Търг №12/12.12.2019 г.

A A A

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения №№ 30-18/30.01.2018 г., 36-14/31.07.2018 г., 46-19 от 26.02.2019 г. и 49-13/28.05.2019 г. на Общински съвет град Добрич, обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 12.12.2019 г. от 11.00 часа в залата на ІІ-ри етаж в сградата по ул. „България“ № 12 за ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ:

№ по ред

Наименование

и местонахождение на имота

Площ    кв. м

Начална тръжна цена лева /без ДДС/

Депозитна вноска /лева/

1.

Урегулиран поземлен имот ХVІ в кв. 741 по плана на жк „Изгрев“ с идентификатор 72624.613.873 по КККР на град Добрич, ул. „Роза“ №16а, отреден за жилищно строителство.

221.00

11 700.00

2 925.00

2.

Урегулиран поземлен имот VІІ, кв. 529 по плана на жк „Русия 1“ с идентификатор 72624.614.9055 по КККР на град Добрич, отреден за комплексно обществено обслужване.

400.00

52 500.00

13 125.00

3.

Урегулиран поземлен имот VІІІ, кв. 529 по плана на жк „Русия 1“ с идентификатор 72624.614.9056 по КККР на град Добрич, отреден за комплексно обществено обслужване.

412.00

54 100.00

13 525.00

4.

Урегулиран поземлен имот ІІ, кв. 59 по плана на жк „Балик-Йовково“ – Юг с идентификатор 72624.619.488 по КККР на град Добрич, отреден за жилищно строителство.

432.00

32 000.00

8 000.00

5.

Урегулиран поземлен имот ІІІ, кв. 59 по плана на жк „Балик-Йовково“ – Юг с идентификатор 72624.619.489 по КККР на град Добрич, отреден за жилищно строителство.

432.00

32 000.00

8 000.00

6.

Урегулиран поземлен имот ІV, кв. 59 по плана на жк „Балик-Йовково“ – Юг с идентификатор 72624.619.490 по КККР на град Добрич, отреден за жилищно строителство.

588.00

43 000.00

10 750.00

7.

Урегулиран поземлен имот V, кв. 59 по плана на жк „Балик-Йовково“ – Юг с идентификатор 72624.619.491 по КККР на град Добрич, отреден за жилищно строителство.

448.00

33 000.00

8 250.00

8.

Урегулиран поземлен имот VІ, кв. 59 по плана на жк „Балик-Йовково“ – Юг с идентификатор 72624.619.492 по КККР на град Добрич, отреден за жилищно строителство.

476.00

35 000.00

8 750.00

9.

Урегулиран поземлен имот ІV в кв. 721 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.361 по КККР на град Добрич, жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

922.00

66 845.00

16 712.00

10.

Урегулиран поземлен имот V в кв. 721 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.362 по КККР на град Добрич, жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

624.00

45 240.00

11 310.00

11.

Урегулиран поземлен имот VІІ в кв. 721 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.364 по КККР на град Добрич, жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

612.00

44 370.00

11 093.00

12.

Урегулиран поземлен имот VІІІ в кв. 721 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.365 по КККР на град Добрич, жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

980.00

71 050.00

17 763.00

13.

Урегулиран поземлен имот ІХ в кв. 721 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.366 по КККР на град Добрич, жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

1 035.00

75 040.00

18 760.00

Стойността на тръжните документи е 72.00 лева с включен ДДС. Същите могат да бъдат закупени в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 26.11.2019 г. до 17.00 часа на 10.12.2019 година.

Оглед на обектите може да бъде направен на 11.12.2019 г. от 10.00 до 15.00 часа, след представяне на документ за закупена тръжна документация.

Краен срок за внасяне на депозитни вноски – 11.12.2019 г.

Допълнителна информация относно търга на тел. 058 600 030 – инж. Иванка Милкова – главен експерт в дирекция „Общинска собственост“.

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

Публикувана на: 20 Януари 2020 08:59:50
Свали в pdf