Търг №5/20.05.2021г.

A A A

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл.14 от Закона за общинската собственост, чл.19, чл.73 и чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №19-17/30.03.2021г. на Общински съвет град Добрич, обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 20.05.2021 г. от 10:00 часа в зала в сградата на Община град Добрич на ул. ”България” №12, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на части от имоти публична общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти – павилиони за търговска дейност, на основание чл. 56 от ЗУТ:

№ по ред

Наименование и предназначение на имотите

Площ (кв. м.)

Начална тръжна цена на месец       (без ДДС)

 Депозит за участие (лева)

Срок за отдаванe (години)

1.

Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел в улична регулация пред УПИ II, в кв. 79 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ по ул. „Отец Паисий“ (до изграден заслон за градски транспорт)

6,00

93,84

281,52

5

2.

Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел в улична регулация пред УПИ XVI, в кв. 108 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ по ул. „Цар Петър“ срещу училище „Христо Ботев“ (до изграден заслон за градски транспорт),

6,00

62,46

187,38

5

3.

Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел в улична регулация пред УПИ XXIII, в кв. 511 по Кадастрален и ПРЗ на жк „Русия 1“ по ул. „Гоце Делчев“

6,00

93,84

281,52

5

4.

Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел в УПИ V в кв. 546 по Кадастрален и ЗРП на жк „Русия 1“ по ул. „Дунав“

6,00

62,46

187,38

5

5.

Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел в улична регулация пред УПИ IV, в кв. 563 по Кадастрален и ПРЗ на жк „Русия 1“ по бул. „Русия“ (с отстояние до изграден заслон за градски транспорт 21 метра)

6,00

62,46

187,38

5

6.

Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел в улична регулация пред УПИ VIII, в кв. 507 по Кадастрален и ЗРП на жк „Русия 1“ по бул. „Русия“ (с отстояние до изграден заслон за градски транспорт 33 метра)

6,00

62,46

187,38

5

7.

Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел в улична регулация пред УПИ I, в кв. 1110 по ПУП-ПРЗ на жк „Север 1“ по бул. „25-ти септември“, пред Енерго-про (до изграден заслон за градски транспорт)

6,00

62,46

187,38

5

8.

Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел в улична регулация пред УПИ III, в кв. 1113 по ПУП-ПРЗ на жк „Север 1“ по бул. „Русия“ (до изграден заслон за градски транспорт)

6,00

62,46

187,38

5

9.

Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел в улична регулация пред УПИ X, в кв. 1240 по ПУП-ПРЗ на жк „Север 2“ по бул. „25-ти септември“ (до изграден заслон за градски транспорт)

6,00

62,46

187,38

5

10.

Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел в УПИ I в кв. 711 по ПУП-ПРЗ на жк „Добротица“ по бул. „25-ти септември“ (до изграден заслон за градски транспорт)

6,00

39,12

117,36

5

11.

Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел в УПИ VI в кв. 6 по Кадастрален и ЗРП на жк „Балик-Йовково“ – Север, по ул. „Христо Ботев“, до пощата (до изграден заслон за градски транспорт)

6,00

39,12

117,36

5

12.

Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел в улична регулация пред УПИ I, в кв. 43 по Кадастрален и ЗРП на жк „Балик-Йовково“-Юг на ул. „Агликина поляна“ и ул. „Ясна поляна“

6,00

39,12

117,36

5

13.

Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел в улична регулация пред УПИ I, в кв. 70 по Кадастрален и ЗРП на жк „Балик-Йовково“ – юг, по бул. „Добруджа“ пред КАТ (до изграден заслон за градски транспорт)

6,00

39,12

117,36

5

14.

Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел в улична регулация пред УПИ III, в кв. 10 по ПУП-ПРЗ на жк „Дружба“ 1, 2 и 4 по бул. „Добруджа“ срещу КАТ (с отстояние до изграден заслон за градски транспорт 35 метра)

6,00

39,12

117,36

5

15.

Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел в улична регулация пред УПИ XIII, в кв. 7 по ПУП-ПРЗ на жк „Дружба“ 1, 2 и 4 по ул. „Никола Петков“ (до изграден заслон за градски транспорт)

6,00

39,12

117,36

5

 

Тръжна документация на стойност 48,00 лева с включен ДДС се закупува на работно място “Общинска собственост“ в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 29.04.2021 г. до 17:00 часа на 17.05.2021г..

Оглед на обектите може да бъде направен от 29.04.2021 г. до 17.05.2021г., след представяне на документ за закупена тръжна документация и предварителна уговорка с длъжностно лице от дирекция „Общинска собственост“ при Община град Добрич.

Депозити за участие в търга се внасят до 17:00 часа на 17.05.2021г. в касата на Община град Добрич или по сметка BG 71 SOMB 9130 33 10000501, BIC – SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, клон Добрич, ул.”Независимост” № 14.

Допълнителна информация относно търга може да бъде получена на тел. 058/600 030 – Светла Георгиева – главен експерт и Ивайло Йорданов – старши експерт в дирекция „Общинска собственост“ в Община град Добрич.

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

Дата на публикуване: 28.04.2021г.

 

Публикувана на: 28 Април 2021 16:01:53
Свали в pdf