Правилник за вътрешния ред на ОП "Паркинги и пазари"

A A A

 

 

ПРАВИЛНИК

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

„ПАРКИНГИ И ПАЗАРИ“

 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

               Чл. 1. (1) Този ПРАВИЛНИК се приема на основание чл. 52, ал. 3 от Закона за общинската собственост и урежда статута, дейността и управлението на Общинско предприятие “Паркинги и пазари”.

       (2) ОП “Паркинги и пазари” се създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет на основание чл. 52, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

       (3) Общинското предприятие не е юридическо лице и осъществява дейността си от името на Община град Добрич в рамките на предоставените му правомощия.

       (4) ОП “Паркинги и пазари” е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

       (5) Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на настоящия правилник, в съответствие с изискванията на действащото законодателство, решенията на Общински съвет град Добрич и заповедите на Кмета на Общината.

       (6) ОП “Паркинги и пазари” е със седалище град Добрич, с адрес на управление: гр. Добрич, ул. “Генерал Киселов” № 1, ет. 4.

 

ПРЕДМЕТ  НА  ДЕЙНОСТ

 

Чл.2. (изм. и доп. с реш. № 42-4 от 18.12.2018 г.)  Предметът на дейност на общинското предприятие е: поддръжка, експлоатация, строителство и ремонт на търговски обекти, паркинги, съоръжения и пазари, предоставени му за ползване, събиране на дължимите наеми и такси за ползване на търговските обекти и съоръжения, събиране на такси и контрол на кратковременното платено паркиране „Синя зона“ на територията на град Добрич, организиране на дейността по принудително преместване (репатриране) на автомобили, съгласно действащите общински наредби.

Чл. 3. Определеният предмет на дейност може да се изменя с решение на Общински съвет град Добрич.

 

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

 

Чл.4.  ОП “Паркинги и пазари” се ръководи и представлява от директор.

     Чл.5. Кметът на Община град Добрич назначава, след провеждане на конкурс, директора на общинското предприятие и сключва индивидуален трудов договор с него, като урежда трудовите правоотношения съгласно Кодекса на труда.

Чл.6. Директорът организира и управлява дейността на предприятието съгласно действащото законодателство, решенията на Общински съвет и заповедите на Кмета на Община град Добрич.

              Чл.7. За осъществяването на своите правомощия, директорът на общинското   предприятие издава заповеди.

              Чл.8. Директорът назначава, преназначава, освобождава и налага дисциплинарни наказания на работниците и служителите на общинското предприятие, съгласно Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове към него.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРА

 

Чл.9. При осъществяване на дейността на ОП “Паркинги и пазари”, директорът:

  1. Управлява предоставеното му общинско имущество;
  2. Разходва средствата в рамките на утвърдения с Решение на Общински съвет град Добрич бюджет  за дейността;
  3. Носи отговорност за своевременното събиране на дължимите наеми и такси за ползване на търговски обекти, съоръжения и пазари, които следва да се внасят  по бюджетната сметка на Община град Добрич.
  4. Разработва и дава предложение за подходяща адмистративно–управленска структура и разписание на длъжностите;
  5. Разработва Правилник за вътрешния ред на общинското предприятие, в който се съдържат специфични разпоредби за организацията на стопанската му дейност, Вътрешни правила за организация на работната заплата, длъжностно разписание, поименно разписание на длъжностите на ОП и ги представя за утвърждаване от Кмета на Община град Добрич.
  6. Разработва и утвърждава длъжностни характеристики на персонала;
  7. Няма право да сключва договори с трети лица, освен граждански договори за дейности по поддръжката, за които няма съответен специалист, след съгласуване с Кмета на Община град Добрич.

 

СТРУКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

 

Чл.10. ОП „Паркинги и пазари” е с организационно–управленска структура, съгласно Приложение А и числен състав, съгласно Приложение Б, които са неотменна част от Правилника. Същите се утвърждават от Общински съвет, а длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите - от Кмета на Община град Добрич.

Чл.11. Директорът на общинското предприятие е на пряко подчинение на Кмета на Община град Добрич.

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОТЧЕТНОСТТА И КОНТРОЛ

 

Чл.12. Цялостният контрол по изпълнение на дейността на ОП “Паркинги и пазари“ се осъществява от Кмета на Община град Добрич. Той може да делегира своите права със заповед на други дирекции.

Чл.13. Общинското предприятие се разчита самостоятелно за всички данъци, такси и осигурителни вноски по Закона за местните данъци и такси, Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Кодекса за социално осигуряване.

Чл.14. ОП “Паркинги и пазари“ осъществява счетоводната си  дейност  съгласно изискванията на Закона за счетоводството и утвърдената счетоводна политика на Община град Добрич.

Чл.15. Разходите на предприятието са в рамките на утвърдения от Общински съвет годишен бюджетен кредит. Доставките на стоки, услуги и извършването на ремонтни дейности се извършва при спазване разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

Чл.16. Община град Добрич регистрира предприятието пред статистическите органи.

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Настоящият ПРАВИЛНИК е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 52, ал. 3 от Закона за общинската собственост и влиза в сила от 01.01.2010 година.

 

 

                      

 

Приет с решение 27-2 от 27.10.2009 г. на Общински съвет град Добрич, изм. и доп. с решение № 42-4 от 18.12.2018 г. на Общински съвет град Добрич.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение А

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

„ПАРКИНГИ И ПАЗАРИ“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Приложението е изм. и доп. с реш. № 42-4 от 18.12.2018 г. на Общински съвет град Добрич.

 

 

 

Приложение Б

 

 

ПОИМЕННО РАЗПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ

НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

„ПАРКИНГИ И ПАЗАРИ“

 

 

Длъжностно наименование

Численост

ДЕЙНОСТ 866 „ПАРКИНГИ И ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА“

1

Директор, предприятие

1

2

Главен счетоводител

 

1

3

Специалист

 

1

4

Касиер, счетоводство

 

1

5

Домакин

1

6

Специалист с контролни функции, търговия

4

7

Работник, поддръжка

3

8

Чистач/Хигиенист

2

ВСИЧКО ЧИСЛЕНОСТ за Дейност 866:

14

ДЕЙНОСТ 898 „ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА“

ЗВЕНО: КОНТРОЛ „СИНЯ ЗОНА“

1

Ръководител звено

1

2

Отчетник

1

3

Шофьор, лек автомобил до 9 места

1

4

Водач, специален автомобил

1

5

Работник, паркинг

21

ВСИЧКО ЧИСЛЕНОСТ за Дейност 898:

25

ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ на ОП „ПАРКИНГИ И ПАЗАРИ“:

39

 

 

 

 

 

 

                                                   Приложението е изм. и доп. с реш. № 42-4 от 18.12.2018 г. на Общински съвет град Добрич.