Търг №1/20.04.2023г. на ОП "Паркинги и пазари"

A A A

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл. 14 от Закона за общинската собственост, чл.19, чл.21, чл.73 и чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решениe № 45-13/28.02.2023 г. на Общински съвет град Добрич, обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 20.04.2023 г. от 13:30 часа, в зала в сградата на Община град Добрич на ул. ”България” № 12, за отдаване под наем на имоти, части от имоти и терени за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – общинска собственост:

 

 

№ по ред

 

Наименование и предназначение на имотите

 

 Площ

кв. м.

Начална

тръжна цена

на месец

(без ДДС)

 

Депозит

за

участие

(лева)

 

Срок за

отдаване

(години)

1.

Щанд № 1 по схемата за разполагане на търговските обекти в Хали на Централен кооперативен пазар ,за търговия

 

21.4

 

300.03

 

900.09

 

5 г.

2.

Щанд № 2 по схемата за разполагане на търговските обекти  в Хали на Централен кооперативен пазар, за търговия

 

21,34

 

299.19

 

897.57

 

5 г.

 

3.

Щанд № 3  по схемата за разполагане на търговските обекти в Хали на Централен кооперативен пазар, за търговия

 

28,38

 

397.89

 

1193.67

 

5 г.

4.

Щанд № 4 и Щанд № 6, който е изнесен, несамостоятелна обособена част от Щанд № 4 по схемата за разполагане на търговските обекти в Хали на Централен кооперативен пазар, за търговия

 

 

31,11

 

 

436.16

 

 

1308.48

 

 

5 г.

5.

Щанд № 5  по схемата за разполагане на търговските обекти в Хали на Централен кооперативен пазар, за търговия

 

20,41

 

286.15

 

858.45

 

5 г.

6.

Магазин № 8  по схемата за разполагане на търговските обекти в Хали на Централен кооперативен пазар, за търговия

 

25,27

 

354.29

 

1062.87

 

5 г.

7.

Магазин № 9  по схемата за разполагане на търговските обекти в Хали на Централен кооперативен пазар, за търговия

 

15,00

 

210.30

 

630.90

 

5 г.

8.

Терен №1 по схемата за разполагане на търговските обекти на Централен кооперативен пазар, за търговия

 

3

 

55.89

 

167.67

 

5 г.

9.

Терен №2 по схемата за разполагане на търговските обекти на Централен кооперативен пазар , за търговия

 

12

 

223.56

 

670.68

 

5 г.

10.

Терен № 3 по схема за разполагане на търговските обекти на ЦКП за поставяне на приместваем обект-павилион за тото-пункт с унифициран дизайн и одобрен модел съгласно скица и виза от гл. архитект на Община Добрич , на основание чл. 56 от ЗУТ 

 

 

15

 

 

279.45

 

 

838.35

 

 

5 г.

11.

Терен № 8 по схемата за разполагане на търговските обекти на Централен кооперативен пазар ,за търговия

 

12

 

223.56

 

670.68

 

5 г.

12.

Магазин № 2 по схемата за разполагане на  Централен кооперативен пазар, за търговска дейност

 

17,05

 

239.04

 

717.12

 

5 г.

13.

Магазин № 3 по схемата за разполагане на  Централен кооперативен пазар, за търговска дейност

 

34,20

 

479.48

 

1438.45

 

5 г.

14.

Магазин № 4 по схемата за разполагане на Централен кооперативен пазар, за търговска дейност

 

34,20

 

479.48

 

1438.45

 

5 г.

15.

Магазин № 5 по схемата за разполагане на Централен кооперативен пазар ,за търговска дейност

 

34.20

 

479.48

 

1438.45

 

5 г.

16.

Магазин № 7 по схемата за разполагане на  Централен кооперативен пазар, за търговска дейност

 

17,05

 

239.04

 

717.12

 

5 г.

17.

Магазин № 9 по схемата за разполагане на  Централен кооперативен пазар, за търговска дейност

 

34,20

 

479.48

 

1438.45

 

5 г.

18.

Магазин № 11 по схемата за разполагане на Централен кооперативен пазар, за търговска дейност

 

17,05

 

239.04

 

717.12

 

5 г.

19.

Павилион № 1 по схемата за разполагане на Централен кооперативен пазар, за търговска дейност

 

13,75

 

192.78

 

578.34

 

5 г.

20.

 

Павилион № 2 по схемата за разполагане на Централен кооперативен пазар, за търговска дейност

 

7,00

 

98.14

 

294.42

 

5 г.

21.

 

Павилион № 4 по схемата за разполагане на Централен кооперативен пазар, за търговска дейност

 

13,75

 

192.78

 

578.34

 

5 г.

22.

Павилион № 5 по схемата за разполагане на  Централен кооперативен пазар, за търговска дейност

 

13,75

 

192.78

 

578.34

 

5 г.

23.

Павилион № 12 по схемата за разполагане на Централен кооперативен пазар, за търговска дейност

 

12,00

 

168.24

 

504.72

 

5 г.

24.

Терен № 8 по схемата за разполагане на Микропазар „Христо Ботев” за поставяне на павилион по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност

 

6,00

 

46.62

 

139.86

 

5 г.

25.

Терен № 3 по схемата за разполагане на Център за базарна търговия за поставяне на павилион по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност

 

12,00

 

148.68

 

 

446.04

 

5 г.

26.

Терен № 4 по схемата за разполагане на Център за базарна търговия за поставяне на павилион по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност

 

12,00

 

148.68

 

446.04

 

5 г.

27.

Терен № 6 по схемата за разполагане на Център за базарна търговия за поставяне на павилион по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност

 

12,00

 

148.68

 

446.04

 

5 г.

28.

Терен № 7 по схемата за разполагане на Център за базарна търговия за поставяне на павилион по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност

 

12,00

 

148.68

 

446.04

 

5 г.

29.

 

Терен № 8 по схемата за разполагане на Център за базарна търговия за поставяне на павилион по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност

 

12,00

 

148.68

 

446.04

 

5 г.

30.

Терен № 9 по схемата за разполагане на Център за базарна търговия за поставяне на павилион по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност

 

12,00

 

148.68

 

446.04

 

5 г.

31.

Терен № 10 по схемата за разполагане на Център за базарна търговия за поставяне на павилион по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност

 

12,00

 

148.68

 

446.04

 

 

5 г.

32.

Санитарен възел по схемата за разполагане на Център за базарна търговия

 

16.04

 

34.97

 

104.91

 

5 г.

 

Тръжна документация на стойност 48,00 лева с включен ДДС се закупува на работно място “Общинска собственост“ в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 28.03.2023 г. до 17:00 часа на 18.04.2023 г.

Оглед на обектите може да бъде направен от 28.03.2023 г. до 18.04.2023 г., след представяне на документ за закупена тръжна документация и предварителна уговорка с длъжностно лице от ОП „Паркинги и пазари“.

Депозити за участие в търга се внасят до 17:00 часа на 18.04.2023 г. в касата на Община град Добрич или по сметка BG 71 SOMB 9130 33 10000501, BIC – SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, клон Добрич, ул.”Независимост” № 14.

Допълнителна информация относно търга може да бъде получена на тел. 0893 391 413 – Георги Георгиев - директор на ОП „Паркинги и пазари“ и тел. 0893 391 400 – Галина Ташева  - специалист в ОП „Паркинги и пазари“.

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

Дата на публикуване: 27.03.2023г.

Публикувана на: 27 Март 2023 15:48:47
Свали в pdf