Търг №7/18.11.2020 г.

A A A

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решения №№32-15/27.03.2018 г., 46-19 от 26.02.2019 г и 12-21/16.09.2020 г. на Общински съвет град Добрич и Заповед №1521/27.10.2020 г. на Кмета на Община град Добрич, обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 18.11.2020 година от 10.00 часа в залата на ІІ-ри етаж в сградата по ул. „България“ №12 за ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ (ЛОЗЯ) И УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ:

по

ред

Наименование

и местонахождение

на имота

Площ

 

кв. м

Начална

тръжна цена

лева без ДДС

Депозитна

вноска

лева

  1. 1.

Поземлен имот – земеделска земя (лозе) с идентификатор № 72624.903.19 по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“

637,00

11 430,00

2 858,00

  1. 2.

Поземлен имот – земеделска земя (лозе) с идентификатор № 72624.905.320 по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“

518,00

13 950,00

3 488,00

  1.  

Поземлен имот – земеделска земя (лозе) с идентификатор № 72624.906.463 по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“

712,00

17 298,00

4 325,00

  1.  

Поземлен имот – земеделска земя (лозе) с идентификатор 72624.900.91 по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Алмалий“

511,00

7 851,00

1 963,00

  1.  

Поземлен имот – земеделска земя (лозе) с идентификатор 72624.900.43 по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Алмалий“

499,00

7 666,00

1 917,00

  1.  

Поземлен имот – земеделска земя (лозе) с идентификатор 72624.906.280 по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“

1 004,00

14 073,00

3 519,00

  1.  

Поземлен имот – земеделска земя (лозе) с идентификатор 72624.906.220 по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“

1 052,00

14 746,00

3 687,00

  1.  

Урегулиран поземлен имот ІV в кв. 721 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.361 по КККР на град Добрич, жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

922,00

66 845,00

16 712,00

  1.  

Урегулиран поземлен имот V в кв. 721 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.362 по КККР на град Добрич, жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

624,00

45 240,00

11 310,00

  1.  

Урегулиран поземлен имот ІХ в кв. 721 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.366 по КККР на град Добрич, жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

1 035,00

75 040,00

18 760,00

 

Стойността на тръжните документи е 72.00 лева с включен ДДС. Същите могат да бъдат закупени в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 04.11.2020 г. до 17.00 часа на 16.11.2020 година.

Оглед на обектите може да бъде направен на 17.11.2020 година от 10.00 до 15.00 часа, след представяне на документ за закупена тръжна документация.

Краен срок за внасяне на депозитни вноски до 17.11.2020 г.

Допълнителна информация относно търга на тел. 058 600 030 – инж. Иванка Милкова – главен експерт в дирекция „Общинска собственост“.

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Публикувана на: 20 Януари 2021 15:00:10
Свали в pdf