Търг №2/26.03.2021г.

A A A

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решения №№ 20-13/30.05.2017 г.; 28-16/28.11.2017 г.; 32-15/27.03.2018 г.; 46-19/26.02.2019 г.; 49-13/28.05.2019 г.; 4-20/28.01.2020 г.; 4-21/28.01.2020 г.; 5-10/28.02.2020 г.; 9-7/26.05.2020 г.; 12-21/16.09.2020 г. на Общински съвет град Добрич и Заповеди №№ 175/11.02.2021 г.; 244/24.02.2021 г. на Кмета на Община град Добрич, обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 26.03.2021 година от 10.00 часа в зала в сградата на Община град Добрич, ул. „България“ №12, за ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ (ЛОЗЯ) И УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ:

№ по ред

Наименование и предназначение на имотите

Площ кв. м.

Начална тръжна цена лева       (без ДДС)

 Депозитна вноска (лева)

1.

Поземлен имот – земеделска земя (лозе) с идентификатор 72624.903.19, по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.

637.00

10 160,00

2 540,00

2.

Поземлен имот – земеделска земя (лозе) с идентификатор 72624.900.91, по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Алмалии“.

511.00

7 066,00

1 767,00

3.

Поземлен имот – земеделска земя (лозе) с идентификатор 72624.906.220, по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.

1 052.00

13 271,00

3 318,00

4.

Урегулиран поземлен имот IV в кв.721, по плана на ЖК “Добротица“, с идентификатор 72624.621.361, по КККР на гр. Добрич, отреден за жилищно строителство.

922.00

60 160,50

15 040,00

5.

Урегулиран поземлен имот V в кв.721, по плана на ЖК “Добротица“, с идентификатор 72624.621.362, по КККР на гр. Добрич, отреден за жилищно строителство.

624.00

40 716,00

10 179,00

6.

Урегулиран поземлен имот IX в кв.721, по плана на ЖК “Добротица“, с идентификатор 72624.621.366, по КККР на гр. Добрич, отреден за жилищно строителство.

1 035.00

67 536,00

16 884,00

7.

Урегулиран поземлен имот VII в кв.529, по плана на ЖК “Русия 1“, с идентификатор 72624.614.9055, по КККР на гр. Добрич, отреден за комплексно обществено обслужване.

400.00

47 250,00

11 813,00

8.

Урегулиран поземлен имот VIII в кв.529 по плана на ЖК “Русия 1“ с идентификатор 72624.614.9056, по КККР на гр. Добрич, отреден за комплексно обществено обслужване.

412.00

48 690,00

12 173,00

9.

Урегулиран поземлен имот I в кв.23 по плана на ЖК “Балик – Йовково Север“ с идентификатор 72624.618.266, по КККР на гр. Добрич, отреден за търговия, услуги и озеленяване.

883.00

39 990,60

9 998,00

10.

Урегулиран поземлен имот XIII в кв.1125 по плана на ЖК “Север 1“ с идентификатор 72624.609.1831, по КККР на гр. Добрич, находящ се на ул. „Хайдут Пейо“ № 2, отреден за жилищно строителство.

237.00

34 560,00

8 640,00

11.

Урегулиран поземлен имот I в кв.4 по плана на ЖК “Запад“ с идентификатор 72624.604.1010, по КККР на гр. Добрич, находящ се на ул. „Катюша“, отреден за жилищно строителство.

337.00

27 045,00

6 761,00

12.

Урегулиран поземлен имот VIII в кв.4 по плана на ЖК “Запад“ с идентификатор 72624.604.1011, по КККР на гр. Добрич, находящ се на ул. „Свещеник Павел Атанасов“, отреден за жилищно строителство

251.00

20 115,00

5 029,00

13.

Урегулиран поземлен имот I в кв.731 по плана на ЖК “Добротица“ с идентификатор 72624.621.275, по КККР на гр. Добрич, отреден за жилищно строителство.

4 573.00

162 550,00

40 638,00

14.

Урегулиран поземлен имот I в кв.727 по плана на ЖК “Добротица“ с идентификатор 72624.621.270, по КККР на гр. Добрич, отреден за жилищно строителство.

5 919.00

210 400,00

52 600,00

15.

Урегулиран поземлен имот V в кв.67 по плана на ЖК “Балик – Йовково Юг“ с идентификатор 72624.619.459, по КККР на гр. Добрич, отреден за търговия, услуги и озеленяване.

2 073.00

58 200,00

14 550,00

16.

Урегулиран поземлен имот I в кв.59 по плана на ЖК “Балик – Йовково Юг“ с идентификатор 72624.619.487, по КККР на гр. Добрич, отреден за жилищно строителство.

609.00

26 400,00

6 600,00

17.

Урегулиран поземлен имот I в кв.63 по плана на ЖК “Балик – Йовково Юг“ с идентификатор 72624.619.513, по КККР на гр. Добрич, отреден за търговия, услуги, паркинг и озеленяване.

9 858.00

240 600,00

60 150,00

18.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.622.4289.1.82, по КККР на гр. Добрич, със застроена площ 81.60 кв. м., състоящ се от две помещения, Кич 0,01232 от общите части на сградата, ведно с отстъпеното право на строеж, равняващо се на 11,70 кв. м. с предназначение: инфраструктурен обект, находящ се на бул. „Добричка епопея“ № 10.

81.60

34 900,00

8 725,00

 

 

Стойността на тръжните документи е 72.00 лева с включен ДДС. Същите могат да бъдат закупени в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 10.03.2021 г. до 17.00 часа на 24.03.2021 година.

Оглед на обектите може да бъде направен на 24.03.2021 г. и 25.03.2021 г., от 10.00 до 15.00 часа, след представяне на документ за закупена тръжна документация.

Краен срок за внасяне на депозитни вноски до 25.03.2021 г.

Допълнителна информация относно търга на тел. 058/600030 или 0888044664 – Ангел Вълчев – старши експерт в дирекция „Общинска собственост“.

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Дата на публикуване: 09.03.2021 г.

Публикувана на: 9 Март 2021 08:36:43
Свали в pdf