Конкурс №1/03.05.2019 г.

A A A

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание чл.107, ал.1 и ал.2 от „НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО„ (НРПУРОИ),

за провеждане на публично оповестен конкурс №1/2019 г., от 10 часа на 03.05.2019 г., по реда на глава VІІІ от НРПУРОИ, за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост: “КАФЕНЕ” в АЕМО “Стария Добрич”, град Добрич, за: Aрт кафене – културно средище на писатели, поети, актьори, журналисти, музиканти, художници и др. хора на изкуството, за срок от 10 години:

1. Описание на обекта - предмет на конкурса: част от имот, публична общинска собственост: ”Кафене” в АЕМО ”Стария Добрич”, град Добрич, включваща помещение с площ 68,27 кв.м. и външна тоалетна с площ 5,50 кв.м. (обща застроена площ 73,77 кв.м.).

Към имота има външна тераса в размер на 49,60 кв.м. Външната тераса не е предмет на настоящия конкурс и не е включена в обекта - предмет на конкурса.

Имотът e актуван с АОС № 2142 от 21.04.2003 г., вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията под № 67, том XI, вх. рег. № 6202 от 10.05.2003 г., нот. дело №  2347. Към имота има и външна тоалетна с площ 5,50 кв.м.

2. Начална конкурсна цена: началната конкурсна месечна наемна цена е 506,06 лева и 20 % ДДС на месец, определена съгласно Приложение № 1 към НРПУРОИ (73,77 кв.м х 6,86 лв./кв.м/месец = 506,06 лв.), приета с решение № 46-22/26.02.2019 г. на Общински съвет град Добрич.

При сключване на договор за наем, върху наемната цена ще бъде начислен 20 % ДДС, съгласно ЗДДС.

3. Срок, цена и място за получаване на документацията: от 01.04.2019 г. до 17:00 часа на 30.04.2019 г. включително, в Центъра за услуги и информация, трето работно място ”Общинска собственост”, етаж 1, на Община град Добрич, ул. „България” №12, град Добрич срещу заплащане на сумата от 40 лева/бр. без ДДС ( 48 лв. с ДДС). Сумата се заплаща в касата на Община град Добрич, находяща се в Центъра за услуги и информация, етаж 1, на Община град Добрич. Плащането на документацията може да се извърши и по банков път, по сметка на Община гр. Добрич IBAN: BG 06 SOMB 9130 84 10000644, с код за вид плащане: 44 70 00, BIC: SOMBBGSF, при ТБ “Общинска банка” АД, клон Добрич, като един екземпляр от платежното нареждане се представя на Община град Добрич.

4. Срок и място за подаване на офертите за участие: От 01.04.2019 г. до 14,00 часа на 02.05.2019 г. включително, на работно място ”Деловодство” в Центъра за услуги и информация в сградата на Община град Добрич, гр. Добрич, ул. „България” №12, етаж първи.

5. Дата, място и час на провеждане на конкурса: Конкурсът да се проведе на 03.05.2019 г. от 10,00 часа в малка заседателна зала на втория етаж в сградата на Община град Добрич, гр. Добрич, ул. „България” 12.

6. Условия за оглед на предмета обект на конкурса: Всеки работен ден от 13:00 часа до 14:00 часа от 01.04.2019 г. до 02.05.2019 г. включително, след закупуване на конкурсна документация и предварителна уговорка с длъжностно лице от дирекция ОС при Община град Добрич.

Лице за контакти: Елка Демирова, гл. специалист в дирекция ОС, тел.:центр. 058/600 001, вътр. 232.

7. Вид, размер, начин и срок на внасяне на гаранцията за участие: Гаранцията за участие в публично оповестения конкурс по реда на глава VІІІ от НРПУРОИ за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост: ”КАФЕНЕ” в АЕМО ”Стария Добрич”, град Добрич е в размер на 1 900,00 лева(хиляда и деветстотин лева) и се плаща по банков път или в касата на Община град Добрич в срок до 14,00 часа на 02.05.2019 г. включително.

Плащането на гаранцията по банков път се извършва по сметка на Община гр. Добрич IBAN: BG 71 SOMB 9130 33 10000501, BIC: SOMBBGSF, при ТБ ”Общинска банка” АД, клон Добрич, като един екземпляр от платежното нареждане се представя на Община град Добрич.

  1. Критерии и тежест за избор на наемател:

Критерии за избор на наемател:

Относителна тежест на всеки критерий:

Размер на месечната наемна, конкурсна цена не по-ниска от началната конкурсна месечна цена.

30 %

Размер на вложените в обекта средства за ремонт за периода на наема.

20 %

Културна програма* на Кафене „Стария Добрич“, град Добрич за периода на наема, включваща: организиране и провеждане на събития на писатели, поети, актьори, журналисти, музиканти, художници и др. хора на изкуството. (Организиране на събития в обекта, като: поетични вечери, рецитали, изложби и др. с минимална периодичност – веднъж месечно).

50 %

* ТАБЛИЦА С КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА СЪБИТИЯ,

 включени в „Културната програма на Кафене „Стария Добрич“, град Добрич за периода на наема

1

Предвидени събития в „Културната програма“, организирани  съвместно с държавни, общински организации, творчески структури, учебни заведения, медии и др.

Макс. 5 т.

2

Предвидени събития за привличане на повече граждани и гости на града и популяризиране на АЕМО „Стария Добрич“, град Добрич.

Макс. 5 т.

3

Предвидени събития свързани със занаятите в АЕМО „Стария Добрич“, град Добрич.

Макс. 5 т. 

4

Предвидени събития в „Културната програма“, за млади творци, в т.ч. и дебюти.

Макс. 5 т. 

5

Предвидени събития за ученици, младежи с професионална насоченост, водещи до развитие на интереса им към определени занаяти от АЕМО „Стария Добрич“.

Макс. 5 т. 

       
 

Забележка: При изготвяне на Културната програма да се предвиди организиране и провеждане на събития в обекта, като: поетични вечери, рецитали, изложби и др. с минимална периодичност – веднъж месечно. Максимален общ брой точки 25.

9. Организатор: Община град Добрич, град Добрич, ул. България 12, дирекция „Общинска собственост”.

Лице за контакти: Йорданка Денева, гл. експерт в дирекция ОС, тел.:  центр. 058/600 001, вътр. 232.

 

Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

Дата на публикуване: 27.03.2019 г.

Публикувана на: 16 Април 2019 09:45:09
Свали в pdf