Търг № 7/02.12.2022 г.

A A A

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, и чл. 37, ал.1 от ЗОС; чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения №№ 49-13/28.05.2019 г.; 9-7/26.05.2020 г.; 10-24/30.06.2020 г.; 12-21/16.09.2020 г.; 15-14/24.11.2020 г.; 25-40/21.09.2021 г.; 29-23/21.12.2021 г.; 32-10/29.03.2022 г.; 39-4 и 39-19/25.10.2022 г. на Общински съвет град Добрич, както и заповеди № 175/11.02.2021 г. и № 244/24.02.2021 г. на Кмета на Община гр. Добрич, обявява

 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 02.12.2022 година от 10.00 часа в зала в сградата на Община град Добрич, ул. „България“ №12, за ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ (ЛОЗЯ), УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ И ОТСТЪПЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ, както следва:

 

№ по ред

Наименование и предназначение на имотите

Площ кв. м.

Начална тръжна цена лева       (без ДДС)

Депозитна вноска (лева)

1.

Строително петно за изграждане на гараж за инвалидна количка в УПИ VI, кв.37 по плана на ЖК “Балик – Йовково Юг“, предвиден за гаражи и озеленяване.

12.96

631,00

158,00

2.

Поземлен имот – земеделска земя (лозе) с идентификатор 72624.900.57, по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.

471.00

10 930,00

2 733,00

3.

Поземлен имот – земеделска земя (лозе) с идентификатор 72624.900.116, по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Алмалии“.

500.00

11 600,00

2 900,00

4.

Поземлен имот – земеделска земя (лозе) с идентификатор 72624.900.132, по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Алмалии“.

596.00

13 830,00

3 458,00

5.

Поземлен имот – земеделска земя (лозе) с идентификатор 72624.901.381, по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.

654.00

21 200,00

5 300,00

6.

Поземлен имот – земеделска земя (лозе) с идентификатор 72624.901.39, по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.

503.00

17 100,00

4 275,00

7.

Поземлен имот – земеделска земя (лозе) с идентификатор 72624.906.220, по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.

 

1 052.00

13 271,00

3 318,00

8.

Поземлен имот – земеделска земя (лозе) с идентификатор 72624.906.338 по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.

438.00

14 600,00

3 650,00

9.

Поземлен имот – земеделска земя (лозе) с идентификатор 72624.906.369, по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.

467.00

18 600,00

4 650,00

10.

Урегулиран поземлен имот VII в кв.529 по плана на ЖК “Русия 1“ с идентификатор 72624.614.9055, по КККР на гр. Добрич, отреден за комплексно обществено обслужване.

400.00

47 250,00

11 813,00

11.

Урегулиран поземлен имот VIII в кв.529 по плана на ЖК “Русия 1“ с идентификатор 72624.614.9056, по КККР на гр. Добрич, отреден за комплексно обществено обслужване.

412.00

48 690,00

12 173,00

12.

Урегулиран поземлен имот I в кв.4, по плана на ЖК “Запад“, с идентификатор 72624.604.1010, по КККР на гр. Добрич, ул. “Катюша“, отреден за жилищно строителство.

337.00

27 045,00

6 761,00

13.

Урегулиран поземлен имот VIII в кв.4, по плана на ЖК “Запад“, с идентификатор 72624.604.1011, по КККР на гр. Добрич, ул. “Св. Павел Атанасов“, отреден за жилищно строителство.

251.00

20 115,00

5 029,00

14.

Урегулиран поземлен имот XVIII в кв.94 по плана на ЖК “Север 3“ с идентификатор 72624.605.1003, по КККР на гр. Добрич, отреден за жилищно строителство.

504.00

35 561,00

8 891,00

15.

Урегулиран поземлен имот VIII в кв.5, по плана на ЖК “Дружба 1,2 и 4“, с идентификатор 72624.620.71, по КККР на гр. Добрич, ул. “Стефан Стамболов“, отреден за обществено и делово обслужване.

1 547.00

125 100,00

31 275,00

16.

Урегулиран поземлен имот IV в кв.1508 по плана на ЖК “Иглика“ с идентификатор 72624.612.245, по КККР на гр. Добрич, отреден за обществено и делово обслужване.

358.00

41 000,00

10 250,00

 

 

 

Стойността на тръжните документи е 72.00 лева с включен ДДС. Същите могат да бъдат закупени в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 16.11.2022 г. до 17.00 часа на 30.11.2022 година.

 

Оглед на обектите може да бъде направен от 28.11.2022 г. до 30.11.2022 г., от 10.00 до 15.00 часа, след представяне на документ за закупена тръжна документация.

 

Краен срок за внасяне на депозитни вноски до 30.11.2022 г.

 

Допълнителна информация относно търга на тел. 058/600030 или 0888044664 – Ангел Вълчев – старши експерт в дирекция „Общинска собственост“.

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

Публикувана на 16.11.2022 г.

Публикувана на: 16 Ноември 2022 16:06:34
Свали в pdf