добрич“

  Проект „Функциониране на Областен информационен център – Добрич“  се реализира по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.004-0017-С01  Процедурата за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ BG05SFOP001-4.004 е с наименование „Осигуряване…

Проект "За моето бъдеще"

                                          В изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова…

Проект „Реконструкция и модернизация на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов” град Добрич”

          На 20.12.2016 г. Община град Добрич подписа договор за безвъзмездна финансова помощ, с което стартира изпълнението на проект № BG16RFOP001-3.002-0032-C01 „Реконструкция и модернизация на Професионална…

Проект “Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Добрич”

  Финал на проектаОткриване на строителна площадка Публично събитие за старт на проекта На 28 ноември 2016 г. Община град Добрич стартира изпълнението на Проект “Внедряване на мерки за енергийна…

Проект ”Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич”

                 На 16. 12. 2016 г. Община град Добрич подписа договор за безвъзмездна финансова помощ, с което стартира изпълнението на проект № BG16RFOP001-1.011-0002-C01 ”Подобряване, надграждане и реконструкция…

Проект "Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич"

На 04. 01. 2017 г. Община град Добрич подписа договор за безвъзмездна финансова помощ, с което стартира изпълнението на проект № BG16RFOP001-1.011-0003-C01 “Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град…

Проект "Реконструкция на сграда за приют за бездомни лица и семейства"

На 12.05.2020 г. Община град Добрич подписа aдминистративен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура на директно предоставяне № BG16RFOP001-1.011“ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА…

Проект “Подкрепа за Междинното звено и за управлението на инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР на град Добрич”

  На 30. 03. 2016 г. Община град Добрич стартира изпълнението на проект № BG16RFOP001-8.001-0004-C01 “Подкрепа за Междинното звено и за управлението на инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР на…

Проект „Обновяване на културна инфраструктура – огледална зала „Нели Божкова“

Проект „Обновяване на културна инфраструктура – огледална зала „Нели Божкова“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.011-0010-C01 с бенефициент Община град Добрич     Оперативна програма „Региони в…

Проект „Областен информационен център - Добрич 2022-2023“

    Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05SFOP001-4.007 “Осигуряване функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове 2022-2023“, Приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ”,…