ОП "Спортни имоти" - Търг №1/02.09.2019 г.

A A A

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 73 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, РЕШЕНИE№34-23 /29.05.2018г.,51-29/30.07.2019 г.. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ И ЗАПОВЕД 105/24.01.2019 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАЕМНИТЕ ЦЕНИ, ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ НА 02.09.2019 ГОДИНА ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАЛАТА НА ІІ-РИ ЕТАЖ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПО УЛ. ”БЪЛГАРИЯ”№ 12, ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

№ по ред

Наименование и предназначение на имотите

Площ кв. м.

Начална тръжна цена на месец (без ДДС)

 Депозитна вноска лева

Срок за отдаване (години)

1.

Помещение за офис № 23 по бул.”25 –ти септември”10

15

139.86

419.58

10

2.

Помещение  за офис № 33 по бул.”25-ти септември”10

15

139.86

419.58

10

3.

Помещение за офис № 34 по бул.”25-ти септември”10

10

93.24

279.72

10

4.

Помещение за офис  № 35 по бул.”25-ти септември” 10

9.40

87.64

262.94

10

5.

Помещение за офис № 36 по бул.”25-ти септември”10

12.80

119.35

358.05

10

6.

Помещение за офис № 39 по бул.”25-ти септември”10

15

139.85

419.58

10

7.

Помещение за производствени дейности и услуги в СК”Простор”

337

588.94

1766.82

10

8.

Помещение за производствени дейности и услуги в СК”Простор”

92

160.78

482.34

10

9.

Помещение за производствени дейности и услуги в СК „Простор”

60

104.86

314.58

10

10.

Помещение за производствени дейности и услуги в СК „Простор”

26.79

46.82

140.46

10

11.

Помещение за производствени дейности и услуги в СК „Простор”

31.49

55.03

165.09

       10

 

12.

Помещение за търговия по бул.”25-ти септември”13

68

762.96

2288.88

      10

.

Стойността на тръжната документация е 48.00 лева с включен ДДС. Същата може да бъде закупена в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 15.08.2019 година до 17.00 часа на 30.08.2019 година.

Оглед на обектите от 15.08.2019 година до 30.08.2019 година.

Депозитни вноски за участие в търга се внасят до 30.08.2019 година в касата на Община град Добрич или по сметка BG 71 SOMB 9130 33 10000501, BIG – SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, клон Добрич, ул.”Независимост” № 14.

Допълнителна информация относно търга може да бъде получена на тел. 058/604 405 и  тел.0882 429 468 -Мария Иванова– ОП”Спортни имоти” гр.Добрич.

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Публикувана на: 13 Август 2019 15:42:20
Свали в pdf