Търг №3/17.04.2019 г.

A A A

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 73 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И РЕШЕНИЯ  35-16/26.06.2018 г., 41-13/27.11.2018 г., 45-20/29.01.2019 г., 46-21/26.02.2019 г., 46-23/26.02.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ И ЗАПОВЕД 105/24.01.2019 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАЕМНИТЕ ЦЕНИ, ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ НА 17.04.2019 ГОДИНА ОТ 10.00 ЧАСА В ЗАЛАТА НА ІІ-РИ ЕТАЖ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПО УЛ. ”БЪЛГАРИЯ”№ 12, ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И МЯСТО ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЕЛЕМЕНТ

І. ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

№ по ред

 

Наименование и предназначение на имотите

Площ кв. м.

Начална тръжна цена на месец

(без ДДС)

 Депозитна вноска лева

 

Срок за отдаванe (години)

1.

Кабинет 226 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника)

13,30

123,96

371,88

10

2.

Кабинет 229 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника)

15,50

144,46

433,38

10

3.

Кабинет 236 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника)

16,00

149,12

447,36

10

4.

Кабинет 215 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника)

15,50

144,46

433,38

10

5.

Кабинет 218 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника)

15,50

144,46

433,38

10

6.

Кабинет 301 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника)

32,00

298,24

894.72

10

7.

Кабинет 403 и кабинет 402 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника), за зъботехническа лаборатория

14,88

14,40

138,68

  31,39

416.04

  94,17

10

8.

Кабинет 212 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника)

16,00

149,12

447,36

10

9.

Склад за търговия на едро с лекарствени продукти (стоматологични материали) в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника)

35,40

397,19

1 191,57

10

10.

Помещение № 3 на І-ви етаж (в дясно от централния вход на сградата) в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника), за валутно бюро

8,70

216,20

648,60

10

11.

Помещение № 4 на І-ви етаж (в дясно от централния вход на сградата) в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника), за търговия

10,00

112,20

336,60

10

12.

Помещение № 5 на І-ви етаж (в ляво от централния вход на сградата) в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника), за офис за административни услуги

12,00

111,84

335,52

10

13.

Терен до централния вход на сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника) за поставяне на автомат за топли напитки

2,50

104,86

314,58

10

14.

Тъкачница в АЕМО „Стария Добрич“, при запазване на предназначението – „Тъкачница“

32,14

70,06

210,18

5

15.

Помещение № 3 на втори етаж в сграда на ул. „Агликина поляна“ № 19, за търговия

42,16

201,95

605,85

10

16.

Помещение по ул. Суха река и пресечката с ул. Вардар, за услуги

25,70

41,89

125,67

10

 

ІІ. МЯСТО ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЕЛЕМЕНТ:

№ по ред

 

Наименование и предназначение

на имота

Площ кв. м.

Начална тръжна цена на месец

(без ДДС)

 Депозитна вноска лева

Срок за отдаванe (години)

1.

Общинско място в ПИ 72624.621.63, в разделителната ивица, по бул. „25-ти септември”, срещу „Туристическата спалня“, за поставяне на Рекламно-информационен елемент – двустранен

12,00

245,64

736,92

10

 

В кабинетите, където е налично оборудване, месечната наемна цена на оборудването е определена въз основа на експертна оценка, както следва:

  • Стоматологичен стол – 15,00 лева;
  • Стоматологична машина – 25,00 лева;
  • Стерилизатор – 10,00 лева;
  • Сгъстен въздух (компресор) – 8,00 лева.

Месечната наемна цена за оборудване е точна фиксирана стойност. То ще бъде начислено само в случай, че използването му се претендира от наемателя и ще бъде използвано по време на наемното отношение.

Стойността на тръжната документация е 48.00 лева с включен ДДС. Същата може да бъде закупена в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 01.04.2019 година до 17.00 часа на 15.04.2019 година.

Оглед на обектите от 01.04.2019 година до 15.04.2019 година.

Депозитни вноски за участие в търга се внасят до 16.04.2019 година в касата на Община град Добрич или по сметка BG 71 SOMB 9130 33 10000501, BIG – SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, клон Добрич, ул.”Независимост” № 14.

Допълнителна информация относно търга може да бъде получена на тел.058/600 030 – Светла Георгиева –  старши експерт в дирекция «Общинска собственост» в Община град Добрич.

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Публикувана на: 26 Март 2019 15:31:29
Свали в pdf