Търг №1/26.02.2021г.

A A A

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл.14 от Закона за общинската собственост, чл.19, чл.21, чл.73 и чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения №№: 5-18/28.02.2020 г., 5-21/28.02.2020 г., 14-20/27.10.2020 г., 15-7/24.11.2020 г., 15-8/24.11.2020 г., 15-9/24.11.2020 г., 15-10/24.11.2020 г., 17-29/26.01.2021 г. на Общински съвет град Добрич и Заповед № 89/21.01.2021 година на Кмета на Община град Добрич за актуализация на наемните цени, обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 26.02.2021 г. от 10:00 часа в зала в сградата на Община град Добрич на ул. ”България” № 12, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на имоти, части от имоти, места за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ и места за поставяне на рекламно-информационни елементи (РИЕ) – общинска собственост:

№ по ред

Наименование и предназначение на имотите

Площ кв. м.

Начална тръжна цена на месец       (без ДДС)

 Депозит за участие (лева)

Срок за отдаванe (години)

1.

Помещение в АЕМО „Стария Добрич“, за металическа работилница

33,00

74,25

222,75

5

2.

Част от фоайе на I-ви етаж в сградата на Дом за стари хора, за поставяне на автомат за пакетирани изделия и безалкохолни напитки

2,50

108,11

324,33

5

3.

Кабинет № 236 - на втори етаж в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. Димитър Петков № 5, за рехабилитация

16,00

153,76

461,28

5

4.

Помещение № 2 на І-ви етаж /в дясно от западния вход, за склад за търговия на едро с лекарствени продукти /стоматологични материали/ в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. Димитър Петков № 5

16,30

188,59

565,77

5

5.

Част от общински имот в улична регулация, непосредствено до УПИ II – за „Поликлиника“ в кв. 13 на ЦГЧ по ул. Димитър Петков“, за поставяне на преместваем обект – павилион за вестници и списания

3,50

53,83

161,49

5

6.

Част от общински имот по ул. „Райна Княгиня“ с лице към бул. „25-ти септември“ (до Професионална гимназия по туризъм), за поставяне на преместваем обект – павилион за вестници и списания

3,50

53,83

161,49

5

7.

Част от общински имот в УПИ II – за „КЖС и подземни гаражи“ в кв. 519 на жк „Русия 1“, на североизточната страна на кръстовището на ул. „Александър Стамболийски“ с ул. „Полковник Калотинов“, за поставяне на преместваем обект – павилион за вестници и списания

3,50

35,84

107,52

5

8.

Част от общински имот по ул. „Независимост“, в улична регулация пред южната част на градинската пред УПИ II – за „Обществено обслужване и трафопост“ в кв. 17 на ЦГЧ (пред хотел „Добруджа“), за поставяне на преместваем обект – павилион за вестници и списания

3,50

53,83

161,49

5

9.

Част от общински имот в улична регулация, непосредствено до УПИ I – „за „Озеленяване и ОО“ в кв. 48 на ЦГЧ (северната страна на градинската пред площад „Свобода“), за поставяне на преместваем обект – павилион за вестници и списания

3,50

53,83

161,49

5

10.

Част от общински имот на югозападната част на пресечката на ул. „Райко Цончев“ с бул. „3-ти март“, непосредствено до тротоара, в УПИ VII – за „ЖС и озеленяване“ в кв. 71 на ЦГЧ, за поставяне на преместваем обект – павилион за вестници и списания

3,50

35,84

107,52

5

11.

Част от общински имот по ул. „България“, в улична регулация, пред южната част на градинката пред УПИ I – за „Хотелски комплекс, обществено обслужване и озеленяване“ в кв. 50 на ЦГЧ (пред северния вход на хотел „България“), за поставяне на преместваем обект – павилион за вестници и списания

3,50

53,83

161,49

5

12.

Част от общински имот по ул. „Независимост“, в улична регулация, пред северната страна на УПИ IV – за „Обществено обслужване“ в кв. 46 на ЦГЧ, ва западния джоб на градинката пред Галерията, за поставяне на преместваем обект – павилион за вестници и списания

3,50

53,83

161,49

5

13.

Част от общински имот в ПИ 72624.623.9517 по ул. „България“ в улична регулация, срещуположно на северния вход на хотел „България“ за поставяне на преместваем обект – павилион за цветя

3,50

53,83

161,49

5

14.

Част от имот – зала (физкултурен салон )в сграда с идентификатор 72624.614.2423.1 на ул. „Отец Паисий“ № 16 (ОУ „Отец Паисий), за спортни дейности

206,06

332,90

998,70

5

15.

Общинско място (ПИ 72624.609.15) по бул. „Добруджа“ в улична регулация, на острова на пресечката с ул. „Христо Ботев, за поставяне на Рекламно-информационен елемент – двустранен

12,00

253,20

759,60

5

16.

Общинско място (ПИ 72624.615.9013) в разделителната ивица на бул. „Русия“, до бензиностанция „Газтрейд“ на 30 м разстояние източно от поставения билборд срещу търговска верига „Лидл“, за поставяне на Рекламно-информационен елемент – двустранен

12,00

253,20

759,60

5

17.

Общинско място (ПИ 72624.624.9521) в разделителната ивица на бул. „Трети март“ на 60 м западно от кръстовището с ул. „Генерал Колев“, за поставяне на Рекламно-информационен елемент – двустранен

12,00

253,20

759,60

5

18

Общинско място в разделителната ивица на бул. „Русия“ в участъка между ул. „Ивайло“ и ул. „Тунджа“ на 30 м северно от съществуващ РИЕ, за поставяне на Рекламно-информационен елемент – двустранен, с площ 12,00 кв. м, с начална тръжна цена 253,20 лева без ДДС месечно

12,00

253,20

759,60

5

19.

ПИ 72624.618.138 по КККР на гр. Добрич, находящ се в жк „Балик“ по ул. „Христо Ботев“ (номер по предходен план: квартал 24, парцел XXV), за организиране на охраняем паркинг

5058,00

1567,98

4703,94

5

20.

Кожухарска работилница в АЕМО „Стария Добрич“, за художествена обработка на кожа и изработване на изделия от кожа

30,85

70,65

211,95

5

21.

Част от I-ви етаж от масивна триетажна сграда с идентификатор 72624.623.4435.2 на ул. „Независимост“  № 7б, за търговия

69,20

473,33

1419,99

5

22.

Част от едноетажна сграда в УПИ ХVI-11 - „за ОДО“, кв.7 по ПУП-ПРЗ на Дружба 1,2 и 4 по ул. „Никола Петков”, за търговия

65,50

328,81

986,43

10

23.

Помещение по ул. „Христо Ботев“, за производствени дейности и услуги

31,50

53,86

168,58

10

24.

Помещение на ул. „Клокотница“ 8, за автосервиз

80,00

136,80

410,40

5

 

Тръжна документация на стойност 48,00 лева с включен ДДС се закупува на работно място “Общинска собственост“ в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 10.02.2021 г. до 17:00 часа на 24.02.2021 г..

Оглед на обектите може да бъде направен от 10.02.2021 г. до 24.02.2021 г., след представяне на документ за закупена тръжна документация и предварителна уговорка с длъжностно лице от дирекция ОС при Община град Добрич.

Депозити за участие в търга се внасят до 17:00 часа на 25.02.2021 г. в касата на Община град Добрич или по сметка BG 71 SOMB 9130 33 10000501, BIC – SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, клон Добрич, ул.”Независимост” № 14.

Допълнителна информация относно търга може да бъде получена на тел. 058/600 030 – Светла Георгиева – главен експерт и Ивайло Йорданов – старши експерт в дирекция „Общинска собственост“ в Община град Добрич.

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

Дата на публикуване: 08.02.2021г.

Публикувана на: 8 Февруари 2021 10:39:56
Свали в pdf