Търг №8/09.07.2019 г.

A A A

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 73 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, РЕШЕНИЯ №№ 30-22/30.01.2018 г., 35-16/26.06.2018 г., 36-18/31.07.2018 г., 41-13/27.11.2018 г., 46-21/26.02.2019 г. и 49-17/28.05.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ И ЗАПОВЕД 105/24.01.2019 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАЕМНИТЕ ЦЕНИ, ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ НА 09.07.2019 ГОДИНА ОТ 10.00 ЧАСА В ЗАЛАТА НА ІІ-РИ ЕТАЖ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ НА УЛ. ”БЪЛГАРИЯ”№ 12, ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

№ по ред

Наименование и предназначение на имотите

Площ кв. м.

Начална тръжна цена на месец (без ДДС)

 Депозитна вноска лева

Срок за отдаванe (години)

1.

Част от общински имот за поставяне на хладилна витрина (фризер, автомат, машина) за сладолед по одобрен модел по ул. „Димитър Петков“ пред поземлен имот 72624.625.139 (бивша стоматологична поликлиника),

4,00

59,68

179,04

5

2.

Част от общински имот за поставяне на хладилна витрина (фризер, автомат, машина) за сладолед по одобрен модел по бул. „25-ти септември“, на север от УПИ І, кв. 117 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич (до кафе „Калисто“)

4,00

59,68

179,04

5

3.

Общинско място в улична регулация, находящо се на ул. „България” с идентификатор 72624.623.332 до площад „Демокрация”, северно от сграда с идентификатор 72624.623.628.1 (пред заведение – сладкарница „Шоколад”), за поставяне на „Витрина” за сладолед, преместваем обект - готово заводско изделие със сертифициран дизайн

4,00

59,68

179,04

10

4.

Общинско място в улична регулация, находящо се на ул. „Независимост” с идентификатор 72624.623.9515, южно от имот с идентификатор 72624.623.1124 (пред сграда - Дом на науката и техниката И. Попов), за поставяне на „Витрина” за сладолед, преместваем обект - готово заводско изделие със сертифициран дизайн

4,00

59,68

179,04

10

5.

Общинско място в улична регулация, находящо се на бул. „25-ти септември” с идентификатор 72624.625.9501, между сграда с идентификатор 72624.625.5657.1 и сграда с идентификатор 72624.625.67.1 (на западния край на паркинга зад Съдебна палата), за поставяне на „Витрина” за сладолед, преместваем обект - готово заводско изделие със сертифициран дизайн

4,00

59,68

179,04

10

6.

Част от имот за поставяне на преместваем обект – готово заводско изделие с унифициран дизайн – „Павилион за продажба на прясно изцедени сокове“ в градски парк „Свети Георги“

4,20

41,71

125,13

5

7.

Кабинет 226 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника)

13,30

123,96

371,88

10

8.

Кабинет 229 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника)

15,50

144,46

433,38

10

9.

Кабинет 236 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника)

16,00

149,12

447,36

10

10.

Кабинет 218 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника)

15,50

144,46

433,38

10

11.

Кабинет 301 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника)

32,00

298,24

894.72

10

12.

Склад за търговия на едро с лекарствени продукти (стоматологични материали) в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника)

35,40

397,19

1 191,57

10

В кабинетите, където е налично оборудване, месечната наемна цена на оборудването е определена въз основа на експертна оценка, както следва:

  • Стоматологичен стол – 15,00 лева;
  • Стоматологична машина – 25,00 лева;
  • Стерилизатор – 10,00 лева;
  • Сгъстен въздух (компресор) – 8,00 лева.

Месечната наемна цена за оборудване е точна фиксирана стойност. То ще бъде начислено само в случай, че използването му се претендира от наемателя и ще бъде използвано по време на наемното отношение.

Стойността на тръжната документация е 48.00 лева с включен ДДС. Същата може да бъде закупена в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 18.06.2019 година до 17.00 часа на 05.07.2019 година.

Оглед на обектите от 18.06.2019 година до 05.07.2019 година, след представяне на документ за закупена тръжна документация.

Депозитните вноски за участие в търга се внасят до 08.07.2019 година в касата на Община град Добрич или по сметка BG 71 SOMB 9130 33 10000501, BIG – SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, клон Добрич, ул.”Независимост” № 14.

Допълнителна информация относно търга може да бъде получена на тел. 058/600 030 – Светла Георгиева – главен експерт в дирекция „Общинска собственост“ в Община град Добрич.

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Публикувана на: 18 Юни 2019 09:18:28
Свали в pdf