Търг №6/06.06.2019 г.

A A A

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл. 35, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45 и чл. 54, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решения №№ 27-5/31.10.2017 г., 46-19/26.02.2019 г., 48-22/23.04.2019 г. и 48-23/23.04.2019 г. на Общински съвет град Добрич, обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 06.06.2019 г. от 10.30 часа в залата на ІІ-ри етаж в сградата по ул. „България“ № 12 за ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМ ИМОТ:

 

1. ПРОДАЖБA:

№ по ред

Наименование

и местонахождение на имота

Площ    кв. м

Начална тръжна цена лева

/без ДДС/

Депозитна вноска

/лева/

1.

Урегулиран поземлен имот ІV в кв. 721 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.361 по КККР на град Добрич, жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

922.00

66 845.00

16 712.00

2.

Урегулиран поземлен имот V в кв. 721 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.362 по КККР на град Добрич, жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

624.00

45 240.00

11 310.00

3.

Урегулиран поземлен имот VІІ в кв. 721 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.364 по КККР на град Добрич, жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

612.00

44 370.00

11 093.00

4.

Урегулиран поземлен имот VІІІ в кв. 721 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.365 по КККР на град Добрич, жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

980.00

71 050.00

17 763.00

5.

Урегулиран поземлен имот ІХ в кв. 721 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.366 по КККР на град Добрич, жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

1 035.00

75 040.00

18 760.00

6.

Урегулиран поземлен имот ІІ в кв. 719 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.357 по КККР на град Добрич, находящ се в жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

902.00

62 900.00

15 725.00

7.

Урегулиран поземлен имот ІІІ в кв. 719 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.358 по КККР на град Добрич, находящ се в жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

903.00

62 900.00

15 725.00

8.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.615.3122.1.70 по КККР на град Добрич, със застроена площ 54,00 кв. м, състоящ се от два офиса, склад и сервизно помещение, ведно с 1,566% от 364,84 кв. м отстъпено право на строеж, равняващи се на 5,70 (пет цяло и седемдесет стотни) кв. м. Бул. „25-ти септември“ №18.

54.00

53 500.00

13 375.00

 

2. УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ:

по ред

Наименование и местонахождение на имота

Площ

/кв. м/

Начална тръжна цена лева

/без ДДС/

Депозитна вноска

/лева/

1.

Строително петно със застроена площ 150.00 кв. м за изграждане на обект за обществено обслужване в УПИ ХІ-25 в кв. 305 по плана на част от „Северна индустриална зона“ на град Добрич, идентичен с Поземлен имот с идентификатор 72624.611.25 по КККР на град Добрич.

150.00

9 525.00

2 382.00

 

Стойността на тръжните документи е 72.00 лева с включен ДДС. Същите могат да бъдат закупени в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 21.05.2019 г. до 17.00 часа на 04.06.2019 година.

Оглед на обектите може да бъде направен на 05.06.2019 година от 10.00 до 15.00 часа, след представяне на документ за закупена тръжна документация.

Краен срок за внасяне на депозитни вноски – 05.06.2019 г.

Допълнителна информация относно търга на телефон 058 600 030 – инж. Иванка Милкова – главен експерт в дирекция „Общинска собственост“.

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Дата на публикуване:07.06.2019 г.

Публикувана на: 7 Юни 2019 13:48:48
Свали в pdf