Търг № 8/07.12.2020 г.

A A A

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл.14 от Закона за общинската собственост, чл.19, чл.21, чл.73 и чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения №: 5-18/28.02.2020 г., 5-21/28.02.2020 г., и 14-20/27.10.2020 г. на Общински съвет град Добрич, обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 07.12.2020 г. от 10:00 часа в зала в сградата на Община град Добрич на ул. ”България” № 12, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на имоти и части от имоти – общинска собственост:

№ по ред

Наименование и предназначение на имотите

Площ кв. м.

Начална тръжна цена на месец       (без ДДС)

 Депозит за участие (лева)

Срок за отдаванe (години)

1.

Помещение в АЕМО „Стария Добрич“, за металическа работилница

33,00

74,25

222,75

5

2.

Част от фоайе на I-ви етаж в сградата на Дом за стари хора, за поставяне на автомат за пакетирани изделия и безалкохолни напитки

2,50

108,11

324,33

5

3.

Кабинет № 236 - на втори етаж в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. Димитър Петков № 5, за рехабилитация

16,00

153,76

461,28

5

4.

Помещение № 1 на І-ви етаж /в дясно от западния вход/, за склад за търговия на едро с лекарствени продукти /стоматологични материали/ в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. Димитър Петков № 5

15,10

174,71

524,13

5

5.

Помещение № 2 на І-ви етаж /в дясно от западния вход, за склад за търговия на едро с лекарствени продукти /стоматологични материали/ в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. Димитър Петков № 5

16,30

188,59

565,77

5

6.

Част от I-ви етаж от масивна триетажна сграда с идентификатор 72624.623.4435.2 на ул. Независимост  № 7б, за търговия

69,20

465,72

1397,16

5

7.

Част от едноетажна сграда в УПИ ХVI-11 - „за ОДО“, кв.7 по ПУП-ПРЗ на Дружба 1,2 и 4 по ул. „Никола Петков”, за търговия

65,50

323,57

970,71

10

8.

Масивна едноетажна сграда в ПИ 72624.615.32  по ул. Ком, за производствени дейности и услуги

192,00

322,56

967,68

5

9.

Помещение по ул. Родопи, за производствени дейности и услуги

10,00

16,80

50,40

10

10.

Помещение по ул. Хан Тервел, за производствени дейности и услуги

32,40

54,43

163,29

10

11.

Помещение до ОУ "Йордан Йовков", за производствени дейности и услуги

11,40

19,15

57,45

10

12.

Помещение по ул. Христо Ботев, за производствени дейности и услуги

31,50

52,92

158,76

10

 

Тръжна документация на стойност 48,00 лева с включен ДДС се закупува на работно място “Общинска собственост“ в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 20.11.2020 г. до 17:00 часа на 03.12.2020 г..

Оглед на обектите може да бъде направен от 20.11.2020 г. до 03.12.2020 г., след представяне на документ за закупена тръжна документация и предварителна уговорка с длъжностно лице от дирекция ОС при Община град Добрич.

Депозити за участие в търга се внасят до 17:00 часа на 04.12.2020 г. в касата на Община град Добрич или по сметка BG 71 SOMB 9130 33 10000501, BIC – SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, клон Добрич, ул.”Независимост” № 14.

Допълнителна информация относно търга може да бъде получена на тел. 058/600 030 – Светла Георгиева – главен експерт и Ивайло Йорданов – старши експерт в дирекция „Общинска собственост“ в Община град Добрич.

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

Дата на публикуване: 16.11.2020 г.

Публикувана на: 16 Ноември 2020 16:18:25
Свали в pdf