Търг № 5/21.10.2020 г.

A A A

 

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл.14 от Закона за общинската собственост, чл.19, чл.21, чл.73 и чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения №№ 5-16/28.02.2020 г., 5-18/28.02.2020 г., 5-21/28.02.2020 г., 10-26/30.06.2020 г., 11-15/28.07.2020 г., 12-18/16.09.2020 г., 12-19/16.09.2020 г. и 12-20/16.09.2020 г. на Общински съвет град Добрич, обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 21.10.2020 г. от 10:00 часа в зала в сградата на Община град Добрич на ул. ”България” № 12, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на имоти, части от имоти и места за поставяне на рекламно-информационни елементи (РИЕ) – общинска собственост:

№ по ред

 

Наименование и предназначение на имотите

Площ кв. м.

Начална тръжна цена на месец       (без ДДС)

 Депозит за участие (лева)

Срок за отдаванe (години)

1.

Помещение в АЕМО „Стария Добрич“, без промяна, със запазено предназначение „Кожухарска работилница“

30,85

69,41

208,23

5

2.

Помещение в АЕМО „Стария Добрич“, за металическа работилница

33,00

74,25

222,75

5

3.

Част от фоайе на I-ви етаж в сградата на Дом за стари хора, за поставяне на автомат за пакетирани изделия и безалкохолни напитки

2,50

108,11

324,33

5

4.

Помещение № 5 на първи етаж в сграда с идентификатор 72624.614.2423.1 на ул. „Отец Паисий“ № 16 (ОУ „Отец Паисий“), за читалищна дейност

53,28

25,04

75,12

10

5.

Помещение № 6 на първи етаж в сграда с идентификатор 72624.614.2423.1 на ул. „Отец Паисий“ № 16 (ОУ „Отец Паисий“), за читалищна дейност

47,30

22,23

66,69

10

6.

Кабинет № 229 на втори етаж в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5, за медико-техническа лаборатория

15,50

148,95

446,85

10

7.

Павилион – част от спирка на градски транспорт по бул. „Трети март“ срещу Летен театър в УПИ XI, кв. 67 на ЦГЧ, за търговия

4,00

26,92

80,76

5

8.

Част от ПИ 72624.621.91 по КККР на гр. Добрич, по ул. Любен Станчев“, в улична регулация, по плана на жк „Добротица“, за организиране на охраняем паркинг

912,00

282,72

848,16

5

9.

Част от ПИ 72624.621.201 (в УПИ I, кв. 1) по регулационен и паркоустройствен план на Градски парк „Свети Георги“, за поставяне на надуваеми детски атракции

80,00

409,60

1228,80

5

10.

Поземлен имот с идентификатор 72624.620.14 по ул. Стефан Стамболов, за организиране на охраняем паркинг

1266,00

392,46

1177,38

5

11.

Част от I-ви етаж от масивна триетажна сграда с идентификатор 72624.623.4435.2 на ул. Независимост  № 7б, за търговия

69,20

465,72

1397,16

5

12.

Част от едноетажна сграда в УПИ ХVI-11 - „за ОДО“, кв.7 по ПУП-ПРЗ на Дружба 1,2 и 4 по ул. „Никола Петков”, за търговия

65,50

323,57

970,71

10

13.

Масивна едноетажна сграда в ПИ 72624.615.32  по ул. Ком, за производствени дейности и услуги

192,00

322,56

967,68

5

14.

Рекламна площ на западния калкан на сграда с идентификатор 72624.607.998.2 на бул. „Добруджа“ № 32а

18,00

233,46

700,38

5

15.

Рекламна площ на борда на покрива на сграда с идентификатор 72624.607.998.2 на бул. „Добруджа“ № 32а

10,00

129,70

389,10

5

Тръжна документация на стойност 48,00 лева с включен ДДС се закупува на работно място “Общинска собственост“ в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 05.10.2020 г. до 17:00 часа на 19.10.2020 г..

Оглед на обектите може да бъде направен от 05.10.2020 г. до 19.10.2020 г., след представяне на документ за закупена тръжна документация и предварителна уговорка с длъжностно лице от дирекция ОС при Община град Добрич.

Депозити за участие в търга се внасят до 17:00 часа на 20.10.2020 г. в касата на Община град Добрич или по сметка BG 71 SOMB 9130 33 10000501, BIC – SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, клон Добрич, ул.”Независимост” № 14.

Допълнителна информация относно търга може да бъде получена на тел. 058/600 030 – Светла Георгиева – главен експерт и Ивайло Йорданов – старши експерт в дирекция „Общинска собственост“ в Община град Добрич.

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

 

Дата на публикуване: 02.10.2020 г.

Публикувана на: 2 Октомври 2020 15:47:52
Свали в pdf