Проекти със социална насоченост

Проект „Топъл обяд в Община град Добрич"

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.   От 10.11.2022 г. Община град Добрич стартира предоставянето на топъл…

Проект „Грижа в дома в Община град Добрич“

Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOR002-2.001 „Грижа в дома“ Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. От 05.01.2023 г. Община град Добрич изпълнява дейностите по проект „Грижа…

Проект „Укрепване на общинския капацитет в направление социална политика в Община град Добрич“

Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002  „Укрепване на общинския капацитет“ Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.   На 16.03.2023г. Община град Добрич подписа административен договор №…

Проект „С грижа за децата на Добрич“

Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003  „Бъдеще за децата“. Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Проект „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ - КОМПОНЕНТ 1”

Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.006 „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“

Проект "Приеми ме 2015"

От 11.12.2015 г. Община град Добрич  в партньорство с АСП е доставчик на социалната услуга Приемна грижа по проект ”Приеми ме 2015”, договор № BG05M9OP001-2.003-0001-C01, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансирана…

Проект "За равен шанс на децата“

От 01.08.2016 г. Община град Добрич е сключила договор BG 051PO001-2.004-0028-С01 за изпълнение на Проект ”За равен шанс на децата“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG…

Проект “Патронажна грижа+ в Община град Добрич

Община град  Добрич  изпълнява проект „Патронажна грижа+“, по процедура за директно предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“, Оперативна програма“ Развитие на човешките ресурси“. Одобреният размер на БФП е 881…