Търг №10/10.09.2019 г.

A A A

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решения №№ 20-13/30.05.2017 г., 27-5/31.10.2017 г., 28-16/28.11.2017 г., 30-18/30.01.2018 г. и 36-14/31.07.2018 г. на Общински съвет град Добрич и Заповеди №№ 1134/04.10.2017 г., 174/16.02.2018 г., 1361/14.11.2018 г., №489/19.04.2019 г. и 1094/14.08.2019 г. на Кмета на Община град Добрич, обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 10.09.2019 г. от 11.00 часа в залата на ІІ-ри етаж в сградата по ул. „България“ № 12 за ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ:

 

№ по ред

Наименование

и местонахождение на имота

Площ    кв. м

Начална тръжна цена лева /без ДДС/

Депозитна вноска /лева/

1.

Урегулиран поземлен имот VІІ, кв. 557 по плана на жк „Русия 1“ с идентификатор 72624.614.3201 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Дунав“, отреден за жилищно строителство.

434.00

30 100.00

7 525.00

2.

Урегулиран поземлен имот V, кв. 67 по плана на жк „Балик-Йовково“ – Юг с идентификатор 72624.619.459 по КККР на град Добрич, отреден за търговия, услуги и озеленяване.

2 073.00

67 900.00

16 975.00

3.

Урегулиран поземлен имот І, кв. 63 по плана на жк „Балик-Йовково“ – Юг с идентификатор 72624.619.513 по КККР на град Добрич, отреден за търговия, услуги, паркинг и озеленяване.

9 858.00

280 700.00

70 175.00

4.

Урегулиран поземлен имот І, кв. 59 по плана на жк „Балик-Йовково“ – Юг с идентификатор 72624.619.487 по КККР на град Добрич, отреден за жилищно строителство.

609.00

30 800.00

7 700.00

5.

Урегулиран поземлен имот І в кв. 729 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.269 по КККР на град Добрич, находящ се в жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

6 555.00

279 600.00

69 900.00

6.

Урегулиран поземлен имот І в кв. 727 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.270 по КККР на град Добрич, находящ се в жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

5 919.00

252 480.00

63 120.00

7.

Урегулиран поземлен имот І в кв. 720 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.272 по КККР на град Добрич, находящ се в жк „Добротица“, отреден за обществено и делово обслужване.

7 359.00

329 586.00

82 397.00

8.

Урегулиран поземлен имот І в кв. 731 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.275 по КККР на град Добрич, находящ се в жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

4 573.00

195 060.00

48 765.00

9.

Урегулиран поземлен имот ХІІ в кв. 937 по плана на жк „Рилци“ с идентификатор 72624.602.884 по КККР на град Добрич, отреден за жилищно строителство.

1 251.00

13 425.00

3 357.00

10.

Урегулиран поземлен имот ІІ в кв. 719 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.357 по КККР на град Добрич, находящ се в жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

902.00

56 610.00

14 153.00

11.

Урегулиран поземлен имот ІІІ в кв. 719 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.358 по КККР на град Добрич, находящ се в жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

903.00

56 610.00

14 153.00

Стойността на тръжните документи е 72.00 лева с включен ДДС. Същите могат да бъдат закупени в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 23.08.2019 г. до 17.00 часа на 05.09.2019 година.

Оглед на обектите може да бъде направен на 09.09.2019 година от 10.00 до 15.00 часа, след представяне на документ за закупена тръжна документация.

Краен срок за внасяне на депозитни вноски – 09.09.2019 г.

Допълнителна информация относно търга на тел. 058 600 030 – инж. Иванка Милкова – главен експерт в дирекция „Общинска собственост“.

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Публикувана на: 2 Септември 2019 10:41:54
Свали в pdf