Търг №4/01.09.2020 г.

A A A

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения №№ 36-14/31.07.2018 г., 46-19/26.02.2019 г., 5-10/28.02.2020 г., 9-7/26.05.2020 г., 10-24/30.06.2020 г. и 11-11/28.07.2020 г. на Общински съвет град Добрич и Заповед № 1361/14.11.2018 г. на Кмета на Община град Добрич, обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 01.09.2020 г. от 10.00 часа в залата на ІІ-ри етаж в сградата по ул. „България“ № 12 за ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ:

№ по ред

Наименование

и местонахождение на имота

Площ    кв. м

Начална тръжна цена лева

/без ДДС/

Депозитна вноска

/лева/

1.

Урегулиран поземлен имот І, кв. 4 по плана на жк „Запад” с идентификатор 72624.604.1010 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Катюша“ ,, отреден за жилищно строителство.

337,00

30 050,00

7 513,00

2.

Урегулиран поземлен имот VІІІ, кв. 4 по плана на жк „Запад” с идентификатор 72624.604.1011 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Св. Павел Атанасов“, отреден за жилищно строителство.

251,00

22 350,00

5 588,00

3.

Урегулиран поземлен имот ХІІІ, кв. 1125 по плана на жк „Север 1” с идентификатор 72624.609.1831 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Хайдут Пейо“ № 2,, отреден за жилищно строителство.

237,00

38 400,00

9 600,00

4.

Урегулиран поземлен имот ІV в кв. 721 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.361 по КККР на град Добрич, жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

922,00

66 845,00

16 712,00

5.

Урегулиран поземлен имот V в кв. 721 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.362 по КККР на град Добрич, жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

624,00

45 240,00

11 310,00

6.

Урегулиран поземлен имот ІХ в кв. 721 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.366 по КККР на град Добрич, жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

1 035,00

75 040,00

18 760,00

7.

Урегулиран поземлен имот ХІІ в кв. 937 по плана на жк „Рилци“ с идентификатор 72624.602.884 по КККР на град Добрич, отреден за жилищно строителство.

1 251.00

13 425.00

3 357.00

8.

Урегулиран поземлен имот VІІІ в кв. 5 по плана на жк „Дружба 1, 2 и 4“ с идентификатор 72624.620.71, отреден за обществено и делово обслужване“.

1 547,00

125 100,00

31 275,00

9.

Урегулиран поземлен имот VІ в кв. 5 по плана на жк „Дружба 1, 2 и 4“ с идентификатор 72624.620.73, отреден „За обществено и делово обслужване“.

2 755,00

222 850,00

55 713,00

10.

Урегулиран поземлен имот ІІ в кв. 5 по плана на жк „Дружба 1, 2 и 4“ с идентификатор 72624.620.74, отреден „За обществено и делово обслужване“.

1 557,00

125 950,00

31 488,00

11.

Поземлен имот с идентификатор 72624.123.806 по КККР на град Добрич. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Зеленчукова градина.

747,00

1 644,00

411,00

Стойността на тръжните документи е 72.00 лева с включен ДДС. Същите могат да бъдат закупени в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 17.08.2020 г. до 17.00 часа на 28.08.2020 година.

Оглед на обектите може да бъде направен на 31.08.2020 г. от 10.00 до 15.00 часа, след представяне на документ за закупена тръжна документация.

Краен срок за внасяне на депозитни вноски – 31.08.2020 г.

Допълнителна информация относно търга на тел. 058 600 030 – инж. Иванка Милкова – главен експерт в дирекция „Общинска собственост“.

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Публикувана на: 20 Януари 2021 14:58:00
Свали в pdf