Търг №9/30.08.2019 г.

A A A

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 73 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, РЕШЕНИЯ №№ 35-16/26.06.2018 г., 41-13/27.11.2018 г., 51-25/30.07.2019 г., 51-26/30.07.2019 г., и 51-27/30.07.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ И ЗАПОВЕД 105/24.01.2019 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАЕМНИТЕ ЦЕНИ, ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ НА 30.08.2019 ГОДИНА ОТ 10.00 ЧАСА В ЗАЛАТА НА ІІ-РИ ЕТАЖ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ НА УЛ. ”БЪЛГАРИЯ”№ 12, ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ И МЕСТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

№ по ред

 

Наименование и предназначение на имотите

Площ кв. м.

Начална тръжна цена на месец (без ДДС)

 Депозитна вноска лева

Срок за отдаванe (години)

1.

Кабинет 226 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника)

13,30

123,96

371,88

10

2.

Кабинет 229 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника)

15,50

144,46

433,38

10

3.

Кабинет 236 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника)

16,00

149,12

447,36

10

4.

Кабинет 218 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника)

15,50

144,46

433,38

10

5.

Кабинет 301 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника)

32,00

298,24

894.72

10

6.

Кабинет 323 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5, за стоматологичен кабинет

14,57

135,79

407,37

10

7.

Помещение на І-ви етаж в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5, за склад

9,60

20,93

62,79

до 18.09.2028 г

8.

Част от сграда с идентификатор 72624.614.2423.1 на ул. „Отец Паисий” № 16 (два кабинета и коридор), за социални и образователни услуги

49,06

76,04

228,12

10

9.

Част от общински имот за поставяне на преместваем обект по одобрен модел (проект) (5 х 12.00 кв.м) на бул. „Русия“ в УПИ VІ за „Обществено обслужване” в кв. 507 по кадастрален и ЗРП на жк „Русия 1“ на град Добрич, на основание чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност

60,00

595,80

1787,40

10

10.

Офис с идентификатор 72624.624.4837.2 в УПИ III в кв. 61 на ЦГЧ /в двора на ”Център за психично здраве д-р Петър Станчев” ЕООД/ по ул. „Панайот Хитов” № 24, за административни нужди

19,17

134,20

402,60

10

11.

Рекламна площ но западния калкан на сграда с идентификатор 72624.607.998.2 на бул. „Добруджа“ № 32а

18,00

226,44

679,32

5

12.

Рекламна площ на борда на покрива на сграда с идентификатор 72624.607.998.2 на бул. „Добруджа“ № 32а

10,00

125,80

377,40

5

 

В кабинетите, където е налично оборудване, месечната наемна цена на оборудването е определена въз основа на експертна оценка, както следва:

  • Стоматологичен стол – 15,00 лева;
  • Стоматологична машина – 25,00 лева;
  • Стерилизатор – 10,00 лева;
  • Сгъстен въздух (компресор) – 8,00 лева.

Месечната наемна цена за оборудване е точна фиксирана стойност. То ще бъде начислено само в случай, че използването му се претендира от наемателя и ще бъде използвано по време на наемното отношение.

Стойността на тръжната документация е 48.00 лева с включен ДДС. Същата може да бъде закупена в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 13.08.2019 година до 17.00 часа на 28.08.2019 година.

Оглед на обектите от 13.08.2019 година до 28.08.2019 година, след представяне на документ за закупена тръжна документация.

Депозитните вноски за участие в търга се внасят до 29.08.2019 година в касата на Община град Добрич или по сметка BG 71 SOMB 9130 33 10000501, BIG – SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, клон Добрич, ул.”Независимост” № 14.

Допълнителна информация относно търга може да бъде получена на тел. 058/600 030 – Светла Георгиева – главен експерт в дирекция „Общинска собственост“ в Община град Добрич.

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Публикувана на: 12 Август 2019 08:52:53
Свали в pdf