Търг №11/05.10.2021г.

A A A

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл.14 от Закона за общинската собственост, чл.19, чл.21, чл.73 и чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решения №№ 14-20/27.10.2020 г. и 15-8/24.11.2020 г. на Общински съвет град Добрич, обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 05.10.2021 г. от 10:00 часа в зала в сградата на Община град Добрич на ул. ”България” № 12, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост:

№ по ред

Наименование и предназначение на имотите

Площ кв. м.

Начална тръжна цена на месец       (без ДДС)

 Депозит за участие (лева)

Срок за отдаване (години)

1.

Кабинет № 236 - на втори етаж в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. Димитър Петков № 5, за рехабилитация

16,00

153,76

461,28

5

2.

Помещение №1 на I-ви етаж (в дясно от западния вход), за склад за търговия на едро с лекарствени продукти (стоматологични материали) в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ №5

15,10

174,71

524,13

5

3.

Помещение №2 на І-ви етаж (в дясно от западния вход), за склад за търговия на едро с лекарствени продукти (стоматологични материали) в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ №5

16,30

188,59

565,77

5

4.

Част от имот – зала (физкултурен салон) в сграда с идентификатор 72624.614.2423.1 на ул. „Отец Паисий“ № 16 (ОУ „Отец Паисий), за спортни дейности

208,06

332,90

998,70

5

5.

Едноетажна сграда на ул. „Славянска“ № 20, за заведение за хранене и развлечение

199,00

1430,81

4292,43

5

6.

Помещение №1 (част от дървена барака) на ул. „Отец Паисий“ № 26, за производствени дейности и услуги

18,45

33,76

101,28

5

7.

Помещение №2 (част от дървена барака) на ул. „Отец Паисий“ №26, за производствени дейности и услуги

75,00

137,25

411,75

5

8.

Едноетажна сграда по ул. Ком, в УПИ XVII, в кв. 580 по плана на жк „Русия 2“, за производствени дейности

192,00

328,32

984,96

5

 

Тръжна документация на стойност 48,00 лева с включен ДДС се закупува на работно място “Общинска собственост“ в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 20.09.2021 г. до 17:00 часа на 01.10.2021г.

Оглед на обектите може да бъде направен от 20.09.2021 г. до 01.10.2021 г., след представяне на документ за закупена тръжна документация и предварителна уговорка с длъжностно лице от дирекция „Общинска собственост“ при Община град Добрич.

Депозити за участие в търга се внасят до 17:00 часа на 01.10.2021 г. в касата на Община град Добрич или по сметка BG 71 SOMB 9130 33 10000501, BIC – SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, клон Добрич, ул.”Независимост” № 14.

Допълнителна информация относно търга може да бъде получена на тел. 058/600 030 – Светла Георгиева – главен експерт и Ивайло Йорданов – старши експерт в дирекция „Общинска собственост“ в Община град Добрич

 

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

Дата на публикуване: 17.09.2021г.

Публикувана на: 17 Септември 2021 13:58:35
Свали в pdf