Търг № 6/30.10.2020 г.

A A A

 

О  Б  Я  В  А

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл.14 от Закона за общинската собственост, чл.19, чл.21, чл.73 и чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 12-23/16.09.2020 г. на Общински съвет град Добрич, обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 30.10.2020 г. от 10:00 часа в зала в сградата на Община град Добрич на ул. ”България” № 12, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на части от имоти - общинска собственост:

№ по ред

 

Наименование и предназначение на имотите

Площ кв. м.

Начална тръжна цена на месец       (без ДДС)

 Депозит за участие (лева)

Срок за отдаванe (години)

1.

Част от общински имот в УПИ-XVII в кв. 15 на ЦГЧ, за поставяне на павилион за тото-пункт с унифициран дизайн, на основание чл. 56 от ЗУТ

15,00

230,07

690,21

5

2.

Част от общински имот в УПИ V за „Обществено обслужване и озеленяване“ в кв. 67 на ЦГЧ по бул. „3-ти март“, за поставяне на павилион за тото-пункт с унифициран дизайн, на основание чл. 56 от ЗУТ

15,00

153,60

460,80

5

3.

Част от общински имот в УПИ II - за „паркинг“ в кв. 702 на жк „Добротица“, за поставяне на павилион за тото-пункт с унифициран дизайн, на основание чл. 56 от ЗУТ

15,00

96,15

288,45

5

4.

Част от общински имот в УПИ I  -за „ЖС и ОДО“ в кв. 1267 на жк „Север 2“ по бул. „25-ти септември“, за поставяне на павилион за тото-пункт с унифициран дизайн, на основание чл. 56 от ЗУТ

15,00

153,60

460,80

5

5.

Част от общински имот в УПИ I - за „Обществено обслужване“ в кв. 86 на ЦГЧ по ул. „Неофит Бозвели“, за поставяне на павилион за тото-пункт с унифициран дизайн, на основание чл. 56 от ЗУТ

15,00

153,60

460,80

5

6.

Част от общински имот в УПИ VIII - за „Търговия и услуги“ в кв. 3 на жк „Балик - Йовково“ – Север, за поставяне на павилион за тото-пункт с унифициран дизайн, на основание чл. 56 от ЗУТ

15,00

96,15

288,45

5

7.

Част от едноетажна сграда в УПИ ХVI-11 - „за ОДО“, кв.7 по ПУП-ПРЗ на Дружба 1,2 и 4 по ул. „Никола Петков”, за тото-пункт

18,00

115,38

346,14

5

 

Тръжна документация на стойност 48,00 лева с включен ДДС се закупува на работно място “Общинска собственост“ в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 14.10.2020 г. до 17:00 часа на 28.10.2020 г..

Оглед на обектите може да бъде направен на 28.10.2020 г., след представяне на документ за закупена тръжна документация.

Депозити за участие в търга се внасят до 17:00 часа на 29.10.2020 г. в касата на Община град Добрич или по сметка BG 71 SOMB 9130 33 10000501, BIC – SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, клон Добрич, ул.”Независимост” № 14.

Допълнителна информация относно търга може да бъде получена на тел. 058/600 030 – Светла Георгиева – главен експерт и Ивайло Йорданов – старши експерт в дирекция „Общинска собственост“ в Община град Добрич.

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

Дата на публикуване: 08.10.2020 г.

Публикувана на: 8 Октомври 2020 11:26:30
Свали в pdf