ОП "Спортни имоти" - Търг № 1/16.12.2020 Г.

A A A

ОП "Спортни имоти" - Търг № 1/16.12.2020 Г.

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл.14 от Закона за общинската собственост, чл.19, чл.21, чл.73 и чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 12-22/16.09.2020 г. на Общински съвет град Добрич, обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 16.12.2020 г. от 10:00 часа в зала в сградата на Община град Добрич на ул. ”България” № 12, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на части от имоти – общинска собственост:

 

№ по ред

 

Наименование и предназначение на имотите

Площ кв. м.

Начална тръжна цена на месец       (без ДДС)

 Депозит за участие (лева)

Срок за отдаванe (години)

1.

Част от общински имот (ПИ 72624.621.207) за поставяне на преместваем обект – павилион за пакетирани изделия, безалкохолни напитки и закуски в УПИ XIV, кв. 1 по Регулационен и паркоустройствен план на Градски парк град Добрич

12,00

122,88

368,64

10

2.

Помещение № 31, на трети етаж от част от административна сграда по бул. „25-ти септември“ № 10, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.624.715.2.3, за офис за административни нужди

15,00

144,14

432,42

10

3.

Помещение № 32, на трети етаж от част от административна сграда по бул. „25-ти септември“ № 10, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.624.715.2.3, за офис за административни нужди

15,00

144,14

432,42

10

4.

Помещение № 35, на трети етаж от част от административна сграда по бул. „25-ти септември“ № 10, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.624.715.2.3, за офис за административни нужди

9,40

90,33

270,99

10

5.

Част от едноетажна сграда, ползваща се за гараж и сервизна работилница, представляваща самостоятелна сграда с идентификатор 72624.621.25.2, за производствени дейности и услуги

 

60,00

 

100,80

 

302,40

 

10

 

Тръжна документация на стойност 48,00 лева с включен ДДС се закупува на работно място “Общинска собственост“ в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 25.11.2020 г. до 17:00 часа на 14.12.2020 г..

Оглед на обектите може да бъде направен от 25.11.2020 г. до 14.12.2020 г., след представяне на документ за закупена тръжна документация и предварителна уговорка с длъжностно лице от ОП „Спортни имоти“.

Депозити за участие в търга се внасят до 17:00 часа на 15.12.2020 г. в касата на Община град Добрич или по сметка BG 71 SOMB 9130 33 10000501, BIC – SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, клон Добрич, ул.”Независимост” № 14.

Допълнителна информация относно търга може да бъде получена на тел. 058/604405 – Мария Иванова – ОП „Спортни имоти“ град Добрич.

 

 

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

Дата на публикуване: 24.11.2020 г.

Публикувана на: 24 Ноември 2020 15:15:35
Свали в pdf