Търг №6/09.09.2022г.

A A A

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл.14 от Закона за общинската собственост, чл.19, чл.21, чл.73 и чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решения №№ 19-17/30.03.2021г.; 25-36/21.09.2021 г.; 28-25/30.11.2021 г.;  31-25/22.02.2022 г.; 35-13/28.06.2022 г.; 36-15/28.07.2022 г. и 36-16/28.07.2022 г. на Общински съвет град Добрич, обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 09.09.2022 г. от 10:00 часа в зала в сградата на Община град Добрич на ул. ”България” № 12, за отдаване под наем на имоти, части от имоти, места за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ и места за поставяне на Рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ – общинска собственост:

№ по ред

Наименование и предназначение на имотите

Площ кв. м.

Начална тръжна цена на месец       (без ДДС)

 Депозит за участие (лева)

Срок за отдаване (години)

1.

 

 

 

 

Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел в улична регулация пред УПИ VIII, в кв. 507 по Кадастрален и ЗРП на жк „Русия 1“ по бул. „Русия“ (с отстояние до изграден заслон за градски транспорт 33 метра), на основание чл. 56 от ЗУТ

6,00

62,46

187,38

5

2.

Част от фоайе на първи етаж в Дом за стари хора, находящ се в местност „Гаази баба“, ул. „Първи път“ №2, за поставяне на автомат за сладолед

2,50

109,95

329,85

5

3.

Масивна едноетажна сграда (физкултурен салон) с идентификатор 72624.617.614.2 на ул. „Липите” №7 (ОУ „Бачо Киро“), за спортна дейност

242,00

387,20

1161,60

10

4.

Помещение №1 на І-ви етаж (в дясно от западния вход) в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ №5, за склад за търговия на едро с лекарствени продукти (стоматологични материали)

15,10

183,62

550,86

5

5.

Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион по одобрен модел, готово заводско изделие за търговска дейност без приготвяне на храна в УПИ II, кв. 47 по кадастрален и ЗРП на жк „Балик-Йовково“ на град Добрич по ул. „оп. Димитър Ковачев“, на основание чл. 56 от ЗУТ

6,00

40,44

121,32

5

6.

Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – готово заводско изделие по одобрен модел за търговска дейност с пакетирани стоки по ул. „Димитър Петков“ на северния тротоар пред УПИ ІІ „за Поликлиника“, в кв 13 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, на основание чл. 56 от ЗУТ

4,60

74,34

223,02

5

7.

Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за  административни услуги по ул. „Христо Ботев“ в УПИ I, кв. 30 по Кадастрален и ЗРП на жк. „Балик-Йовково“ – Юг на град Добрич, до бл.7, на основание чл. 56 от ЗУТ

12,00

80,88

242,64

5

8.

Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – готово заводско изделие с унифициран дизайн – „тото-пункт” на ул. „Агликина Поляна“ в УПИ Х, кв. 43 по Кадастрален и ЗРП на жк. „Балик-Йовково“ – Юг на град Добрич, северно от  бл.31, на основание чл. 56 от ЗУТ

15,00

101,10

303,30

5

9.

Едноетажна сграда по ул. Ком, в УПИ XVII, в кв. 580 по плана на жк „Русия 2“, за производствени дейности

192,00

339,84

1019,52

5

10.

Помещение №2 (част от дървена барака) на ул. „Отец Паисий“ №26, за производствени дейности и услуги

75,00

141,75

425,25

5

11.

Част от самостоятелен обект на ниво 2 (1 етаж) с идентификатор 72624.622.1115.1.57 по КККР на град Добрич, на бул.“25-ти септември“ №25, за детски образователен център

142,35

255,00

765,00

10

12.

Помещение № 2 в сграда с идентификатор 72624.604.1034.1 по КККР на град Добрич, по ул. „Войнишка“ (до Детска градина № 27) за услуги

56,40

99,83

299,49

5

13.

Помещение № 5 в сграда с идентификатор 72624.604.1034.1 по КККР на град Добрич, по ул. „Войнишка“ (до Детска градина № 27) за услуги

116,56

206,31

618,93

5

14.

Рекламна площ на западния калкан на сграда с идентификатор 72624.607.998.2 на бул. „Добруджа“ № 32а

18,00

245,34

736,02

5

15.

Рекламна площ на борда на покрива на сграда с идентификатор 72624.607.998.2 на бул. „Добруджа“ № 32а

10,00

136,30

408,90

5

Тръжна документация на стойност 48,00 лева с включен ДДС се закупува на работно място “Общинска собственост“ в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 24.08.2022 г. до 17:00 часа на 07.09.2022 г.

Оглед на обектите може да бъде направен от 24.08.2022 г. до 07.09.2022 г., след представяне на документ за закупена тръжна документация и предварителна уговорка с длъжностно лице от дирекция „Общинска собственост“ при Община град Добрич.

Депозити за участие в търга се внасят до 17:00 часа на 07.09.2022 г. в касата на Община град Добрич или по сметка BG 71 SOMB 9130 33 10000501, BIC – SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, клон Добрич, ул.”Независимост” № 14.

Допълнителна информация относно търга може да бъде получена на тел. 058/600030 – Светла Георгиева – главен експерт и Ивайло Йорданов – старши експерт в дирекция „Общинска собственост“ в Община град Добрич

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Дата на публикуване: 22.08.2022г. 

Публикувана на: 22 Август 2022 15:43:17
Свали в pdf