Търг №2/09.04.2019 г.

A A A

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл. 35, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл.45 и чл. 54, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решения №№ 41-10/27.11.2018 г.; 41-12/27.11.2018 г., и 46-19/26.02.2019 г. на Общински съвет град Добрич, обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 09.04.2019 г. от 10.00 часа в залата на ІІ-ри етаж в сградата по ул. „България“ № 12 за ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМ ИМОТ:

1. ПРОДАЖБA:

№ по ред

Наименование

и местонахождение на имота

Площ    кв. м

Начална тръжна цена лева

/без ДДС/

Депозитна вноска

/лева/

1.

Урегулиран поземлен имот ХVІІІ в кв. 1115 по плана на жк „Север 1“ с идентификатор 72624.609.1811 по КККР на град Добрич, ул. „Кл. Охридски“ №22, отреден за жилищно строителство.

145.00

19 550.00

4  888.00

2.

Урегулиран поземлен имот ІV в кв. 721 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.361 по КККР на град Добрич, жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

922.00

66 845.00

16 712.00

3.

Урегулиран поземлен имот V в кв. 721 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.362 по КККР на град Добрич, жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

624.00

45 240.00

11 310.00

4.

Урегулиран поземлен имот VІ в кв. 721 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.363 по КККР на град Добрич, жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

600.00

43 500.00

10 875.00

5.

Урегулиран поземлен имот VІІ в кв. 721 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.364 по КККР на град Добрич, жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

612.00

44 370.00

11 093.00

6.

Урегулиран поземлен имот VІІІ в кв. 721 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.365 по КККР на град Добрич, жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

980.00

71 050.00

17 763.00

7.

Урегулиран поземлен имот ІХ в кв. 721 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.366 по КККР на град Добрич, жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

1 035.00

75 040.00

18 760.00

 

2. УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ:

 поред

Наименование и местонахождение на имота

Площ

/кв. м/

Началнатръжна цена лева

/без ДДС/

Депозитнавноска

/лева/

1.

Строително петно със застроена площ 140.00 кв. м в УПИ V в кв. 13 по плана на жк „Балик-Йовково“-север на град Добрич, с идентификатор 72624.618.248 по КККР на град Добрич, за изграждане на гаражи.

140.00

7 420.00

1 855.00

 

Стойността на тръжните документи е 72.00 лева с включен ДДС. Същите могат да бъдат закупени в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 25.03.2019 г. до 17.00 часа на 05.04.2019 година.

Оглед на обектите може да бъде направен на 08.04.2019 година от 10.00 до 15.00 часа, след представяне на документ за закупена тръжна документация.

Краен срок за внасяне на депозитни вноски – 08.04.2019 г.

Допълнителна информация относно търга на тел. 058 600 030 – инж. Иванка Милкова – главен експерт в дирекция „Общинска собственост“.

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Публикувана на: 26 Март 2019 15:28:56
Свали в pdf