Търг №12/05.11.2021г.

A A A

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл.14 от Закона за общинската собственост, чл.19, чл.21, чл.73 и чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решения №№ 19-17/30.03.2021г.; 25-36/21.09.2021 г.; 25-37/21.09.2021 г.; 25-38/21.09.2021 г.; 25-39/21.09.2021 г.  и 25-43/21.09.2021 г. на Общински съвет град Добрич, обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 05.11.2021 г. от 10:00 часа в зала в сградата на Община град Добрич на ул. ”България” № 12, за отдаване под наем на имоти, части от имоти и места за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – общинска собственост:

№ по ред

Наименование и предназначение на имотите

Площ кв. м.

Начална тръжна цена на месец       (без ДДС)

 Депозит за участие (лева)

Срок за отдаване (години)

1.

Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел в улична регулация пред УПИ VIII, в кв. 507 по Кадастрален и ЗРП на жк „Русия 1“ по бул. „Русия“ (с отстояние до изграден заслон за градски транспорт 33 метра), на основание чл. 56 от ЗУТ

6,00

62,46

187,38

5

2.

Част от фоайе на първи етаж в Дом за стари хора, находящ се в местност „Гаази баба“, ул. „Първи път“ №2, за поставяне на автомат за сладолед

2,50

109,95

329,85

5

3.

Част от общински имот за поставяне на автоматична пощенска станция по одобрен модел, пред УПИ III, кв. 121 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ по ул. „Отец Паисий“, южно от спирка, на основание чл. 56 от ЗУТ

2,50

38,90

116,70

5

4.

Кабинет №104, на първи етаж в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ №5, за лекарски кабинет

15,00

146,55

439,65

5

5.

Кабинет №218, на втори етаж в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ №5, за стоматологичен кабинет

15,50

151,44

454,32

5

6.

Кабинет №308, на трети етаж в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ №5, за стоматологичен кабинет

15,00

146,55

439,65

5

7.

Кабинет №321, на трети етаж в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ №5, за стоматологичен кабинет

15,50

151,44

454,32

5

8.

Кабинет №101 (част от рентгенова лаборатория), на първи етаж в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ №5 с обща площ 25,05 кв. м, (от които 11,25 кв. м – процедурно помещение и 13,80 кв. м – съблекалня/фотолаборатория), за рентгенов кабинет

25,05

141,51

424,53

10

9.

Помещение в АЕМО „Стария Добрич“ – „Kръчма“ находящо се в УПИ I, квартал №119 по действащия ПУП-ПРЗ на Централна градска част  с обща площ 238,40 кв. м, от които 175,50 кв. м – „Кръчма“ и 62,90 кв. м – „Изби“, за заведение за хранене и развлечение

238,40

1714,10

5142,30

10

10.

ПИ 72624.618.138 по КККР  на гр. Добрич, находящ се в жк „Балик“ по ул. „Христо Ботев“ (номер по предходен план: квартал 24, парцел XXV), за организиране на охраняем паркинг

5058,00

1618,56

4855,68

10

11.

Част от фоайе в сграда с идентификатор 72624.607.998.2 на бул. Добруджа № 32а, за поставяне на автомат за топли напитки

2,50

109,95

329,85

5

12.

Част от топлата връзка на Комплекс за социални услуги за пълнолетни лица и деца с увреждания на ул. Суха Река № 37, за поставяне на автомат за топли напитки

2,50

109,95

329,85

5

 

В кабинетите, където ще се използва оборудване, месечната наемна цена на оборудването е определена въз основа на експертна оценка, както следва:

  • Стоматологичен стол – 15,00 лева;
  • Стоматологична машина – 25,00 лева;
  • Стерилизатор – 10,00 лева;
  • Сгъстен въздух (компресор) – 8,00 лева.

Месечната наемна цена за оборудване е точна фиксирана стойност. Тя ще бъде начислена само в случай, че използването на оборудването се претендира от наемателя и същото ще бъде използвано по време на наемното отношение.

Тръжна документация на стойност 48,00 лева с включен ДДС се закупува на работно място “Общинска собственост“ в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 19.10.2021 г. до 17:00 часа на 03.11.2021 г.

Оглед на обектите може да бъде направен от 19.10.2021 г. до 03.11.2021 г., след представяне на документ за закупена тръжна документация и предварителна уговорка с длъжностно лице от дирекция „Общинска собственост“ при Община град Добрич.

Депозити за участие в търга се внасят до 17:00 часа на 03.11.2021 г. в касата на Община град Добрич или по сметка BG 71 SOMB 9130 33 10000501, BIC – SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, клон Добрич, ул.”Независимост” № 14.

Допълнителна информация относно търга може да бъде получена на тел. 058/600 030 – Светла Георгиева – главен експерт и Ивайло Йорданов – старши експерт в дирекция „Общинска собственост“ в Община град Добрич

 

 

 

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

Дата на публикуване: 18.10.2021г.

Публикувана на: 18 Октомври 2021 15:58:17
Свали в pdf