Търг № 3/20.05.2022 г.

A A A

 

О  Б  Я  В  А

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и Решения №№ 10-24/30.06.2020 г.; 18-20/23.02.2021 г.; 24-28/27.07.2021 г.; 25-40/21.09.2021 г.; 29-23/21.12.2021 г. и 32-10/29.03.2022 г. на Общински съвет град Добрич, обявява:

 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 20.05.2022 година от 10.00 часа в зала в сградата на Община град Добрич, ул. „България“ №12, за ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ и ОБЩИНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ (ЛОЗЯ)

 

№ по ред

Наименование и предназначение на имотите

Площ кв. м.

Начална тръжна цена лева       (без ДДС)

Депозитна вноска (лева)

1.

Урегулиран поземлен имот XXVII в кв.572 по плана на ЖК “Русия 2“ с идентификатор 72624.615.9059, по КККР на гр. Добрич, отреден за обществено обслужване, паркинг, детска площадка и озеленяване.

2 809.00

644 800,00

161 200,00

2.

Урегулиран поземлен имот XVIII в кв.94 по плана на ЖК “Север 3“ с идентификатор 72624.605.1003, по КККР на гр. Добрич, отреден за жилищно строителство.

504.00

35 561,00

8 891,00

3.

Урегулиран поземлен имот VIII в кв.5, по плана на ЖК “Дружба 1,2 и 4“, с идентификатор 72624.620.71, по КККР на гр. Добрич, ул. “Стефан Стамболов“, отреден за обществено и делово обслужване.

1 547.00

125 100,00

31 275,00

4.

Урегулиран поземлен имот X в кв.1124 по плана на ЖК “Север 1“ с идентификатор 72624.608.1583, по КККР на гр. Добрич, находящ се на ул. „Иван Рилски“ №2, отреден за жилищно строителство.

211.00

28 864,00

7 216,00

5.

Урегулиран поземлен имот IV в кв.1508 по плана на ЖК “Иглика“ с идентификатор 72624.612.245, по КККР на гр. Добрич, отреден за обществено и делово обслужване.

358.00

41 000,00

10 250,00

6.

Поземлен имот – земеделска земя (лозе) с идентификатор 72624.906.338, по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.

438.00

14 600,00

3 650,00

7.

Поземлен имот – земеделска земя (лозе) с идентификатор 72624.906.420, по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.

443.00

16 350,00

4 088,00

 

 

Стойността на тръжните документи е 72.00 лева с включен ДДС. Същите могат да бъдат закупени в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 04.05.2022 г. до 17.00 часа на 18.05.2022 година.

 

Оглед на обектите може да бъде направен на 17.05.2022 г., 18.05.2022 г. и 19.05.2022 г., от 10.00 до 15.00 часа, след представяне на документ за закупена тръжна документация.

 

Краен срок за внасяне на депозитни вноски до 18.05.2022 г.

 

Допълнителна информация относно търга на тел. 058/600030 или 0888044664 – Ангел Вълчев – старши експерт в дирекция „Общинска собственост“.

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

дата на публикуване: 29.04.2022 г.

Публикувана на: 29 Април 2022 14:57:21
Свали в pdf