Търг №5/30.05.2023г.

A A A

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл. 14 от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 73 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решения №№ 41 – 11 от 20.12.2022 г.; 47-25 от 25.04.2023 г. на Общински съвет град Добрич, обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 30.05.2023 г. от 10:00 часа в зала в сградата на Община град Добрич на ул. ”България” № 12, за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост:

№ по ред

Наименование и предназначение на имотите

Площ кв. м.

Начална тръжна цена на месец       (без ДДС)

 Депозит за участие (лева)

Срок за отдаване (години)

1

Имот, публична общинска собственост:  работилница „Дърворезба и изработване на уникати от дърво”, находящ се в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич при запазване на предназначението му.

36.95

100.87

302.61

10

2

Имот, публична общинска собственост:

„Обущарска работилница”, находящ се в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич при запазване на предназначението му. 

32.85

89.68

269.04

10

3

Имот, публична общинска собственост:

„Бозаджийница”, находящ се в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич при запазване на предназначението му.

24,90

67,98

203,94

10

4

Имот, публична общинска собственост „Тоалетна”, находящ се в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич при запазване на предназначението му – „Тоалетна”

36.00

98.37

295.11

5

 

Тръжната документация се закупува на работно място „Общинска собственост” в Центъра за услуги и информация в срок от 12.05.2023 г. до 17:00 часа на 26.05.2023 г. срещу сумата от 48,00 лева с включен ДДС, която се внася в касата на Община град Добрич,  ул. „България” №12.

Оглед на обектите се извършва от 12.05.2023 г. до 17:00 часа на 26.05.2023 г., след представяне на документ за закупена тръжна документация и предварителна уговорка с длъжностно лице от дирекция „Общинска собственост“ при Община град Добрич.

Депозити за участие в търга се внасят до 17:00 часа на 26.05.2023 г. в касата на Община град Добрич или по сметка BG 71 SOMB 9130 33 10000501, BIC – SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, клон Добрич, ул. ”Независимост” № 14.

Допълнителна информация относно търга може да бъде получена на тел. 058/605 414  – Ивелин Петров – главен експерт в дирекция „Общинска собственост“ в Община град Добрич.

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Дата на публикуване: 05.05.2023г.

Файлове:

Публикувана на: 5 Май 2023 09:12:54
Свали в pdf