Проекти със социална насоченост

Проект "Приеми ме 2015"

От 11.12.2015 г. Община град Добрич  в партньорство с АСП е доставчик на социалната услуга Приемна грижа по проект ”Приеми ме 2015”, договор № BG05M9OP001-2.003-0001-C01, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансирана…

Проект "За равен шанс на децата“

От 01.08.2016 г. Община град Добрич е сключила договор BG 051PO001-2.004-0028-С01 за изпълнение на Проект ”За равен шанс на децата“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG…

Проект “Патронажна грижа+ в Община град Добрич

Община град  Добрич  изпълнява проект „Патронажна грижа+“, по процедура за директно предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“, Оперативна програма“ Развитие на човешките ресурси“. Одобреният размер на БФП е 881…

Проект "Приют за бездомни лица и семейства"

От 01.01.2022г. Община град Добрич стартира изпълнението на проект „Приют за бездомни лица и семейства», Договор № BG05M9OP001-2.029-0011-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Развитие на човешките…

Наблюдавано жилище за младежи

От 01.03.2020 г. Община град Добрич стартира изпълнението на проект „Наблюдавано жилище за младежи град Добрич“, Административен договор №BG05M9OP001-2.019-0015-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Развитие на…