Търг №6/30.06.2021г.

A A A

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл.14 от Закона за общинската собственост, чл.19, чл.21, чл.73 и чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения №№: 14-20/27.10.2020 г., 15-8/24.11.2020 г., 15-10/24.11.2020 г., 18-24/23.02.2021 г., 19-16/30.03.2021 г., 20-26/27.04.2021 г. и 20-27/27.04.2021 г. 22-27/25.05.2021 г. и 22-28/25.05.2021 г. на Общински съвет град Добрич, обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 30.06.2021 г. от 10:00 часа в зала в сградата на Община град Добрич на ул. ”България” № 12, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на имоти, части от имоти и места за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – общинска собственост:

№ по ред

Наименование и предназначение на имотите

Площ кв. м.

Начална тръжна цена на месец       (без ДДС)

 Депозит за участие (лева)

Срок за отдаване (години)

1.

Кабинет № 236 - на втори етаж в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. Димитър Петков № 5, за рехабилитация

16,00

153,76

461,28

5

2.

Помещение №1 на I-ви етаж (в дясно от западния вход), за склад за търговия на едро с лекарствени продукти (стоматологични материали) в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ №5

15,10

174,71

524,13

5

3.

Помещение №2 на І-ви етаж (в дясно от западния вход), за склад за търговия на едро с лекарствени продукти (стоматологични материали) в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ №5

16,30

188,59

565,77

5

4.

Част от имот – зала (физкултурен салон) в сграда с идентификатор 72624.614.2423.1 на ул. „Отец Паисий“ № 16 (ОУ „Отец Паисий), за спортни дейности

206,06

332,90

998,70

5

5.

ПИ 72624.618.138 по КККР на гр. Добрич, находящ се в жк „Балик“ по ул. „Христо Ботев“ (номер по предходен план: квартал 24, парцел XXV), за организиране на охраняем паркинг

5058,00

1567,98

4703,94

5

6.

ПИ с идентификатор 72624.619.586 по КККР на гр. Добрич, находящ се в жк „Балик“ (номер на предходен план - няма), за складиране на стоки

1505,00

470,00

1410,00

10

7.

Помещение на І-ви етаж в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ №5, за медико-диагностични изследвания

27,54

269,07

807,21

5

8.

Павилион, находящ се по ул. „Независимост“, в северната част на УПИ IV, кв. 46 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ, за търговия

3,15

37,08

111,24

5

9.

Кабинет №315 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. „Димитър Петков“ №5 (бивша стоматологична поликлиника), за стоматологичен кабинет

16,25

158,76

476,28

5

10.

Част от общински имот за поставяне на преместваем обект - павилион за вестници и списания по одобрен модел по ул. „Независимост” в улична регулация, пред УПИ Х – за „Обществено обслужване и трафопост” в кв. 26 на ЦГЧ град Добрич

3,50

54,74

164,22

5

11.

Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за вестници и списания по одобрен модел в УПИ Х – за „Озеленяване и подлез” в кв. 14 на ЦГЧ град Добрич

3,50

54,74

164,22

5

12.

Павилион – част от спирка на градски транспорт „Тракийски“, по бул. „Добруджа“ до бивша сграда на СМК, за търговия (без производство на храна)

6,00

41,04

123,12

5

13.

Павилион – част от спирка на градски транспорт, по бул. „Добруджа“ до Съдебна палата, за търговия (без производство на храна)

6,00

70,62

211,86

5

14.

Част от I-ви етаж от масивна триетажна сграда с идентификатор 72624.623.4435.2 на ул. „Независимост“  № 7б, за търговия

69,20

473,33

1419,99

5

15.

Помещение по ул. „Христо Ботев“, за производствени дейности и услуги

31,50

53,86

161,58

10

16.

Част от фоайе на І-ви етаж в административна сграда по бул. Добруджа № 8-А, за поставяне на автомат за топли напитки

2,50

109,95

329,85

5

 

Тръжна документация на стойност 48,00 лева с включен ДДС се закупува на работно място “Общинска собственост“ в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 11.06.2021 г. до 17:00 часа на 28.06.2021г..

Оглед на обектите може да бъде направен от 11.06.2021 г. до 28.06.2021 г., след представяне на документ за закупена тръжна документация и предварителна уговорка с длъжностно лице от дирекция „Общинска собственост“ при Община град Добрич.

Депозити за участие в търга се внасят до 17:00 часа на 28.06.2021 г. в касата на Община град Добрич или по сметка BG 71 SOMB 9130 33 10000501, BIC – SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, клон Добрич, ул.”Независимост” № 14.

Допълнителна информация относно търга може да бъде получена на тел. 058/600 030 – Светла Георгиева – главен експерт и Ивайло Йорданов – старши експерт в дирекция „Общинска собственост“ в Община град Добрич

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

Дата на публикуване: 10.06.2021 година

Публикувана на: 10 Юни 2021 10:47:40
Свали в pdf