Поведение и действия на населението при наводнение

A A A

Наводнението е природно бедствие, при което временно се залива с вода значителна територия в резултат на действията на природни сили или разрушени хидротехнически съоръжения - язовирни стени, диги и други. За разлика от други природни бедствия наводненията до голяма степен могат да се прогнозират.Това дава възможност в  много случаи предварително да се определят времето, характерът и очакваните размери на наводнението и да се вземат защитни мерки.

Наводненията на територията на страната се пораждат преди всичко от силно нарастване на речния отток, вследствие на обилни и проливни дъждове и интензивно снеготопене. Наводненията в някои случаи са резултат и от несинхронизирано изпускане на води от язовири от няколко поречия, събиращи се в главна река, или аварии в резултат на техногенната дейност на човека.

Наводненията могат да нанесат значителни щети в населени места на сгради, коли, мостове, пътища и транспортна инфраструктура. При наводнения може да бъде застрашени Вашия живот или имуществото Ви.  

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛНО?

Осведомете се за риска от наводнения за населеното място, в което живеете или работите. Потърсете информация от общината или кметството за районите, които е възможно да бъдат залети. Информирайте се за най-близкото безопасно място, най- късия и безопасен маршрут, по които трябва да се евакуирате. Ако вашето жилище, селскостопанска сграда или друг имот се намират в непосредствена близост до река и попадат в заливната й зона, следете прогнозата за времето или нивото й , особено в периоди на обилни валежи или интензивно снеготопене. Предварително планирайте действия на семейството Ви при наводнение. Уточнете място за среща на членовете на семейството Ви, при роднини или приятели извън района на наводнението и уточнете начина за комуникация по между си. Участвайте в организираните тренировки в населеното място или по местоработата. Поддържайте винаги зареден мобилния си телефон.

Подгответе си предварително и поддържайте „Чанта за оцеляване”, поставена на удобно, познато на семейството място, която да съдържа:

- фенерче с резервни батерии;

- необходимите Ви лекарства;

- материали за първа помощ;

- свирка, одеяло, топли дрехи, бельо с чорапи, шапка, ръкавици;

- храна и вода за пиене (сухари, бисквити или други подобни трайни

продукти, които не изискват съхранение в хладилник или топлинна обработка), които периодично подменяйте , като следите срока на годност;

- прибори за хранене ;

- запалка (кибрит), гумени ръкавици, джобно ножче, клещи;

- носни кърпички, тоалетни принадлежности, лични хигиенни материали и др.

- резервно зарядно устройство за мобилен телефон.

КАК ДА ДЕЙСТВАМЕ ПРИ РЕАЛНА ОПАСНОСТ ОТ НАВОДНЕНИЕ?

При възникване на опасност и /или наводнение, незабавно позвънете на тел. 112. Съобщете: вашето име; отчетливо и ясно кажете какъв е проблемът (наводнение, залети площи и др.), има ли пострадали или застрашени хора. Посочете адреса (град, населено място, квартал, улица, №, близка пряка) и не затваряйте телефона преди оператора. При липса на телефон, предупредете в общината или в кметството на най-близкото населено място и на намиращи се в близост хора. Уведомете вашите близки, съседи и колеги за опасността.

КОГАТО СЕ НАМИРАТЕ В ДОМА СИ

Изключете газта и електричеството. Поставете на възможно най-високото място, всички по-ценни предмети, вещи, хербициди и химикали. Вземете „Чантата за оцеляване”. Задължително вземате личните си документи, ценни вещи, пари (кредитни, дебитни карти), нотариални актове, застрахователни полици и други документи за собственост. Напуснете по най-бързия начин дома си. При невъзможност за напускане на сградата, се преместете на най-горните етажи или покрива. За положението си съобщете на тел. 112 или известете близките си за своето местонахождение. При пристигане на спасителните екипи поддържайте връзка с тях. При невъзможност за евакуиране на животните, отворете вратите на помещенията, където са затворени.

КОГАТО СЕ НАМИРАТЕ ИЗВЪН ДОМА СИ

Ако се намирате близо до корито на пълноводна река или в дере, незабавно се отдалечете и се придвижете към най-близкото възвишение. Не заставайте под/над мостове, подлези, надлези и други обекти, от които високата вода може да ви отнесе. Не правете опити за пресичане пресичайте бързо течащи и залети площи, освен ако сте сигурни, че водата е до коленете ви. Пресичайте само при спокойна вода. Не пресичайте бързо течащи и залети площи без да сте подсигурени с помощно въже за преминаване и осигурително въже за тялото. Не пийте вода от наводнени водоизточници.

КОГАТО СТЕ В АВТОМОБИЛ

При пътуване с МПС е препоръчително да спрете на възможното най-високото и безопасно място и изчакате спадането на нивото на водата. Не спирайте на/под мостове и надлези, в подлези и други потенциално опасни от заливане с вода обекти и съоръжения. Не преминавайте през бързо течащи и залети площи освен ако не сте сигурни, че водата е по-ниска от осите на колата Ви.

ЗА ДА ОГРАНИЧИМ РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ

В незащитените заливни зони на реките не устройвайте жилищни и селскостопански сгради и други постройки. Не изхвърляйте строителни и битови отпадъци в коритата на реките, това намалява проводимостта на речното корито и увеличава силата на водата при наводнения. Не разрушавайте /непробивайте дигите на реките с цел водовземане за напояване или друга дейност. Ако живеете близо до река и забележите, че коритото и пространствата под мостовете не са почистени от отпадъци, строителни материали, дървета и други, ако има постройки в заливните зони, сигнализирайте в общината, кметството или в областната администрация.

Наводнение в Община град Добрич е възможно да стане при проливни дъждове или при интензивно снеготопене. На територията на общината няма изградени язовири, На 4 км. източно от общината на територията на община Добричка се намират 2 бр. микроязовири, които при преливане или скъсване на стена потенциално застрашават ниско застроени части от град Добрич от посока „Сердика“.

На юг от град Добрич в землищата на селата Стожер, Драганово, Опанец, Богдан се образува голям водосборен район, оттокът на който се събира в коритото на маловодната река Добричка и преминава през града.

Застрашени са кварталите, които са по поречието на р. “Добричка” и ниските места в общината, вилната зона в местността “Гаази Баба” и  “Алмалиите”, кв. “Иглика”, района на “Бряст –Д “АД, ТПК “Свежест” и  ДКЦ-2- Добрич” ЕООД, района на автогара Добрич, района около магазин „ЛИДЛ“, района между магазин „ТЕМАКС“ и СУ „Св.Кирил и Методий“ и други ниски места в града.

След оттичане на водата е възможно отделни улици или райони да останат залети. През такива участъци не бива да се преминава. Ако все пак това е наложително, то преминаването не бива да става поединично, защото е възможно пропадане в отпушени шахти и канали, които не се забелязват от мътната вода

Освен нанесените материални щети е възможно в някои от наводнените райони вследствие на замърсяване на водата, на хранителните продукти и на труповете на умрели животни  да възникнат различни заразни заболявания. Затова е необходимо стриктно да се следи епидемиологичното състояние в тези райони от медицинскитe органи, своевременно да се информира застрашеното от епидемии население за вземане на превантивни мерки.