Приключили проекти

A A A

Последна актуализация 06.02.2024 г.

 

Име на проект

Кратко описание

Управляващ орган/Схема

Обща стойност

Период на реализация

         
„Подобряване и укрепване на капацитета на Община град Добрич“ Дейностите предвиждат организиране и реализиране на специализирани тематични обучения за повишаване на знанията и уменията на експертите от общината, обмяна опит с една от 10-те големи градски общини в България, подмяна на амортизирана техника за работа по проекти. Региони в растеж, BG16RFOP001-8.006 - Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР

174 026,00 лв.

2023 г.
Областен информационен център-Добрич 2022-2023 г. Проектът ще осигури ефективното функциониране на Областен информационен център - Добрич за периода 2022-2023 г. ЕСФ/ОПДУ 2014-2020/Процедура BG05SFOP001-4.007 - Осигуряване функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове 2022-2023

250 000 лв.

2022 г.

-2023 г.

"Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич" Проектът предвижда, в рамките на 30 месеца, изграждане на Интелигентна система за управление на трафика, Система за управление на обществения транспорт, цялостна реконструкция на бул. "Добричка епопея", рехабилитация на 30 спирки и закупуване на електробуси за 3 линии на градския транспорт. МРРБ / Процедура: BG16RFOP001-1.001-039  Оперативна програма "Региони в растеж" Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” 8 183 546 лв.

2020 г. -

2023 г.

Обновяване на културна инфраструктура - зала "Добрич" Oбновяване на зала "Добрич" - за да се насърчи участието в културния живот на гражданите, като фактор за социално сближаване и интеграция на онези членове на обществото, които са в уязвимо и неравностойно положение.

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие

Договор “BG16RFOP001-1.011-0009-С01 "

2 334 130,22 лв.

06.2021г. 06.2023 г.
"Изграждане на спортни площадки със специализирана спортна настилка"

Изграждане на спортна площадка с комбинирана спортна настилка за волейбол и лека атлетика в двора на СУ "Св. Климент Охридски"

 

"Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общински училища" -2022 г.

МОН

205 462,33 лв., от които 86 700,00 лв. БФП и 118 762,33 лв. съфинансиране от СУ " Св. Кл. Охридски"

2022 г.

-2023 г.

Проект “Наблюдавано жилище за младежи град Добрич“

Наблюдавано жилище“ с капацитет 6 места за младежи от 18-21г. без увреждания, ползвали резидентна услуга или приемна грижа, нямащи все още възможност за пълна самостоятелност, поради липса на доходи и заетост. БФП BG05M9OP001-2.2019 “ Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – Етап 2- предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – Компонент 1, ОП РЧР 172 743,20 лв. 03.2020 г.- 12.2023 г.
Проект “ Приют за бездомни лица и семейства“ Нова социална услуга за Община град Добрич с капацитет 15 места, която ще се предоставя за най –уязвимите групи от хора, останали без подслон.

Процедура BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие, Приоритетна ос 2 - “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, финансиран по ОП РЧР.

110 927,55 лв.

2021 г.

-2023 г.

Бюджетна линия „Подкрепа за Междинното звено и за управлението на инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР на град Добрич“ Наемане на външни оценители за МЗ, възнаграждения за екипите за управление на ИП и на МЗ, участие в програми за обмен на опит и обучения ОПРР, приоритетна ос 8 Техническа помощ

150 161,40

лв.
2016 г.-2023 г.

”Приеми ме 2015”

Целта на проекта е подкрепа за процеса на деинституционализация на деца чрез продължаване и надграждане на устойчивия модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца от специализирани институции, деца в риск и деца с увреждания, както и развиване на нови модели на работа и услуги за деца в риск и техните родители.

ОПРЧР

BG05M9OP001-2.003-0001-C01

2 285 688,43 лв. 

2015 г.-2022 г.

"За равен шанс на децата" Предоставяне на шест интегрирани здравно-социални и образователни услуги на деца от 0-7 г. и техните семейства, свързани с ранното детско развитие.

Министерство на труда и социалната политика

BG05M9OP001-2.004-0028-С01

1 613 129, 63 лв.

2016г.–2023 г.

"WiFi4EU–насърчаване на интернет свързаността в местните общности в Добрич“ Чрез инициативата WiFi4EU се насърчава безплатният достъп до безжичен интернет за гражданите на обществени места Европейска комисия чрез Изпълнителна агенция за иновации и мрежи, в рамките на механизъм за свързване на Европа Споразумение INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/029996-040916 30 000 лв. 2019 г. - 2023г.
Обновяване на културна инфраструктура - зала " Нели Божкова" Oбновяване на зала "Нели Божкова " - за да се насърчи участието в културния живот на гражданите, като фактор за социално сближаване и интеграция на онези членове на обществото, които са в уязвимо и неравностойно положение.

МРРБ/Процедура:
BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие

Договор “BG16RFOP001-1.011-0010-С01 "

1 631 950,91 лв. прекратен
„Реконструкция на сграда за приют за бездомни лица и семейства.“ Проектът има за цел да създаде липсващата материална база за предоставянето на подслон на бездомни хора, за да се задоволят основни потребностите на нуждаещите се уязвими групи от населението от подслон, храна и условия за поддържане на хигиена. Оперативна програма "Региони в растеж" Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” Административен договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-1.011-0008-C01 575 526 лв. 2020 г. -2022 г.

„Патронажна грижа+ в Община град Добрич“-процедура BG05M9OP001-2.002“Патронажна грижа+“

 

Направление 1 – почасови социално-здравни услуги в домашна среда на възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания или поставени под карантина заради COVID-19 – 158 потребители

Направление 2- възможности за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, с цел превенция от заразяване с COVID 19
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, договор №BG05M9OP001-6.002-0096 881 303.78лв.

04.2021г.-

07.2022г.

"Подобряване на връзката с мрежата TEN-T в трансграничния регион Меджидия - Добрич"

 

Ремонт на ул. "Никола Петков" и част от бул. "Добруджа"

INTERREG V-A ROBG 439

Договор № 39246 /04.04.2018 г.
8 086 960,99 лв. 2018 - 2021 г.
Функциониране на Областен информационен център - Добрич BG05SFOP001-4.004-0017-C01

Проектът предвижда да осигури ефективното функциониране на ОИЦ-Добрич в периода 2019-2021.

  • център Добрич ще информира за възможностите за финансиране по програмите през програмен период 2014-2020 и ще популяризира политиките и ролята на ЕС.

 

Оперативна програма „Добро управление“,

BG05SFOP001-4.004 - „Осигуряване функционирането на национална мрежа от 27 областни информационни центъра през периода 2019-2021 г.“

 

 

369 936 лв. 2019-2021 г.
Битова канализация в кв. Рилци, гр. Добрич-етап I
  • на битова канализация в кв. „Рилци” - 2099,72м. с включени сградни канализационни отклонения, тласкател с дължина 1774,56м и 1бр. КПС.

 

ПУДООС

Договор №13180 от 30.04.2021 г.

1 963 054,95 лв. 2021 г.
„Зелена Дружба“ Почистване и залесяване на общественото пространство пред Зооцентъра и облагородяване и изграждане на детски площадки. Министерство на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда Национална кампания „Чиста околна среда - 2021 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам” 9 979,07 лв. 2021 г.
„Подкрепа в дома“ – процедура BG05М9OP001-2.103 ,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4” Подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от мобилни интегрирани, здравно-социални услуги в домашна среда - 158 потребители Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси “договор № BG05M9OP001-2.103-0098 173 187,12 лв.

01.2021-

07.2021 г.

Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич"

BG16RFOP001-1.011-0006

Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и тротоари, благоустрояване и озеленяване на междублокови и вътрешно квартални пространства, в ж-к Балик-Йовково и Централна градска част

Региони в растеж,

BG16RFOP001-1.011 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Добрич

6 489 146,90 лв. 2018-2020 г.

Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич – I

BG16RFOP001-1.011-0005

Ремонт и обновяване на четири общински учебни заведения в Добрич - ОУ "Христо Ботев", ЕГ "Гео Милев", ПМГ "Иван Вазов" и Детска градина 32 “Зорница”. Проектът цели да бъде създадена адекватна учебна и работна среда, въведени мерки за енергийна ефективност, модернизирани и благоустроени дворни пространства и осигурен достъп за лица в неравностойно положение ОПРР 2014-2020 BG16RFOP001-1.011 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Добрич 5 524 146 лв. 2018-2020 г.

“Подкрепа в дома“

Процедура "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-компонент 3"

Предотвратявяне разпространението на COVID 19, чрез подкрепа на възрастни лица и хора с увреждания, самотни родители с деца до 12г., които са в невъзможност да оставят децата си сами, както и лица, поставени под карантина от здравните власти.

Договор №BG05M9OP001-2.101-0093, процедура “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

BG05M9OP001-2.101финансиран по ОП РЧР.

456 330,00 лв. 03.2020 г. – 12.2020 г.

"Подкрепа в дома"

Процедура "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - компонент 2"

Проектът предвижда да подобри качеството на живот и социално включване на 158 възрастни хора над 65 години и лица с увреждания, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда.

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Приоритетна ос 2 "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване"

BG05M9OP001-2.040-0030

390 045 лв. 01.07.2019 - 31.12.2020

„Създаване на елементи за достъпна среда при спортен комплекс „Добротица“, град Добрич “

Изграждане на рампа за достъп към централен вход на комплекс " Добротица" и обособяване на зона за хора с намалена подвижност и хора с увреждания, включително и достъп към нея в залата за волейбол и баскетбол.

Агенцията за хората с увреждания

22 503 лв. 2019 - 2020

"За моето бъдеще"

BG16RFOP001-5.001-0018

Продължаване на процеса на деинституционализация в Община град Добрич чрез подобряване на състоянието на социалната инфраструктурата създаване на нова услуга „Наблюдавано жилище“ и надграждане на услуги в ДЦДУ с включване на дейности по ЦСРИ

ОПРР 2014-2020

BG16RFOP001-5.001 - „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“

218 537лв.

 

2017 - 2019

 

„Заедно учим, творим и играем“ Създаване на условия за равен достъп до качествено образование, интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, повишаване квалификацията на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна образователна среда. Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Договор № БС-33.16-2-020. 38 150 лв. 03.10.2017 – 31.07.2019
“Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич” Проектът за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради е част от инвестиционната програма за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Целта на проекта е да се въведат мерки за енергийна ефективност и да се обновят девет многофамилни жилищни сгради.

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

BG16RFOP001-1.011-0003-C01

3 038 478 лв. Януари 2017 г. / Април 2019 г.
„Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич“ Подобряване на пътната инфраструктура на ул. „6-ти Септември” град Добрич ОПРР BG16RFOP001-1.011-0002-C01 1446 029 лв. Декември 2016 / Декември 2018
"Реконструкция и модернизация на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Георги Павлов" град Добрич" Развитието на образованието, чрез изграждане, обновяване, модернизиране, както и подобряване на качеството и достъпа до образователните инфраструктури ОПРР BG16RFOP001-3.002-0032-C01 1 299 954 лв.

Декември 2016 г. / Април 2019 г.

"Подкрепи ме " Осигуряване на достоен живот чрез достъп до дългосрочна здравно-социална грижа за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и в риск от социална изолация. ОПРЧР BG05M9OP001-2.002-0252-CO1 500 000 лв.

21.06.2016 -

30.05.2018

Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сграда РДПБЗН и РСПБЗН гр. Добрич

Внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на сградата на Регионална Дирекция Пожарна Безопасност и Защита на Населението.

ОПРР BG16RFOP001-1.011-0001-C01

525 548 лв.

ноември 2016/ ноември 2018

„Развитие на Областен информационен център-Добрич“

Разпространение на информация относно политиките на ЕС, Споразумението за партньорство, управлението и изпълнението на Европейските Структурни и Инвестиционни Фондове

ОПДУ BG05SFOP001-4.001

229 587 лв.

 

 

 

Декември 2015/ декември 2018

 

 

 

Хлябът, който ни свързва

Представяне на културното наследство и традициите в Добруджа, като част от българската национална идентичност

Културната програма на Българското председателство - Национален фонд "Култура"

20 000 лв.

2018

BG06-102 „Младежки център Добрич – Вашето утре“ Привличане и интегриране в общността на младежи между 15 и 29 години, младежи от семейства с нисък доход, с девиантно поведение, настанени в социални институции, младежи в риск от етническите малцинства, младежи в риск, живеещи в малки и отдалечени населени места, посредством включването им в дейностите на Младежки център Добрич. Програма „Деца и младежи в риск“, Компонент 1 „Младежи в риск“, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. 2 482 812 лв. 01.2014 -04.2017

Подмяна на дограма на Художествена галерия град Добрич

Подмяна на дограма на Художествена галерия град Добрич

Проект “Красива България“

МТСП мярка М01 Подобряване на обществената среда в населените места Красива България

130 000 лв.

Март 2016/декември 2016

„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич”

Построяване на регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с. Стожер; изграждане на довеждаща инфраструктура; изграждане на претоварна станция за отпадъци в Балчик; изграждане на претоварна станция за отпадъци в Тервел

ОПОС DIR5112122 – 13 - 81

38 877 376 лв.

декември 2012/март 2016

„Обновена и модернизирана градска среда чрез реконструкция на градски парк „Св. Георги””

Подобряване на физическата и жизнена среда чрез реконструкция на градски парк „Свети Георги”

ОПРР BG161PO01-1.4-09-2012- 007

4 998 141 лв.

юни 2013/януари 2016

„Създаване и функциониране на Областен информационен център – Добрич”

Осигуряване на ефективно функциониране на ОИЦ Добрич. Предоставя информация за структурните и кохезионния фондове в България

ОПТП BG161PO02-3.3.02-00015-C0001

514 712 лв

юли 2011/декември 2015

„Надграждане на професионалната квалификация и компетентност на служителите от Община град Добрич”

Надграждане на професионалната квалификация на служителите от общинска администрация Добрич за подобряване на професионалната компетентност и по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията

ОПАК BG051PO002 /13 / 2.2 - 14

135 231 лв.

август 2014/август 2015

„Бъдеще за Добрич”

Укрепване капацитета на Община град Добрич за успешно участие в изпълнението на ОПРР 2014 - 2020 година и ефективно усвояване на финансовия ресурс по СФ. Генериране и подготовка на пред-инвестиционни проучвания за цялата система на градския транспорт и на готови инвестиционни проекти за ОПРР за периода 2014 - 2020 г., които да бъдат включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Община град Добрич

ОПРР BG161PO001-5-02-2012-001

549 960 лв.

март 2013/юли 2015

„Изграждане на 4 броя ЦНСТ в гр. Добрич”

Предоставяне на социални услуги по отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи в среда, близка до семейната

ОПРР BG161PO01 -1.1-12-2011 037

2 866 713 лв.

януари 2012/декември 2014

„Имаджин – ниско енергийни градове“

Водещ партньор - Европейската асоциация на енергийните градове ще се разработи местна Стратегия за устойчиво енергийно развитие и ще се осъществява изпълнението на задълженията по Споразумението на Кметовете

INTERREG IVC

93 840 лв.

януари 2012/декември 2014

„Пъстрото лице на Добруджа”

Развитие на общ регионален туристически продукт в общините град Добрич, Балчик, Добричка и Каварна и постигане на по-висока ефективност на регионалния маркетинг посредством прилагане на интегриран подход

ОПРР BG161PO001-3.2-02-2011-004

486 245 лв.

август 2012/ август 2014

„Ръка за помощ”

Домашен социален патронаж, доразвиване на Звено за услуги в домашна среда

ОПРЧР BG051PO0 1-5.1.04-0075-C0001

247 622 лв.

ноември 2012/май 2014

„Разработване и въвеждане на единен и ефективен механизъм за подобряване цялостния процес на разработване и изпълнение на стратегически документи на Община град Добрич в партньорство и координация с всички заинтересовани страни”

Подобряване процеса на разработване и изпълнение на стратегически и програмни документи на Община град Добрич в партньорство и координация на всички заинтересоване страни

ОПАК BG051PO0-13-1.3-07

79 564 лв.

2013/2014

„Повишаване на квалификацията на служителите

от Община град Добрич”

Подобряване на професионалната компетентност и капацитета на служителите от общинска администрация

ОПАК BG051PO002-12-2.2-07

89 395 лв.

април 2013/април 2014

„Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич”

Определяне на зони за въздействие и

анализ на проблемите.Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие

ОПРР BG161PO001-1.4-07-2010

423 496 лв.

юни 2011/декември 2013

„Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация”

Подобрена туристическа инфраструктура – реставрирани, консервирани, реконструирани и ремонтирани Къща – музей „Йордан Йовков” Дом - паметник „Йордан Йовков” Музей по нова и най-нова история Етнографска къща Регионален исторически музей

ОПРР - BG161PO001 - 3.1 - 03 – 2010 - 020

3 602 052 лв.

ноември 2011/ноември 2013

„Добрич – жива шевица от таланти”

Организиране и промотиране на фестивал с традици - онни културни прояви, но реализирани по ино - вативен, интригуващ и некон - венционален начин, подчертаващ идентичността и неповторимостта на града

ОПРР BG161PO001 - 1.1 – 10 – 2010 - 025

428 926 лв.

август 2011/ август 2013

SМART -

„Устойчивост, мобилност, достъпност в трансграничния регион Констанца -Добрич - Транспортна инфраструктура”

Подобряване на трансгранич - ната сухопътна инфра - структура в трансграничен регион Добрич - Констанца, предпо - ставка за сближаван на хората, общностите и икономиките

ТГС Румъния – България 2007 - 2013

15 321 925 лв.

07. 2011 – 08. 2013

„Предотвратяване на последиците от наводнения на територията на гр. Добрич чрез укрепване на напречното сечение на р.Добричка”

Корекция, укрепване и разширяване на коритото на река Добричка в участъка от околовръстен път до вливането на дере Сердика (пресечна точка между ЖК Строител, ЖК Иглика и река Добричка)

ОПРР BG161PO001 - 1.4 – 06 – 2010 - 008

909 687 лв.

06. 2011- 06. 2013

POFTIC –

„Повишаване потенциала за развитие чрез организиране на възможностите и подобряване на туристическата инфраструктура в трансграничния регион”

Подобряване, модерни - зиране и разширяване инфра - структурата на ЦЗПЖ град Добрич и Музеен комплекс град Констанца. Съвместни туристически инициативи

ТГС Румъния – България 2007 - 2013

2 806 214 лв.

04. 2011 – 09. 2012

„Изграждане на зона за отдих, спорт и възстановяване и оформяне на защитен зелен пояс в град Добрич”

Почистване и облагородяване на зелените площи, презатревяване, засаждане на растителност и оформяне на зелен защитен пояс с дървесни групи и изграждане на зона за отдих, спорт и възстановяване оборудвана с пейки, кошчета за смет и площадка с фитнес уреди включително и за хора в неравно - стойно положение

ПУДОС

10 000 лв.

2013г.

„Реконструкция на бул. „25 - ти Септември” – пешеходна зона”

Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, зелени площи, детски площадки, велосипедни трасета, обществе - ни паркинги. Поставяне на пейки, беседки, чешми и други Реконструкция на улични мрежи. Въвеждане на енерго - спестяващо улично осветление. Създаване на достъпна архитектурна среда

ОПРР BG161PO001 - 1.4 – 05 – 2009 - 019

5 013 386 лв.

07. 2010 – 07. 2012

„Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност”

Обновяване на фонда с книги, информационни материали и др.

МК

5 700 лв.

11 - 12 2012

„Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност”

Обновяване на фонда с книги, информационни материали и др.

МК

10 600 лв.

07 – 11 2012

„Към по - качествено образование в ареал Добрич чрез обновена и модернизирана инфраструктура”

Строително - ремонтни дейности, оборудване и обза - веждане на ХГ " Св. СВ. Кирил и Методий", СОУ" Св. Кл. Охридски", СОУ "Д. Талев", СУ "Г.С.Раковски", СОУ "П.Р.Славейков", ЦДГ 9, ЦДГ 10

ОПРР BG161 PO 001 - 1.1 – 01 - 2007

5 093 350 лв.

02. 2009 – 11. 2010

Active A.G.E

Социална адаптация на лица над 45 години. Дейности - включване на лица над 45 години в различни адаптивни групи, за постигане на социалната им адаптация

URBACT ІI

60 000 лв.

11. 2008 - 06. 2011

„План Бъдеще”

Създаване на Гео - графска информационна система на подземни проводи и съоръженията към тях.

ФМ на ЕИП BG0039

590 426 лв.

04. 2009 – 04. 2011

„Почистване на зелени площи в кв. градина резиденция, озеленяване и обособяване на зона за отдих”

Национална кампания «Обичам природата – и аз участвам!»

МОСВ - ПУДООС

10 000 лв.

05 – 12 2011г.

„Заедно за безопасността на регионите”

Проучване и обмен на добри практики и ноу - хау в областта на превенция на риска между община Добрич, град Сент Ерблен – Франция и Европейски Форум за Градска Сигурност (EFUS)

ОПРР BG161РО001 - 4.2 – 01 – 2008 - 009

215 142 лв.

04. 2009 – 10. 2010

„Моето училище - моят интересен свят”

Създаване на благо - приятни условия за развитие на творческия, физически и интелек - туален потенциал на децата в град Добрич

ОПРЧР BG051PO001 - 4.2. 03

367 627 лв.

09. 2009 – 06. 2010

NODUS

Координиране на политиките за възстановяване в областта на регионалното и градско планиране

URBACT ІІ

62 000 лв.

11. 2008 - 06. 2011

„Българо-норвежко партньорство в областта на енергийната ефективност и ВЕИ за намаляване на вредните газове във публичния сектор”

Въвеждане на енергийно - ефективни мерки в Детска ясла № 2 – монтаж на соларна инсталация, подмяна на осветителна уредба, газифициране на кухненски блок и

Норвежка програма

78 233 лв.

03. 2009 – 03. 2011

„Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община град Добрич”

Рехабилитация и рекон - струкция на 6 пътни отсечки, с прибли - зителна дължина 7000 м.

ОПРР BG161 PO 001 - 2.1.- 02 – 2007 - 029

4 974 500 лв.

09. 2009 – 09. 2011

„Подобряване на трансграничното сътрудничество в регион Добрич-Костанца чрез подкрепа за развитието на бизнес инфраструктурата и услугите”

Преодоляване на трансграничните бизнес бариери чрез изграждане на търговски и логистичен център

МРРБ - Техническа помощ BG2005 – 017 – 455 -01 - 04

60 000 лв.

2009 - 2010

„ИНТЕГРОМА”

Интеркултурно образование, възпитание и интеграция на деца от ромски произход. Прилагане на политиката на равни възмож - ности на етносите

ОПРЧР BG051 РO001 – 07 - 4.1 - 01

80 260 лв.

06. 2008 – 12. 2009

Проект “Красива България” – Художествена галерия Добрич

Ремонтни дейности на Художест – вената галерия

“Красива България”

207 210 лв.

2009

„Разширяване и задълбочаване на връзките с общини от държави от ЕС”

Реализиране на партньорски проект с Нови Сонч, Полша – международна конференция “Трансграничен екотуризъм”

Норвежка програма

2 400 лв.

09. 2008 – 09. 2010

„Да го направим заедно… за по-чиста околна среда”

Облагородяване на междублокови пространства, озеленяване и обзавеждане с детски съоръ - жения, пейки и кошчета

ПУДООС

9 765 лв.

11. 2009

„Съфинансиране на проекти за енергийноефективно саниране на училищни сгради”

Ремонтни дейности за повишаване на енергийната ефективност в училищните сгради

НП за съфинансиране на МОН

131 820 лв.

2009

„SIGRIT – Геопространствена информационна система за намаляване на риска от наводнения чрез развиване на информационни и комуникационни технологии в пограничния регион”+

Намаляване на риска от навод - нения чрез развиване на информацион - ните и комуни - кационни технологии в транс - граничния регион

PHARE CBC2005RO2005 – 017 – 535. 01. 02. 04

1 096 634 лв.

2007 - 2009

„RITI – Международна мрежа на информационни терминали Румъния-България”

Развитие на международна мрежа от 16 пункта (терминали) за туристическа информация в трансграничната зона Румъния - България.

PHARE CBC2005RO2005 – 017 - 535.01.01.13

55 338 лв.

2007 - 2009

„Художествена Галерия”

Ремонтни дейности – покрив, фасади, подмяна на дограма

Проект „Красива България”

208 094 лв.

2009

„Съфинансиране на общински инвестиционни проекти за ремонт на спортни съоръжения”

Ремонт на спортни съоръжения

НП за съфинансиране на МОН

29 500 лв.

2009

„Съфинансиране на проекти за енергийноефективно саниране на училищни сгради”

Мероприятия за повишаване на енергийната ефективност

НП за съфинансиране на МОН

73 250 лв.

2008

„За достоен живот”

Предоставяне на социални услуги

ОПРЧР BG051РO001 – 07 - 5.2 - 01

88 000 лв.

2008 - 2009

„MUSEC - Мултиплициране на Устойчивите Енергийни Общности – План за дейности”

Разработване и прилагане на стра - тегии и добри практики в областта на устойчиви Енергийни източници

EC - Интелигентна енергия- EIE – 06024 - 512. 445716 - MUSEC

60 499 лв.

2008 - 2009

„Устойчив туризъм и управление на природните ресурси”

Устойчиво развитие на туризма в транс - граничен регион Добрич - Констанца, чрез развитие и подобряване на околната среда

PHARE CBC BG – 2005 – 017 - 455. 01 .02 - МРРБ

353 275 лв.

2007 - 2008

„Възобновяема енергия от селското стопанство”

Популяризиране на европейската политика и добри практики в сферата на енергийната ефективност. Разпространение на технологии, услуги и знания за биогорива и енергия

Town Twinning DG EAC n° 24 - 05

129 085 лв.

2006 - 2007

„Интеграция в обществото”

Създаване условия за намаляване нивото на безработица и увеличаване на трайната заетост сред хората с трайни увреждания

МТСП – НПДЗ

13 587 лв.

2006

„Местно икономическо развитие и маркетинг на българските общини”

Частично подобряване на съществуващата инфраструктура в индустриални зони “Север” и “Запад” Издаден бизнес каталог на зоните

ААМР – ФРМС

146 873 лв.

2006

"Интегриран подход на Община Добрич към местния бизнес"

Реконструкция на ул. „Ангел Стоянов”

PHARE BG 2003 – 004 - 937.11.03 – 01 - 05 – МРРБ

922 843 лв.

2005 - 2006

„Благоустрояване на средата за обитаване, ж.к. "Модерна махала"

Цялостно благоустрояване

Социално Инвестиционен Фонд

378 486 лв.

2004 – 2005

„Изграждане на младежка територия за спорт и достъпна среда в ДУ "Хр.Смирненски"

Ремонт на покрив и фасади, изграждане на шумо и прахо - изолационна зелена стена и изградена достъпна среда за деца с увреждания

Социален Инвестиционен Фонд

218 594 лв.

2004

„POWAR – Учене през целия живот за повишаване на политическото осъзнаване и гражданските компетенции”

Обучение през целия живот за пълнолетни с цел повишаване на политическата активност и гражданските компетенции

МТСП - POWAR 225755 – CP – I – 2005 – I – TR – GRUNDTVIG - G1 - SOCRATES 225755 – CP – 1 – 2005 – 1 – TR – GRUNDVIG - G1-

7 417 лв.

2006 - 2007

"Дейности по рехабилитация след наводненията на малки местни и регионални инфраструктури "

Ремонт на пътни отсечки - ул. "Ген. Г. Попов" и Местен път "Гази баба" с приблизителна дължина 5190м.

PHARE BG 2005 – 017 – 684 – 01 - 10

260 494 лв.

2007 - 2008

„Укрепване капацитета на публичната администрация за подобрено предоставяне на услуги”

Внедрен стандарт ISO 9001 : 2000", получено мултифункционално устройство и 4 скенера

PHARE BG 2003 – 004 – 937 . 10 . 01

-

2006

„Внедряване на система за електронно гласуване в Общински съвет”

Системата за електронно гласуване е внедрена

ААМР - Инициатива Местно Самоуправление

14 454 лв.

2006

„Внедряване на интегрирана система за управление по международни стандарти”

Сертифициране

ISO9001:2001

SO 14001:2004

Проект VEGA

-

2007

„Пилотна Интеграционна Система за Електронна Област”

Изграден единен портал за електронни услуги; Предоставени сървъри

МДААР

-

2006

„Внедряване на система за управление на сигурността на информацията”

Сертифициране по ISO 27001:2005

МДААР

-

2008

„Подкрепа за основаването на бизнес зона на публично-частно партньорство”

Направени - предпроектно проучване, правен анализ, изготвен ПУП на Бизнес Зоните Добрич

PHARE BG 2004 – 016 – 711 . 11 . 04 ESC – GPPP – A - 011

24 506 лв.

2006

„Седмица на камерната музика”

Популяризиране на българското композиторско и изпълнителско изкуство

МК

5 797 лв.

2006

„Надежди, таланти майстори” Добрич - Албена

Откриване и поддържане на нови дарования, развитие на активен културен обмен

МК

16 632 лв.

2006

„Надежди, таланти, майстори” Добрич - Албена

Стимулиране разви - тието на млади дарования; Между - народни контакти с художествен ефект

МК

40 854 лв.

2005

„Дарованията на Добрич”

Благотворителни концерти изяви на професионални и любителски колективи и солисти в различни жанрове на музиката

МК

2 000 лв.

2006

„Седмица на камерната музика”

Популяризиране на българското композиторско и изпълнителско изкуство

МК

4 184 лв.

2005

„Фолклор без граници” Добрич - Албена

Откриване и поддържане на нови дарования, развитие на активен културен обмен

МК

21 605 лв.

2006

„Надежди, таланти, майстори” Добрич - Албена

Стимулиране развитието на млади дарования; Между - народни контакти с художествен ефект

МК

42 556 лв.

2007

„Седмица на камерната музика”

Популяризиране на българското компо - зиторско и изпълни - телско изкуство

МК

6 879 лв.

2007

„Фолклор без граници” Добрич - Албена

Откриване и поддържане на нови дарования; утвърждаване и развитие на активен културен обмен

МК

28 855 лв.

2007

„Надежди, таланти, майстори” Добрич- Албена

Стимулиране развитието на млади дарования; Международни контакти с художествен ефект

МК

48 149 лв.

2007

„Шарена дъга над равнината”

Участие в ХХІ Световен фолклорен фестивал в град Острозебеке, Белгия със спектакъла

МК

6 600 лв.

2007

„Дарованията на Добрич”

Стимулиране на млади дарования.

МК

4 148 лв.

2007

„Да запазим себе си и този когото обичаш”

Ограничаване на рисковото поведение чрез придобиване на знания и умения

Глобален фонд

8 060 лв.

2005

„Ти си ключът към решението”

Превенция СПИН

Глобален фонд - СПИН

1 656 лв.

2005

„Щастливи и сигурни в любовта”

Превенция СПИН

Глобален фонд - СПИН

1 553 лв.

2005

„Изграждане на младежка територия за спорт и достъпна среда”

Изграждане на територия за спортни игри и достъпна социална среда

Социален Инвестиционен Фонд

218 000 лв.

2005

„Провеждане на професионално обучение на деца”

Провеждане на професионално обучение на деца в неравностойно положение

Социален Инвестиционен Фонд

92 485 лв.

2005

„Развитие на Общинската и училищна политика за сексуално здраве и превенция на ХИВ / СПИВ”

Ремонт на кабинет за безплатно консултиране и изследване на СПИН. Консултирани 11 групи деца.

МЗ

12 000 лв.

2003 - 2006

„Еднопосочен билет за страната на сънищата”

Обмен на педаго - гическа информация и опит в сферата на предучилищното възпитание

СОКРАТ

12 000 лв.

2006

„Интеграция на уязвими малцинствени групи със специална насоченост към ромите в областта на образованието”

СМР топлоизолация и подмяна на дограма, Доставка на оборудване

PHARE 2003/ 004 – 937 . 01 . 03

86 886 лв.

2006

„Интеграция на уязвими малцинствени групи със специална насоченост към ромите в областта на образованието”

Доставка на оборудване аудиовизуална техника за класни стаи и физкултурен салон, учебно - технически пособия

PHARE

21 000 лв.

2006

„Саниране на училищни сгради”

Подмяна на дограма

МОН

300 лв.

2007

„Създаване на достъпна среда”

Строително - ремонтни дейности и изграждане на рампа за инвалиди.

МОН

45 000 лв.

2007

„Развитие на извънкласната и извън училищна дейност”

Създаване на условия за пълноценно развитие на учениците в извънкласните и извън - училищни форми

МОН

149 000 лв.

2007

„Безопасно училище”

Въвеждане на видео наблюдение в училищата

МОН

71 840 лв.

2007

„Подобряване на положението и включване на етнически малцинства в неравностойно положение със специална насоченост към ромите”

Строително - ремонтни работи и доставка на учебно - технически пособия

PHARE

150 000 лв.

2007

"Стария Добрич"

Ремонт и благоустрояване

Проект "Красива България"

102 295 лв.

2005

„Детска градина 17”

Ремонт и благоустрояване

Проект "Красива България"

98 852 лв.

2005

„Градски парк 3”

Ремонт на настилки,
осветление

Проект "Красива България"

113 779 лв.

2005

„Градски парк 4”

Ремонт на настилки,
осветление подходи и детска площадка

Проект "Красива България"

128 394 лв.

2005

„СОУ "Климент Охридски”

Ремонт фасади, покрив, подмяна на дограма

Проект "Красива България"

96 943 лв.

2005

„Художествена галерия”

Ремонт на фасади, покрив, дограма, тоалетна и асансьор за инвалиди

Проект "Красива България"

125 742 лв.

2005

„Приют за безнадзорни деца и сираци”

Разкрито соц. заведение за 20 деца разкрити раб. места за 10 лица

ФСП

35 465 лв.

2005