Търг №3/29.07.2020 г.

A A A

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения №№ 20-13/30.05.2017 г., 27-5/31.10.2017 г., 46-19/26.02.2019 г., 49-13/28.05.2019 г., 4-20/28.01.2020 г., 4-21/28.01.2020 г., 5-10/28.02.2020 г. и 9-7/26.05.2020 г. на Общински съвет град Добрич и Заповеди №№ 1134/04.10.2017 г. и 1094/14.08.2019 г. на Кмета на Община град Добрич, обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 29.07.2020 г. от 11.00 часа в залата на ІІ-ри етаж в сградата по ул. „България“ № 12 за ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ:

№ по ред

Наименование

и местонахождение на имота

Площ    кв. м

Начална тръжна цена лева

/без ДДС/

Депозитна вноска

/лева/

1.

Урегулиран поземлен имот І, кв. 4 по плана на жк „Запад” с идентификатор 72624.604.1010 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Катюша“ ,, отреден за жилищно строителство.

337,00

30 050,00

7 513,00

2.

Урегулиран поземлен имот VІІІ, кв. 4 по плана на жк „Запад” с идентификатор 72624.604.1011 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Св. Павел Атанасов“, отреден за жилищно строителство.

251,00

22 350,00

5 588,00

3.

Урегулиран поземлен имот ХІІІ, кв. 1125 по плана на жк „Север 1” с идентификатор 72624.609.1831 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Хайдут Пейо“ № 2,, отреден за жилищно строителство.

237,00

38 400,00

9 600,00

4.

Урегулиран поземлен имот VІІ, кв. 529 по плана на жк „Русия 1“ с идентификатор 72624.614.9055 по КККР на град Добрич, отреден за комплексно обществено обслужване.

400,00

52 500,00

13 125,00

5.

Урегулиран поземлен имот VІІІ, кв. 529 по плана на жк „Русия 1“ с идентификатор 72624.614.9056 по КККР на град Добрич, отреден за комплексно обществено обслужване.

412,00

54 100,00

13 525,00

6.

Урегулиран поземлен имот ІV в кв. 721 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.361 по КККР на град Добрич, жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

922,00

66 845,00

16 712,00

7.

Урегулиран поземлен имот V в кв. 721 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.362 по КККР на град Добрич, жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

624,00

45 240,00

11 310,00

8.

Урегулиран поземлен имот VІІІ в кв. 721 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.365 по КККР на град Добрич, жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

980,00

71 050,00

17 763,00

9.

Урегулиран поземлен имот ІХ в кв. 721 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.366 по КККР на град Добрич, жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

1 035,00

75 040,00

18 760,00

10.

Урегулиран поземлен имот І в кв. 720 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.272 по КККР на град Добрич, находящ се в жк „Добротица“, отреден за обществено и делово обслужване.

7 359,00

329 586,00

82 397,00

11.

Урегулиран поземлен имот ІІ в кв. 719 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.357 по КККР на град Добрич, находящ се в жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

902,00

56 610,00

14 153,00

12.

Урегулиран поземлен имот І в кв. 23 по плана на жк „Балик - Йовково“ – север с идентификатор 72624.618.266 по КККР на град Добрич, отреден „За търговия, услуги и озеленяване“

883,00

44 434,00

11 109,00

13.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.622.4289.1.82 по КККР на град Добрич, със застроена площ 81,60 кв. м, състоящ се от две помещения, Кич 0,01232 от общите части на сградата, ведно с отстъпено право на строеж, равняващо се на 11,70 кв. м, с предназначение: инфраструктурен обект. Бул. „Добричка епопея“ №10

81,60

34 900,00

8 725,00

Стойността на тръжните документи е 72.00 лева с включен ДДС. Същите могат да бъдат закупени в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 13.07.2020 г. до 17.00 часа на 27.07.2020 година.

Оглед на обектите може да бъде направен на 28.07.2020 г. от 10.00 до 15.00 часа, след представяне на документ за закупена тръжна документация.

Краен срок за внасяне на депозитни вноски – 28.07.2020 г.

Допълнителна информация относно търга на тел. 058 600 030 – инж. Иванка Милкова – главен експерт в дирекция „Общинска собственост“.

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Публикувана на: 13 Август 2020 14:28:41
Свали в pdf