Личен асистент, съгласно Закона за личната помощ

A A A

Обявление за длъжността "Личен асистент", съгласно Закона за личната помощ

О Б Я В Л Е Н И Е

Община град Добрич набира кандидати за длъжността Личен асистент, съгласно Закона за личната помощ :

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност – Извършване на дейности за лична помощ, включващи: поддържане на лична хигиена, обличане, събличане, къпане и др. Извършване на комунално-битови дейности: поддържане на битова хигиена, оказване на помощ при пазаруване, приготвяне на храна с продукти на потребителя, съдействие при извършване на дребни битови ремонти. Оказване на помощ при ползване на административни услуги, включващи плащане на данъци, такси, битови сметки, подкрепа за осъществяване на социални контакти, посещаване на здравни и социални заведения и др.

1.2. Цел на длъжността – Подобряване на качеството на живот на ползвателите на лична помощ, създаване на възможности за социалното им включване и недопускане на тяхното институционализиране.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – няма изисквания.

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – Не се изисква.

1.5. Години професионален опит – Опит в изпълнението на сходен тип дейност е предимство.

1.6. Допълнителни изисквания – трудова и социална мотивираност, опит в полагане на грижи на лице в невъзможност за самообслужване, комуникативност и умения за общуване, постоянство в усилията да се помогне на нуждаещия се, умения за справяне в кризисна ситуация.

1.7. Кандидатите ще упражняват дейността си на Личен асистент с лица, които не са членове на техните семейства.

2. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие (по образец);
 • Автобиография;
 • Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор;
 • Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ/ по образец/
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;
 • Документ за самоличност за справка;
 • Документ за проведено обучение, по позицията за която кандидатства/ ако е приложимо/

  3. Място за подаване на документите:

  Кандидатите подават документите лично в Община град Добрич, ул. „Независимост“ № 7, ет. 11, ст. 1105, от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16.00 часа.

  Лице за контакт: Юлия Стоянова – телефон: 058/ 600 103

  4. Срок за подаване на документите - няма ограничения в срока за подаване на документи.

  5. Провеждане на подбора

  5.1. При подаване на документите, с кандидатите ще се проведе събеседване.

  С избраните кандидати ще бъде сключен трудов договор за срока на издаденото от Дирекция „Социално подпомагане” направление, съгласно чл. 68, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, на 8 часов работен ден, или работно време, съгласно определените часове в направлението на ползвателя на лична помощ.

  Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в сградата на Община град Добрич, ул. „Независимост“ № 7, ет. 11, ст. 1105.

Последна промяна: 15:25:45, 4 Септември 2023
Свали в pdf