Търг №1/10.03.2020 г.

A A A

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения №№ 20-13/30.05.2017 г., 27-5/31.10.2017 г., 46-19 от 26.02.2019 г., 49-13/28.05.2019 г., 4-20/28.01.2020 г. и 4-21/28.01.2020 г. на Общински съвет град Добрич и Заповеди №№ 1134/04.10.2017 г. и 1094/14.08.2019 г. на Кмета на Община град Добрич, обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 10.03.2020 г. от 11.00 часа в залата на ІІ-ри етаж в сградата по ул. „България“ № 12 за ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ:

№ по ред

Наименование

и местонахождение на имота

Площ    кв. м

Начална тръжна цена лева

/без ДДС/

Депозитна вноска

/лева/

1.

Урегулиран поземлен имот VІІ, кв. 529 по плана на жк „Русия 1“ с идентификатор 72624.614.9055 по КККР на град Добрич, отреден за комплексно обществено обслужване.

400.00

52 500.00

13 125.00

2.

Урегулиран поземлен имот VІІІ, кв. 529 по плана на жк „Русия 1“ с идентификатор 72624.614.9056 по КККР на град Добрич, отреден за комплексно обществено обслужване.

412.00

54 100.00

13 525.00

3.

Урегулиран поземлен имот ІV в кв. 721 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.361 по КККР на град Добрич, жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

922.00

66 845.00

16 712.00

4.

Урегулиран поземлен имот V в кв. 721 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.362 по КККР на град Добрич, жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

624.00

45 240.00

11 310.00

5.

Урегулиран поземлен имот VІІІ в кв. 721 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.365 по КККР на град Добрич, жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

980.00

71 050.00

17 763.00

6.

Урегулиран поземлен имот ІХ в кв. 721 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.366 по КККР на град Добрич, жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

1 035.00

75 040.00

18 760.00

7.

Урегулиран поземлен имот І в кв. 729 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.269 по КККР на град Добрич, находящ се в жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

6 555.00

279 600.00

69 900.00

8.

Урегулиран поземлен имот І в кв. 727 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.270 по КККР на град Добрич, находящ се в жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

5 919.00

252 480.00

63 120.00

9.

Урегулиран поземлен имот І в кв. 720 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.272 по КККР на град Добрич, находящ се в жк „Добротица“, отреден за обществено и делово обслужване.

7 359.00

329 586.00

82 397.00

10.

Урегулиран поземлен имот І в кв. 731 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.275 по КККР на град Добрич, находящ се в жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

4 573.00

195 060.00

48 765.00

11.

Урегулиран поземлен имот ІІ в кв. 719 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.357 по КККР на град Добрич, находящ се в жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

902.00

56 610.00

14 153.00

12.

Урегулиран поземлен имот ІІІ в кв. 719 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 72624.621.358 по КККР на град Добрич, находящ се в жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство.

903.00

56 610.00

14 153.00

13.

Урегулиран поземлен имот І в кв. 23 по плана на жк „Балик - Йовково“ – север с идентификатор 72624.618.266 по КККР на град Добрич, отреден „За търговия, услуги и озеленяване“

883.00

44 434.00

11 109.00

14.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.622.4289.1.82 по КККР на град Добрич, със застроена площ 81,60  кв. м, състоящ се от две помещения, Кич 0,01232 от общите части на сградата, ведно с отстъпено право на строеж, равняващо се на 11,70 кв. м, с предназначение: инфраструктурен обект. Бул. „Добричка епопея“ №10

81.60

34 900.00

8 725.00

 

Стойността на тръжните документи е 72.00 лева с включен ДДС. Същите могат да бъдат закупени в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 24.02.2020 г. до 17.00 часа на 06.03.2020 година.

Оглед на обектите може да бъде направен на 09.03.2020 г. от 10.00 до 15.00 часа, след представяне на документ за закупена тръжна документация.

Краен срок за внасяне на депозитни вноски – 09.03.2020 г.

Допълнителна информация относно търга – инж. Иванка Милкова – главен експерт в дирекция „Общинска собственост“; тел.: 058 600 030.

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Публикувана на: 20 Февруари 2020 15:59:53
Свали в pdf