Програмен период 2007-2013 г.

Проект "Изграждане на 4 броя Центрове за настаняване от семеен тип в гр. Добрич"

Идентификация Наименование: Изграждане на 4 броя ЦНСТ в гр. Добрич Номер на проект: BG161РО001/1.1-12/2011/037 Източник на финансиране: ОП „Регионално развитие 2007 - 2013” Срок на изпълнение: Начална дата     16.02.2012        Продължителност…

Проект “Към по-качествено образование в ареал Добрич чрез обновена и модернизирана инфраструктура”

Идентификация     Наименование:   “Към по-качествено образование в ареал Добрич чрез обновена и модернизирана инфраструктура” Номер на проект:  BG161PO001/1.1-01/2007/019 Източник на финансиране:    Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013  Срок на изпълнение:   …

Проект "Повишаване на квалификацията на служителите от Община град Добрич"

Идентификация     Наименование:   Повишаване на квалификацията на служителите от Община град Добрич  Номер на проект:  №А12-22-31/08.05.2013 г.  Източник на финансиране:    Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд  Срок на изпълнение: …

Проект SEEMORE

За проекта Брошура Разписание на автобусни линии в регион Добрич

Проект "Надграждане на професионалната квалификация и компетентност на служителите от Община град Добрич"

Проект "Надграждане на професионалната квалификация и компетентност  на служителите от Община град Добрич"   Приоритетна ос: ІІ „Управление на човешките ресурси” Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14…

Проект “Реконструкция на бул. "25-ти Септември" - пешеходна зона”

Наименование: “Реконструкция на бул. "25-ти Септември" - пешеходна зона” Номер на проект: BG161PO001/1.4-05/2009/019 Източник на финансиране:   Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013  Срок на изпълнение: 16 юли 2010 г. – 16 юли 2012…

Разработване и въвеждане на единен и ефективен механизъм за подобряване цялостния процес на разработване и изпълнение на стратегически документи на община град Добрич в партньорство и координация с всички заинтересовани страни

Договор № 13-13-162 от 08.11.2013 г. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ" ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД Общата цел на проектното предложение е подобряването на процеса на разработване и изпълнение на стратегически и програмни…

Проект "Добрич - жива шевица от таланти"

Идентификация   Наименование: „Добрич – жива шевица от таланти“   Номер на проект: BG161PO001/1.1-10/2010/025     Източник на финансиране: Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013   Срок на изпълнение: 09.08.2011 –…

Проект "Бъдеще за Добрич"

Идентификация   Наименование: Бъдеще за Добрич   Номер на проект: BG161PO001/5-02/2012/001   Източник на финансиране: Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013   Срок на изпълнение: февруари 2013 г. – юли 2015 г.   …

Проект "План Бъдеще"

Идентификация Наименование: „План бъдеще – подобряване на капацитета на човешките ресурси в Община град Добрич за по-добро градско управление, планиране и развитие” Номер на проект: BG0039 Източник на финансиране: Финансов…