ОП "Паркинги и пазари" - Търг №1

A A A

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл.14 от Закона за общинската собственост, чл.19, чл.21, чл.73 и чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 12.05.2022 г. от 10:30 часа, в зала в сградата на Община град Добрич на ул. ”България” № 12, за отдаване под наем на имоти, части от имоти и терени за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – общинска собственост:

 

 

№ по ред

 

Наименование и предназначение на имотите

 

 Площ

кв. м.

Начална

тръжна цена

на месец

(без ДДС)

 

Депозит

за

участие

(лева)

 

Срок за

отдаване

(години)

1.

Магазин № 2 по схемата за разполагане на  Централен кооперативен пазар, за търговска дейност

 

17,05

 

207,33

 

621,99

 

3 г.

2.

Магазин № 3 по схемата за разполагане на  Централен кооперативен пазар, за търговска дейност

 

34,20

 

415,87

 

1247,61

 

3 г.

3.

Магазин № 9 по схемата за разполагане на  Централен кооперативен пазар, за търговска дейност

 

34,20

 

415,87

 

1247,61

 

3 г.

4.

Магазин № 11 по схемата за разполагане на Централен кооперативен пазар, за търговска дейност

 

17,05

 

207,33

 

621,99

 

3 г.

5.

Павилион № 1 по схемата за разполагане на Централен кооперативен пазар, за търговска дейност

 

13,75

 

167,20

 

501,60

 

3 г.

6.

Павилион № 8 по схемата за разполагане на Централен кооперативен пазар, за търговска дейност

 

6,25

 

76,00

 

228,00

 

3 г.

7.

Павилион № 10 по схемата за разполагане на Централен кооперативен пазар, за търговска дейност

 

9,19

 

111,75

 

335,25

 

3 г.

8.

Магазин № 2 по схемата за разполагане на  Микропазар „Христо Ботев”,  за търговска дейност

 

21,60

 

112,10

 

336,30

 

5 г.

9.

Санитарен възел по схемата за разполагане на на Център за базарна търговия

 

16,04

 

30,32

 

90,96

 

5 г.

10.

Терен № 3 по схемата за разполагане на Център за базарна търговия за поставяне на павилион по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност

 

12,00

 

129,00

 

387,00

 

5 г.

11.

 

Терен № 4 по схемата за разполагане на Център за базарна търговия за поставяне на павилион по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност

 

12,00

 

129,00

 

387,00

 

5 г.

12.

 

Терен № 6 по схемата за разполагане на Център за базарна търговия за поставяне на павилион по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност

 

12,00

 

129,00

 

387,00

 

5 г.

13.

Терен № 7 по схемата за разполагане на Център за базарна търговия за поставяне на павилион по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност

 

12,00

 

129,00

 

387,00

 

5 г.

14.

Терен № 8 по схемата за разполагане на Център за базарна търговия за поставяне на павилион по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност

 

12,00

 

129,00

 

387,00

 

5 г.

15.

Терен № 9 по схемата за разполагане на Център за базарна търговия за поставяне на павилион по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност

 

12,00

 

129,00

 

387,00

 

5 г.

16.

Терен № 10 по схемата за разполагане на Център за базарна търговия за поставяне на павилион по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност

 

12,00

 

129,00

 

387,00

 

5 г.

 

Тръжна документация на стойност 48,00 лева с включен ДДС се закупува на работно място “Общинска собственост“ в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 20.04.2022 г. до 17:00 часа на 10.05.2022 г.

Оглед на обектите може да бъде направен от 20.04.2022 г. до 10.05.2022 г., след представяне на документ за закупена тръжна документация и предварителна уговорка с длъжностно лице от ОП „Паркинги и пазари“.

Депозити за участие в търга се внасят до 17:00 часа на 10.05.2022 г. в касата на Община град Добрич или по сметка BG 71 SOMB 9130 33 10000501, BIC – SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, клон Добрич, ул.”Независимост” № 14.

Допълнителна информация относно търга може да бъде получена на тел. 0893 391 413 – Георги Георгиев  – директор в ОП „Паркинги и пазари“ и тел. 0893 391 409 – Веселин Мутафов  – домакин в ОП „Паркинги и пазари“.

Дата на публикуване  19.04.2022 г.

Публикувана на: 19 Април 2022 15:01:17
Свали в pdf