Търг №4/12.04.2021г.

A A A

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл.14 от Закона за общинската собственост, чл.19, чл.21, чл.73 и чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения №№: 14-20/27.10.2020г., 15-7/24.11.2020г., 15-8/24.11.2020г., 15-10/24.11.2020г., 18-23/23.02.2021г., 18-24/23.02.2021г. на Общински съвет град Добрич, обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 12.04.2021 г. от 10:00 часа в зала в сградата на Община град Добрич на ул. ”България” № 12, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на имоти, части от имоти и места за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – общинска собственост:

№ по ред

Наименование и предназначение

 на имотите

Площ кв. м.

Начална тръжна цена на месец       (без ДДС)

 Депозит за участие (лева)

Срок за отдаванe (години)

1.

Кабинет № 236 - на втори етаж в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. Димитър Петков № 5, за рехабилитация;

16,00

153,76

461,28

5

2.

Помещение № 2 на І-ви етаж /в дясно от западния вход, за склад за търговия на едро с лекарствени продукти /стоматологични материали/ в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. Димитър Петков № 5;

16,30

188,59

565,77

5

3.

Част от общински имот в ПИ 72624.623.9517 по ул. „България“ в улична регулация, срещуположно на северния вход на хотел „България“ за поставяне на преместваем обект – павилион за цветя;

3,50

53,83

161,49

5

4.

Част от имот – зала (физкултурен салон )в сграда с идентификатор 72624.614.2423.1 на ул. „Отец Паисий“ № 16 (ОУ „Отец Паисий), за спортни дейности;

206,06

332,90

998,70

5

5.

ПИ 72624.618.138 по КККР на гр. Добрич, находящ се в жк „Балик“ по ул. „Христо Ботев“ (номер по предходен план: квартал 24, парцел XXV), за организиране на охраняем паркинг;

5058,00

1567,98

4703,94

5

6.

Павилион – част от спирка на градски транспорт по ул. „Батовска“, ПИ 72624.621 (до старото обръщало на тролейбусен транспорт) в град Добрич, за търговия;

6,00

30,12

90,36

5

7.

ПИ с идентификатор 72624.619.586 по КККР на град Добрич, находящ се в ЖК „Балик“, за складиране на стоки  ;

1505,00

470,00

1410,00

10

8.

Част от I-ви етаж от масивна триетажна сграда с идентификатор 72624.623.4435.2 на ул. „Независимост“  № 7б, за търговия;

69,20

473,33

1419,99

5

9.

Общинско място в УПИ I, кв.4 по плана на ЖК „Строител“ до бл.59 за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ, за търговска дейност;

12,00

78,24

234,72

5

10.

Помещение по ул. „Христо Ботев“, за производствени дейности и услуги;

31,50

53,86

161,58

10

 

Тръжна документация на стойност 48,00 лева с включен ДДС се закупува на работно място “Общинска собственост“ в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 29.03.2021 г. до 17:00 часа на 08.04.2021 г..

Оглед на обектите може да бъде направен от 29.03.2021 г. до 08.04.2021 г., след представяне на документ за закупена тръжна документация и предварителна уговорка с длъжностно лице от дирекция „Общинска собственост“ при Община град Добрич.

Депозити за участие в търга се внасят до 17:00 часа на 09.04.2021 г. в касата на Община град Добрич или по сметка BG 71 SOMB 9130 33 10000501, BIC – SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, клон Добрич, ул.”Независимост” № 14.

Допълнителна информация относно търга може да бъде получена на тел. 058/600 030 – Светла Георгиева – главен експерт и Ивайло Йорданов – старши експерт в дирекция „Общинска собственост“ в Община град Добрич.

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

 

Дата на публикуване: 24.03.2021г.

Публикувана на: 24 Март 2021 08:57:41
Свали в pdf