ОП "Спортни имоти" - Търг № 1/16.11.2021г.

A A A

О  Б  Я  В  А

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл.14 от Закона за общинската собственост, чл.19, чл.21, чл.73 и чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение 24-21/27.07.2021 г. на Общински съвет град Добрич, обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 16.11.2021 г. от 10:00 часа в зала в сградата на Община град Добрич на ул. ”България” № 12, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на части от имоти – общинска собственост:

 

№ по ред

 

Наименование и предназначение на имотите

Площ кв. м.

Начална тръжна цена на месец       (без ДДС)

 Депозит за участие (лева)

Срок за отдаванe (години)

1.

Помещение № 21, на трети етаж от част от административна сграда по бул.”25-ти септември”№10, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 7262624.624.715.2.3, за офис за административни нужди

15.00

146.55

439.65

5

2.

Помещение № 24, на трети етаж от част от административна сграда по бул. „25-ти септември“ № 10, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 7262624.624.715.2.3, за офис за административни нужди

10.80

105.52

316.56

5

3.

Помещение № 26, на трети етаж от част от административна сграда по бул. „25-ти септември“ № 10, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 7262624.624.715.2.3, за офис за административни нужди

13,00

127.01

381.03

5

4.

Помещение № 31, на четвърти етаж от част от административна сграда по бул. „25-ти септември“ № 10, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 7262624.624.715.2.3, за офис за административни нужди

15.00

146.55

439.65

5

5.

Помещение № 32, на четвърти етаж от част от административна сграда по бул „25-ти септември” №10, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 7262624-624.715.2.4, за офис за административни нужди

15.00

146.55

439.65

5

6.

Помещение № 37, на четвърти етаж от част от административна сграда по бул.”25-ти септември”№10, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.624.715.2.4, за офис за административни нужди

12.00

117.24

351.72

5

7.

Помещение № 38, на четвърти етаж от част от административна сграда по бул.”25-ти септември”№10, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 7262624-624-715.2.4, за офис за административни нужди

26.10

255.00

765.00

5

8.

Част от помещение находящо се в партера на четириетажна жилищна сграда по бул.”25-ти септември”№ 13, за търговия

20.00

235.40

706.20

5

9.

Помещение в  приземен етаж от масивна четириетажна сграда на бул.”25-ти септември”1, с идентификатор 72624.621.208.1 /Спортна зала”Добротица”, за производствени дейности и услуги

248.00

453.84

1361.52

5

10.

Част от едноетажна сграда, ползваща се за гараж и сервизна работилница, представляваща самостоятелна сграда с идентификатор  72624.621.211.1, за производствени дейности и услуги

79.20

135.43

406.29

5

11.

Част от едноетажна сграда, ползваща се за гараж и сервизна работилница, представляваща самостоятелна сграда с идентификатор 72624.621.211.1, за производствени дейности и услуги

26.79

45.81

137.43

5

12.

Част от едноетажна сграда, ползваща се за гараж и сервизна работилница, представляваща самостоятелна сграда с идентификатор 72624.621.211.1, за производствени дейности и услуги

31.49

53.85

161.55

5

 

Тръжна документация на стойност 48,00 лева с включен ДДС се закупува на работно място “Общинска собственост“ в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 25.10.2021 г. до 17:00 часа на 12.11.2021 г..

Оглед на обектите може да бъде направен от 25.10.2021 г. до 12.11.2021 г., след представяне на документ за закупена тръжна документация и предварителна уговорка с длъжностно лице от ОП „Спортни имоти“.

Депозити за участие в търга се внасят до 17:00 часа на 12.11.2021 г. в касата на Община град Добрич или по сметка BG 71 SOMB 9130 33 10000501, BIC – SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, клон Добрич, ул.”Независимост” № 14.

Допълнителна информация относно търга може да бъде получена на тел. 058/604405 – Мария Иванова – ОП „Спортни имоти“ град Добрич.

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Дата на публикуване:20.10.2021г.

 

 

Публикувана на: 20 Октомври 2021 10:42:51
Свали в pdf