Търг № 2/23.07.2020 г.

A A A

 

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл.14 от Закона за общинската собственост, чл.19, чл.21, чл.73 и чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения №№ 3-23/20.12.2019 г., 4-23/28.01.2020 г., 5-16/28.02.2020 г., 5-17/28.02.2020 г., 5-18/28.02.2020 г., 5-21/28.02.2020 г., 9-11/26.05.2020 г., 9-12/26.05.2020 г. на Общински съвет град Добрич и Заповед 144/28.01.2020 г. на Кмета на Община град Добрич за актуализация на наемните цени, обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 23.07.2020 г. от 10:00 часа в зала в сградата на Община град Добрич на ул. ”България” № 12, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на имоти, части от имоти, място за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ и места за поставяне на рекламно-информационни елементи (РИЕ) – общинска собственост:

№ по ред

 

Наименование и предназначение на имотите

Площ кв. м.

Начална тръжна цена на месец       (без ДДС)

 Депозит за участие (лева)

Срок за отдаванe (години)

1.

Кабинет 226 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. „Димитър Петков“ № 5

13,30

127,81

383,43

10

2.

Кабинет 310 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. „Димитър Петков“ № 5

14,80

142,23

426,69

10

3.

Кабинет 314 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. „Димитър Петков“ № 5

15,00

144,15

432,45

10

4.

Кабинет 317 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. „Димитър Петков“ № 5

16,00

153,76

461,28

10

5.

Част от фоайе на I-ви етаж в сградата на Дом за стари хора, за поставяне на автомат за топли напитки

2,50

108,11

324,33

5

6.

Част от фоайе на I-ви етаж в сградата на Дом за стари хора, за поставяне на автомат за пакетирани изделия и безалкохолни напитки

2,50

108,11

324,33

5

7.

Част от едноетажна сграда в УПИ ХVI-11 - „за ОДО“, кв.7 по ПУП-ПРЗ на Дружба 1,2 и 4 по ул. „Никола Петков”, за заведение за хранене и развлечение

140,67

694,91

2084,73

10

8.

Част от едноетажна сграда в УПИ ХVI-11 - „за ОДО“, кв.7 по ПУП-ПРЗ на Дружба 1,2 и 4 по ул. „Никола Петков”, за търговия

65,50

323,57

970,71

10

9.

Помещение в сграда с идентификатор 72624.604.1034.1 по КККР, по ул. „Войнишка“ (до Детска градина № 27) за услуги

58,24

97,84

293,52

5

10.

Помещение № 2 на втори етаж от двуетажна сграда с идентификатор 72624.619.214.9 по КККР по ул. „Агликина поляна“, за търговия

15,20

75,09

225,27

10

11.

Част от фоайе в сграда с идентификатор 72624.607.998.2 по бул. „Добруджа“ № 32а, за поставяне на автомат за топли напитки

2,50

108,11

324,33

5

12.

Помещение в АЕМО „Стария Добрич“, за металическа работилница

33,00

74,25

222,75

5

13.

Помещение в АЕМО „Стария Добрич“, за берберница (бръснаро – фризьорски салон)

15,40

34,65

103,95

5

14.

Помещение в АЕМО „Стария Добрич“, без промяна, със запазено предназначение „Кожухарска работилница“

30,85

69,41

208,23

5

15.

Общинско място в УПИ I, кв. 4, по плана на жк „Строител“ до бл. 59 за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ,   за продажба на плодове и зеленчуци

12,00

76,92

230,76

5

16.

Общинско място в ПИ 72624.622.1092 по бул. „25-ти септември“ в югозападната страна на кръстовището с бул. „Добруджа“ (на площад Тракийски) за поставяне на рекламно-информационен елемент – двустранен

13,80

291,18

873,54

5

17.

Рекламна площ на западния калкан на сграда с идентификатор 72624.607.998.2 по бул. „Добруджа“ № 32а

18,00

233,46

700,38

5

18.

Рекламна площ на борда на покрива на сграда с идентификатор 72624.607.998.2 по бул. „Добруджа“ № 32а

10,00

129,70

389,10

5

19.

Общинско място в ПИ 72624.621.63 в разделителната ивица по бул. “25-ти септември“, на линията на бившия Мебелен магазин, южно от спортна зала „Простор“, за поставяне на Рекламно-информационен елемент - двустранен

12,00

253,20

759,60

5

 

 

В кабинетите, където ще се използва оборудване, месечната наемна цена на оборудването е определена въз основа на експертна оценка, както следва:

  • Стоматологичен стол – 15,00 лева;
  • Стоматологична машина – 25,00 лева;
  • Стерилизатор – 10,00 лева;
  • Сгъстен въздух (компресор) – 8,00 лева.

Месечната наемна цена за оборудване е точна фиксирана стойност. Тя ще бъде начислена само в случай, че използването на оборудването се претендира от наемателя и същото ще бъде използвано по време на наемното отношение.

Тръжна документация на стойност 48,00 лева с включен ДДС се закупува на работно място “Общинска собственост“ в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 08.07.2020 г. до 17:00 часа на 21.07.2020 г..

Оглед на обектите може да бъде направен от 08.07.2020 г. до 21.07.2020 г., след представяне на документ за закупена тръжна документация и предварителна уговорка с длъжностно лице от дирекция ОС при Община град Добрич.

Депозити за участие в търга се внасят до 17:00 часа на 22.07.2020 г. в касата на Община град Добрич или по сметка BG 71 SOMB 9130 33 10000501, BIC – SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, клон Добрич, ул.”Независимост” № 14.

Допълнителна информация относно търга може да бъде получена на тел. 058/600 030 – Мария Ганчева – главен специалист в дирекция „Общинска собственост“ в Община град Добрич.

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

 

Публикувана на: 6 Юли 2020 16:48:13
Свали в pdf