Търг №4/09.06.2022г.

A A A

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл.14 от Закона за общинската собственост, чл.19, чл.21, чл.73 и чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решения №№ 19-17/30.03.2021г.; 22-28/25.05.2021 г.; 25-36/21.09.2021 г.; 28-25/30.11.2021 г.;  31-25/22.02.2022 г.; 32-5/29.03.2022 г. и 33-28/26.04.2022 г. на Общински съвет град Добрич, обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 09.06.2022 г. от 10:00 часа в зала в сградата на Община град Добрич на ул. ”България” № 12, за отдаване под наем на имоти, части от имоти, места за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ и места за поставяне на Рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ – общинска собственост:

№ по ред

Наименование и предназначение на имотите

Площ кв. м.

Начална тръжна цена на месец       (без ДДС)

 Депозит за участие (лева)

Срок за отдаване (години)

1.

 

 

 

 

Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел в улична регулация пред УПИ VIII, в кв. 507 по Кадастрален и ЗРП на жк „Русия 1“ по бул. „Русия“ (с отстояние до изграден заслон за градски транспорт 33 метра), на основание чл. 56 от ЗУТ

6,00

62,46

187,38

5

2.

 

Павилион – част от спирка на градски транспорт, по бул. „Добруджа“ до Съдебна палата, за търговия (без производство на храна)

6,00

70,62

211,86

5

3.

Част от фоайе на първи етаж в Дом за стари хора, находящ се в местност „Гаази баба“, ул. „Първи път“ №2, за поставяне на автомат за сладолед

2,50

109,95

329,85

5

4.

Масивна едноетажна сграда (физкултурен салон) със застроена площ 242,00 кв. м с идентификатор 72624.617.614.2 на ул. „Липите” №7 (ОУ „Бачо Киро“), за спортна дейност

242,00

399,30

1197,90

10

5.

Помещение №1 на І-ви етаж (в дясно от западния вход) в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ №5, за склад за търговия на едро с лекарствени продукти (стоматологични материали)

15,10

183,62

550,86

5

6.

Кабинет №233 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ №5, за лекарски кабинет

15,70

158,41

475,23

5

7.

Кабинет №234 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ №5, за лекарски кабинет

15,50

156,40

469,20

5

8.

Кабинет №228 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ №5, за манипулационна

15,50

156,40

469,20

5

9.

Част от общински имот в УПИ V, в кв. 7 по Кадастрален и ЗРП на жк „Балик-Йовково“ – Север, за поставяне на преместваем обект готово заводско изделие по чл. 56 от ЗУТ, за пакетирани стоки

12,00

80,88

242,64

5

10.

Едноетажна сграда по ул. Ком, в УПИ XVII, в кв. 580 по плана на жк „Русия 2“, за производствени дейности

192,00

339,84

1019,52

5

11.

Помещение №2 (част от дървена барака) на ул. „Отец Паисий“ №26, за производствени дейности и услуги

75,00

141,75

425,25

5

12.

Помещение № 2 в сграда с идентификатор 72624.604.1034.1 по КККР, по ул. „Войнишка“ (до Детска градина № 27) за услуги

56,40

99,83

299,49

5

13.

Помещение № 5 в сграда с идентификатор 72624.604.1034.1 по КККР, по ул. „Войнишка“ (до Детска градина № 27) за услуги

116,56

206,31

618,93

5

14.

Рекламна площ на западния калкан на сграда с идентификатор 72624.607.998.2 на бул. „Добруджа“ № 32а

18,00

245,34

736,02

5

15.

Рекламна площ на борда на покрива на сграда с идентификатор 72624.607.998.2 на бул. „Добруджа“ № 32а

10,00

136,30

408,90

5

 

Тръжна документация на стойност 48,00 лева с включен ДДС се закупува на работно място “Общинска собственост“ в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 25.05.2022 г. до 17:00 часа на 07.06.2022 г.

Оглед на обектите може да бъде направен от 25.05.2022 г. до 07.06.2022 г., след представяне на документ за закупена тръжна документация и предварителна уговорка с длъжностно лице от дирекция „Общинска собственост“ при Община град Добрич.

Депозити за участие в търга се внасят до 17:00 часа на 07.06.2022 г. в касата на Община град Добрич или по сметка BG 71 SOMB 9130 33 10000501, BIC – SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, клон Добрич, ул.”Независимост” № 14.

Допълнителна информация относно търга може да бъде получена на тел. 058/600030 – Светла Георгиева – главен експерт и Ивайло Йорданов – старши експерт в дирекция „Общинска собственост“ в Община град Добрич

 

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Дата на публикуване: 19.05.2022г. 

Публикувана на: 19 Май 2022 15:53:41
Свали в pdf