Търг №8/27.08.2021г.

A A A

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл.14 от Закона за общинската собственост, чл.19, чл.21, чл.73 и чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решения №№ 14-20/27.10.2020 г., 15-8/24.11.2020 г., 15-10/24.11.2020 г., 24-22/27.07.2021 г., 24-23/27.07.2021 г., 24-24/27.07.2021 г., 24-25/27.07.2021 г., 24-26/27.07.2021 г., 24-32/27.07.2021 г., 24-35/27.07.2021 г., и 23-21/29.06.2021 г. на Общински съвет град Добрич, обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 27.08.2021 г. от 10:00 часа в зала в сградата на Община град Добрич на ул. ”България” № 12, за отдаване под наем на имоти, части от имоти и места за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – общинска собственост:

№ по ред

Наименование и предназначение на имотите

Площ кв. м.

Начална тръжна цена на месец       (без ДДС)

 Депозит за участие (лева)

Срок за отдаване (години)

1.

Кабинет № 236 - на втори етаж в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. Димитър Петков № 5, за рехабилитация

16,00

153,76

461,28

5

2.

Помещение №1 на I-ви етаж (в дясно от западния вход), за склад за търговия на едро с лекарствени продукти (стоматологични материали) в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ №5

15,10

174,71

524,13

5

3.

Помещение №2 на І-ви етаж (в дясно от западния вход), за склад за търговия на едро с лекарствени продукти (стоматологични материали) в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ №5

16,30

188,59

565,77

5

4.

Част от имот – зала (физкултурен салон) в сграда с идентификатор 72624.614.2423.1 на ул. „Отец Паисий“ № 16 (ОУ „Отец Паисий), за спортни дейности

206,06

332,90

998,70

5

5.

Поземлен имот с идентификатор 72624.618.138 по КККР на гр. Добрич, находящ се в жк „Балик“ по ул. „Христо Ботев“ (номер по предходен план: квартал 24, парцел XXV), за организиране на охраняем паркинг

5058,00

1567,98

4703,94

5

6.

Част от I-ви етаж от масивна триетажна сграда с идентификатор 72624.623.4435.2 на ул. „Независимост“  № 7б, за търговия

69,20

473,33

1419,99

5

7.

Кабинет № 325 - на трети етаж в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. Димитър Петков № 5, за стоматологичен кабинет

15,50

151,44

454,32

5

8.

Част от ПИ 72624.621.201, на УПИ I, в кв. №1 по регулационен и паркоустройствен план на Градски парк „Свети Георги“ град Добрич (в района на детската площадка до комплекс „Изида“) за поставяне на увеселителни обекти – детски механизирани атракции

132,00

687,72

2061,96

5

9.

Част от общински имот, публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност по одобрен модел, по ул. „Независимост” (до градинката пред ОП „Обреден Дом“)

4,60

71,94

215,82

5

10.

Част от имот, публична общинска собственост представляващ павилион – част от спирка на градски транспорт, находящ се на бул. „Трети март”, пред УПИ I, кв. 816 (до Летен театър), за търговска дейност

4,00

27,36

82,08

5

11.

Част от общински имот №1 в УПИ IX – 5 кв. 3 на жк „Дружба“ 1, 2 и 4 – за поставяне на преместваем обект (готово заводско изделие по одобрен модел) по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

12,00

78,24

234,72

5

12.

Част от общински имот №2 в УПИ IX – 5 кв. 3 на жк „Дружба“ 1, 2 и 4 – за поставяне на преместваем обект (готово заводско изделие по одобрен модел) по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

12,00

78,24

234,72

5

13.

Част от общински имот №3 в УПИ IX – 5 кв. 3 на жк „Дружба“ 1, 2 и 4 – за поставяне на преместваем обект (готово заводско изделие по одобрен модел) по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

12,00

78,24

234,72

5

14.

Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион по одобрен модел, готово заводско изделие за търговска дейност без приготвяне на храна западно от УПИ I, кв. 536 по Кадастрален и ЗРП на жк „Русия 1“ по ул. „Генерал Гурко“, съгласно скица и виза от главния архитект на Община град Добрич, на основание чл. 56 от ЗУТ (до изграден заслон за градски транспорт)

6,00

93,84

281,52

5

15.

Помещение в АЕМО „Стария Добрич“, град Добрич, за социална, културна, консултантска и научно-изследователска дейност в областите на културата.

62,10

121,72

365,16

5

16.

Поземлен имот с идентификатор 72624.11.3 по КККР на град Добрич с начин на трайно ползване – нива

100016,00

8595,37

2148,84

5

 

 

 

Тръжна документация на стойност 48,00 лева с включен ДДС се закупува на работно място “Общинска собственост“ в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 12.08.2021 г. до 17:00 часа на 24.08.2021г.

Оглед на обектите може да бъде направен от 12.08.2021 г. до 24.08.2021 г., след представяне на документ за закупена тръжна документация и предварителна уговорка с длъжностно лице от дирекция „Общинска собственост“ при Община град Добрич.

Депозити за участие в търга се внасят до 17:00 часа на 24.08.2021 г. в касата на Община град Добрич или по сметка BG 71 SOMB 9130 33 10000501, BIC – SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, клон Добрич, ул.”Независимост” № 14.

Допълнителна информация относно търга може да бъде получена на тел. 058/600 030 – Светла Георгиева – главен експерт и Ивайло Йорданов – старши експерт в дирекция „Общинска собственост“ в Община град Добрич

 

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

Дата на публикуване: 10.08.2021г.

Публикувана на: 10 Август 2021 08:11:12
Свали в pdf