Конкурс №2/13.06.2019 г.

A A A

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 104 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ  47-13/26.03.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС НА 13.06.2019 ГОДИНА ОТ 10.00 ЧАСА В ЗАЛАТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПО УЛ. ”БЪЛГАРИЯ”№ 12

№ по ред

 

Описание на имота

Площ

кв. м.

Начална конкурсна цена за стопанска година

Гаранционна вноска

1.

Поземлен имот с идентификатор 72624.603.100 по КККР на град Добрич

 

21 924,00

1929,00

2000.00

           

               

 

 

 

 

Годишната наемна цена от 1929 лева е определена съгласно експертна оценка.

Конкурсът да се проведе при следните критерии за избор на наемател и условия за участие:

 

Критерии за избор на наемател:

Относителна тежест на всеки критерий

Методика за оценяване на предложенията

Размер на годишна наемна цена не по-ниска от началната цена

20 %

10 т

Действаща дестилерия за изваряване на етерично-маслени култури (налична и период на действие)

20 %

10 т.

Площ за индустриално култивиране на етерично маслени култури (представени за района)

20 %

10 т.

Площ за индустриално култивиране на етерично маслени култури (непредставени за района)

40 %

10 т.

                   

            Конкурсната документация се закупува на трето работно място „Общинска собственост” в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич, в срок от 10.05. 2019 година до 16.00 часа на 11.06.2019 година срещу сумата от 48.00 лева с включен ДДС, която се внася в касата на Община град Добрич, ул. „България” № 12.

Гаранцията в размер на 2000,00 лева следва да бъде внесена в касата на Община град Добрич или по сметка BG 71 SOMB 9130 33 10000501, BIG – SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, клон Добрич, ул.”Независимост” № 14 до 12.06.2019 година.

Оглед на имота може да бъде направен на 11.06.2019 година, след представяне на документ за закупена конкурсна документация.

Допълнителна информация относно конкурса може да бъде получена на тел. 058/600 030 – Иван Пейчев – старши експерт в дирекция „Общинска собственост“ в Община град Добрич.

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

 

Публикувана на: 10 Май 2019 13:12:49
Свали в pdf