Търг №7/02.07.2019 г.

A A A

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 14, АЛ. 2 и АЛ. 7 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ, ЧЛ. 19, И ЧЛ. 73 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И РЕШЕНИЯ: №№ 47-8/26.03.2019 г., 47-10/26.03.2019 г., 47-11/26.03.2019 г., 47-12/26.03.2019 г. И 49-16/28.05.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ НА 02.07.2019 ГОДИНА ОТ 10:00 ЧАСА В ЗАЛАТА НА ІІ-РИ ЕТАЖ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПО УЛ. ”БЪЛГАРИЯ”№ 12, ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В АЕМО ”СТАРИЯ ДОБРИЧ”, ГРАД ДОБРИЧ

 

№ по ред

 

Наименование и предназначение на имотите

Площ кв. м.

Начална тръжна цена на месец

(без ДДС)

Депозит за участие

лева

Срок за отдаванe (години)

1

”Златарска работилница” в АЕМО ”Стария Добрич”, без промяна, със запазено предназначение: ”Златарска работилница”

31,05

67,69 лв.

203,07 лв.

5 г.

2

”Щампаджийница” в АЕМО ”Стария Добрич”, без промяна, със запазено предназначение: ”Щампаджийница”

16,15

35,21 лв.

105,63 лв.

5 г.

3

”Ножарска работилница и художествена работа с цветни метали” в АЕМО ”Стария Добрич”, без промяна, със запазено предназначение: ”Ножарска работилница и художествена работа с цветни метали”

32,40

70,63 лв.

211,89 лв.

5 г.

4

Помещение в АЕМО ”Стария Добрич”: за занаятчийска работилница на малките майстори

33,60

73,25 лв.

219,75 лв.

5 г.

5

“Кожухарска работилница” в АЕМО ”Стария Добрич”, без промяна, със запазено предназначение:  ”Кожухарска работилница”

30,85

67,25

201,75 лв.

5 г.

 

          Тръжна документация на стойност 48,00 лева с включен ДДС се закупува на работно място ”Общинска собственост” в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 14.06.2019 г. до 17:00 часа на 28.06.2019 г.

Оглед на обектите може да бъде направен от 14.06.2019 г. до 28.06.2019 г., след представяне на документ за закупена тръжна документация и предварителна уговорка с длъжностно лице от дирекция ОС при Община град Добрич.

Депозити за участие в търга се внасят до 17:00 часа на 01.07.2019 г. в касата на Община град Добрич. или по сметка BG 71 SOMB 9130 33 10000501, BIC – SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, клон Добрич, ул.”Независимост” № 14.

Допълнителна информация относно търга може да бъде получена на тел: центр. 058/600 001, вътр. 232 – Елка Демирова – гл. специалист в дирекция “Общинска собственост”.

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Дата на публикуване: 10.06.2019 г.

Публикувана на: 10 Юни 2019 10:59:51
Свали в pdf