Търг №3/02.04.2021г.

A A A

О  Б  Я  В  А

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 18-18/23.02.2021 г. на Общински съвет град Добрич, обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на 02.04.2021 година от 10.00 часа в зала в сградата на Община град Добрич, ул. „България“ №12.  

 

Предмет на търга: Поземлен имот с идентификатор 72624.176.90 /седем, две, шест, две, четири, точка, едно, седем, шест, точка, девет, нула/по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК с площ 1 222 687 /Един милион двеста двадесет и две хиляди шестстотин осемдесет и седем/ квадратни метра.

Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение.

 

Начална тръжна цена: 1 447 050,00 /Един милион четиристотин четиридесет и седем хиляди, и петдесет/ лева.

 

Стъпка за наддаване: 20 000,00 /Двадесет хиляди/ лева.

 

Размер на депозитната вноска: 361 763,00  /Триста шестдесет и една хиляди седемстотин шестдесет и три/ лева.

 

Стойност на тръжните документи: 72.00 /Седемдесет и два/ лева с включен ДДС.

Същите могат да бъдат закупени в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 17.03.2021 г. до 17.00 часа на 31.03.2021 г.

 

Оглед на имота: На 31.03.2021 г. и 01.04.2021 г., от 10.00 до 15.00 часа, след представяне на документ за закупена тръжна документация.

 

Краен срок за внасяне на депозитни вноски: 01.04.2021 г.

 

Допълнителна информация относно търга: На тел. 058/600030 или 0888044664 – Ангел Вълчев – старши експерт в дирекция „Общинска собственост“.

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Дата на публикуване: 17.03.2021 г.

Публикувана на: 17 Март 2021 08:33:02
Свали в pdf