ОП "Паркинги и пазари" - Търг № 1/02.12.2021г.

A A A

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл.14 от Закона за общинската собственост, чл.19, чл.21, чл.73 и чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решениe № 27-27/26.10.2021 г. на Общински съвет град Добрич, обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 02.12.2021 г. от 13:30 часа, в зала в сградата на Община град Добрич на ул. ”България” № 12, за отдаване под наем на имоти, части от имоти и терени за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – общинска собственост:

 

 

№ по ред

 

Наименование и предназначение на имотите

 

 Площ

кв. м.

Начална

тръжна цена

на месец

(без ДДС)

 

Депозит

за

участие

(лева)

 

Срок за

отдаване

(години)

1.

Щанд № 2 по схемата за разполагане на търговските обекти  в Хали на Централен кооперативен пазар, за търговия

 

21,34

 

251,17

 

753,51

 

1 г.

2.

Щанд № 3  по схемата за разполагане на търговските обекти в Хали на Централен кооперативен пазар, за търговия

 

28,38

 

334,03

 

1002,09

 

1 г.

3.

Щанд № 4 и Щанд № 6, който е изнесен, несамостоятелна обособена част от Щанд № 4 по схемата за разполагане на търговските обекти в Хали на Централен кооперативен пазар, за търговия

 

31,11

 

366,16

 

1098,48

 

1 г.

4.

Щанд № 5  по схемата за разполагане на търговските обекти в Хали на Централен кооперативен пазар, за търговия

 

20,41

 

240,23

 

720,69

 

1 г.

5.

Магазин № 8  по схемата за разполагане на търговските обекти в Хали на Централен кооперативен пазар, за търговия

 

25,27

 

297,43

 

892,29

 

1 г.

6.

Магазин № 9  по схемата за разполагане на търговските обекти в Хали на Централен кооперативен пазар, за търговия

 

15,00

 

176,55

 

529,65

 

1 г.

7.

Терен № 3 по схемата за разполагане на търговските обекти на Централен кооперативен пазар за поставяне на преместваем обект -павилион за тото-пункт с унифициран дизайн и одобрен модел, съгласно скица и виза от главния архитект на Община град Добрич, на основание  чл. 56 от ЗУТ

 

 

15,00

 

 

 

234,60

 

 

703,80

 

 

1 г.

8.

Магазин № 2 по схемата за разполагане на  Централен кооперативен пазар, за търговска дейност

 

17,05

 

200,68

 

602,04

 

1 г.

9.

Магазин № 3 по схемата за разполагане на  Централен кооперативен пазар, за търговска дейност

 

34,20

 

402,53

 

1207,59

 

1 г.

10.

Магазин № 4 по схемата за разполагане на Централен кооперативен пазар, за търговска дейност

 

34,20

 

402,53

 

1207,59

 

1 г.

11.

Магазин № 7 по схемата за разполагане на  Централен кооперативен пазар, за търговска дейност

 

17,05

 

200,68

 

602,04

 

1 г.

12.

Магазин № 9 по схемата за разполагане на  Централен кооперативен пазар, за търговска дейност

 

34,20

 

402,53

 

  1207,59

 

1 г.

13.

Магазин № 11 по схемата за разполагане на Централен кооперативен пазар, за търговска дейност

 

17,05

 

200,68

 

602,04

 

1 г.

14.

Павилион № 1 по схемата за разполагане на Централен кооперативен пазар, за търговска дейност

 

13,75

 

161,84

 

485,52

 

1 г.

15.

 

Павилион № 2 по схемата за разполагане на Централен кооперативен пазар, за търговска дейност

 

7,00

 

82,39

 

247,17

 

1 г.

16.

 

Павилион № 4 по схемата за разполагане на Централен кооперативен пазар, за търговска дейност

 

13,75

 

161,84

 

485,52

 

1 г.

17.

Павилион № 5 по схемата за разполагане на  Централен кооперативен пазар, за търговска дейност

 

13,75

 

161,84

 

485,52

 

1 г.

18.

Павилион № 8 по схемата за разполагане на Централен кооперативен пазар, за търговска дейност

 

6,25

 

73,56

 

220,68

 

1 г.

19.

Павилион № 12 по схемата за разполагане на Централен кооперативен пазар, за търговска дейност

 

12,00

 

141,24

 

423,72

 

1 г.

20.

Магазин № 2 по схемата за разполагане на  Микропазар „Христо Ботев”,  за търговска дейност

 

21,60

 

108,43

 

325,29

 

5 г.

21.

Магазин № 3/4 по схемата за разполагане на  Микропазар „Христо Ботев”, за търговска дейност

 

20,00

 

100,40

 

301,20

 

5 г.

22.

Санитарен възел по схемата за разполагане на Микропазар „Христо Ботев”

 

3,00

 

5,13

 

15,39

 

5 г.

23.

Терен № 6 по схемата за разполагане на  Микропазар „Христо Ботев” за поставяне на павилион по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност

 

10,00

 

65,20

 

195,60

 

5 г.

24.

Терен № 7 по схемата за разполагане на Микропазар „Христо Ботев” за поставяне на павилион по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност

 

10,00

 

65,20

 

195,60

 

5 г.

25.

Терен за поставяне на автомат за кафе по схемата за разполагане на Микропазар „Христо Ботев“ по чл. 56 от ЗУТ

 

1,00

 

109,95

 

329,85

 

5 г.

26.

Санитарен възел по схемата за разполагане на Център за базарна търговия

 

16,04

 

29,35

 

88,05

 

5 г.

27.

Терен № 3 по схемата за разполагане на Център за базарна търговия за поставяне на павилион по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност

 

 

12,00

 

124,92

 

374,76

 

5 г.

28.

Терен № 4 по схемата за разполагане на Център за базарна търговия за поставяне на павилион по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност

 

12,00

 

124,92

 

374,76

 

5 г.

29.

Терен № 5 по схемата за разполагане на Център за базарна търговия за поставяне на павилион по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност

 

12,00

 

124,92

 

374,76

 

5 г.

30.

Терен № 6 по схемата за разполагане на Център за базарна търговия за поставяне на павилион по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност

 

12,00

 

124,92

 

374,76

 

5 г.

31.

Терен № 7 по схемата за разполагане на Център за базарна търговия за поставяне на павилион по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност

 

12,00

 

124,92

 

374,76

 

5 г.

32.

Терен № 8 по схемата за разполагане на Център за базарна търговия за поставяне на павилион по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност

 

12,00

 

124,92

 

374,76

 

5 г.

33.

 

Терен № 9 по схемата за разполагане на Център за базарна търговия за поставяне на павилион по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност

 

   12,00

 

124,92

 

374,76

 

5 г.

34.

Терен № 10 по схемата за разполагане на Център за базарна търговия за поставяне на павилион по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност

 

12,00

 

124,92

 

374,76

 

5 г.

 

Тръжна документация на стойност 48,00 лева с включен ДДС се закупува на работно място “Общинска собственост“ в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 16.11.2021 г. до 17:00 часа на 30.11.2021г.

Оглед на обектите може да бъде направен от 16.11.2021 г. до 30.11.2021 г., след представяне на документ за закупена тръжна документация и предварителна уговорка с длъжностно лице от ОП „Паркинги и пазари“.

Депозити за участие в търга се внасят до 17:00 часа на 30.11.2021 г. в касата на Община град Добрич или по сметка BG 71 SOMB 9130 33 10000501, BIC – SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, клон Добрич, ул.”Независимост” № 14.

Допълнителна информация относно търга може да бъде получена на тел. 0893 391 403 – Велка Илиева  – специалист в ОП „Паркинги и пазари“.

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

Дата на публикуване: 12.11.2021г.

Публикувана на: 12 Ноември 2021 09:27:36
Свали в pdf